Terug gaand naar de originele naam

In het Christendom zijn er zeer veel denominaties. Opvallend daarbij is dat, hoewel zij normaal gesproken allemaal hun ideeën zogezegd schijnen te staven op één en hetzelfde werk, de Bijbel, valt het op dat hun leerstelling zeer veel uit elkaar lopen. Erger wordt het wanneer wij hun bedenkingen horen over de karakters die in de Heilige Schrift naar voor worden gebracht. Meest opvallend is daarbij hun zienswijze op diegene die de Elohim zelf Zijn eniggeboren zoon noemt.

“21  En het geschiedde, toen al het volk gedoopt werd, en Jezus [ook] gedoopt was, en bad, dat de hemel geopend werd; 22 En dat de Heilige Geest op Hem nederdaalde, {24} in lichamelijke gedaante, gelijk een duif; en dat er een stem geschiedde uit den hemel, zeggende:

Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!” (Lukas 3:21-22 STV)

Nederlands: Doop van Jezus in de Jordaan - ker...
Doop van Jezus in de Jordaan – kerk van Noordbroek (Foto credit: Wikipedia)

Duidelijk beweert de God, die geen leugens vertelt, dat Jezus Zijn “geliefde zoon” is waarin Hij welbehagen schept. Toch meent de meerderheid van de zich christen noemenden dat Jezus niet echt de zoon van God is maar “god de zoon”. Merk het grote verschil. De meerderheid van christen denominaties wil hun gelovigen op het hart dringen aan te nemen dat Jezus God is, in plaats van datgene aan te nemen wat  God zelf zegt over Jezus die daar in de Jordaan stond.

“… Gij zijt mijn Zoon, de Beminde: in U heb Ik welbehagen!” (Lukas 3:22 Jonge)

Als God liefhebbenden geven wij de voorkeur om God te geloven in plaats van die velen die deze belangrijke woorden van God negeren.

Indien u ook denkt dat Jezus God is, wil ik u uitnodigen om verder op onderzoek te gaan in de Bijbel alsook om hier verder teksten te vinden met verwijzingen naar andere artikelen waar u meer verduidelijking zal kunnen vinden over het personage Jezus Christus (Jeshua de Messias).

Zoals in het vorige artikel geschreven, kon u zien dat men in de vierde eeuw, om overeen te komen met de Romeinen en er voor te zorgen dat zij niet verder vervolgd zouden worden, men akkoord was gegaan om de Nazareense rebbe zijn naam te veranderen en hem in overeenkomst met Zeus een godheid te noemen, die deel zou uitmaken van een grotere godheid die de wereld zou geschapen hebben.

Mits die valse naam Issou of Jesus/Jezus nu zo ingeburgerd is zou men kunnen zeggen dat het geen zin heeft om hier tegen in te gaan. En daar kan ik mee akkoord gaan. Maar niets hoeft ons tegen te houden om de mensen te laten inzien dat het toch misschien beter is om de werkelijke naam van dat personage te gebruiken, zoals wij ook best de werkelijke Naam van zijn hemelse Vader gebruiken.

In veel hedendaagse Bijbelvertalingen is de Naam van God vervangen door Heere Heere / de Heere of de Heer en gebruikt men voor Jezus ook de titel Heer, zodat voor vele mensen het niet duidelijk is over wie er juist gesproken wordt. Daarom raad ik ook aan om Bijbelvertalingen te gebruiken waarin de namen van de twee verschillende personages telkens (duidelijk) vermeld worden, zodat er geen verwarring kan ontstaan en men duidelijk weet over welke “heer” het gaat de allerhoogste Heer, de “Heer des heren” Jehovah God of over de heer Jezus Christus, Jeshua de Messias.

Veel mensen kennen een bepaalde religieuze vereniging die zeer veel predikt en meermaals aan de huizen langs komt om over het Goede Nieuws te komen vertellen. Zij dragen in hun naam ook de Naam van God. Eigenaardig genoeg staan zij er op dat de mensen die juiste Naam van God ook komen te kennen, maar doen zij spijtig genoeg geen moeite om de juiste naam van die God Zijn zoon te leren kennen. Wat de beweegreden ook mogen zijn dat de Getuigen van Jehovah er niet voor gekozen hebben om ook de juiste naam van Gods zoon weer te geven weten wij niet.

Ik zou toch denken dat die kennis van die naam ook belangrijk is mits de bijbel ons vertelt dat Jeshua de Weg naar God is welke voor ons redding betekent.

Als men weet dat iemand van u houdt en voor u het allerbeste heeft voorzien, zou je die dan niet willen kennen en meer te weten willen komen van wat dat ‘beste’ moge inhouden. Zo is er de goddelijke Schepper die van Zijn schepselen houdt en graag een intieme of hechte relatie met hen zou willen onderhouden. Vervolgens heeft die Allerhoogste Godheid een oplossing voorzien voor al het lijden hier op aarde te doen op houden. Wie zou er niet graag van zijn lijden willen verlost zijn? Ik denk de meesten, om niet te zeggen ‘iedereen’. Maar dan moet men wel dat ‘medicament’ of middel kennen om van die moeilijkheden, pijnen en vele zorgen verlost te zijn. en dat bestaat wel degelijk en is zo maar gratis voor het krijgen. Het enige wat men moet doen is het willen zien en er aan willen vast houden.

De gezondene van God is diegene die rees lang geleden beloofd was, ter wereld is gekomen, gestorven en verrezen, en opgenomen is geworden in de hemel. De rol die hij in de geschiedenis heeft gespeeld is zo belangrijk voor de mens dat men hem eigenlijk zou moeten kennen, en het liefst met zijn ware naam.

Om hem eer aan te doen zou men ook best over hem spreken met zijn echte naam. Een troetelnaam gebruiken voor iemand zou nog gaan meer om een valse naam of een naam of uitdrukking te gebruiken, zoals ‘Heil Zeus‘ die eigenlijk tegen de borst stoot van die persoon, lijkt mij niet zo best.

Als men weet dat de goddelijke Schepper, de Adonai Elohim Hashem Jehovah een hekel heeft aan valse godheden dan gaat men toch niet over zijn zoon spreken met de vervalste naam van hem, maar zou men toch verkiezen om zijn werkelijke naam te gebruiken, of niet?

Ook omtrent die godheid zelf, gaat men Hem dan toch niet met een valse Naam of steeds met een afstandelijke tittel aanspreken, maar zal men een Naam gebruiken die Hij zelf heeft kenbaar gemaakt en een tittel waaraan Hij zelf de voorkeur heeft gegeven. Hiertoe vind ik en mijn broeders en zusters in Christus dat zij die God lief hebben Hem aan spreken met Zijn echte Naam en Hem ook als hemelse vader durven benaderen met Hem aan te spreken met Abba of Vader.

Als wij dan over Zijn ‘geliefde zoon’ spreken zullen wij die Vader dan ook niet kwetsen met een leuze die Hem tegen de borst stoot (Herinner dat Jezus eigenlijk ‘Heil Zeus‘ betekent).

Yahushua – Yehushua of Yeshua in hedendaagse spelling “Jeshua” is dan de andere naam die wij steeds voor ogen houden naast zijn hemelse Vader Jehovah.

Daarom beste lezer zal u mij hier meestal horen spreken over de Enige Ware God, Jehovah, en over Zijn geliefde zoon Jeshua, als ik het hier wil hebben over de twee meest belangrijke figuren uit de heilige Schrift.

+

Voorgaande:

Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen

++

Aangeraden verdere leesstof

 1. Azteekse en Romeinse tradities die ons nog steeds beïnvloeden
 2. Rond God de allerhoogste
 3. Geloof in slechts één God
 4. Geloof in Jezus Christus
 5. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 6. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #2 Aanroepen van
 7. Aanbevolen inhoud
 8. Boek der boeken de Bijbel
 9. Bible a guide – Bijbel als gids
 10. Uitdagende vordering
 11. Oorsprong van het kwaad
 12. Omgaan met zorgen in ons leven
 13. Paniek en pijn
 14. Pijn en lijden is onvermijdelijk, maar Miserie is optioneel
 15. Leed
 16. Heil tot de gezondene van God of Zeus
 17. Betreft Jeshuaisten
 18. Wie is een Jeshua-ist

+++

Aanverwante lectuur van anders denkenden

 1. Geloof
 2. Waarom ik in God geloof
 3. Geloof en ongeloof
 4. Diversen in de Bijbel
 5. 7 Bijbelfiguren, een symbool van Jezus
 6. De Drievuldigheid van God
 7. Ruach, levensadem – Weesweek #4
 8. Veni, creator spiritus
 9. De ware- en de valse drievuldigheid
 10. Heilig Hart van Jezus
 11. God proeven
 12. Nieuws van ‘The Grace Factory’
 13. Reeks ‘profetische woorden voor deze tijd’ (deel 7)
 14. Twijfel
 15. Mictlantecuhtli
 16. Geschenk zijn
 17. Jezus’ hemelvaart – wie krijgt een hemelse opstanding?
 18. Jezus verandert het denken over God<
 19. Geen koning
 20. Vanwaar komt het kruis aan uw muur?
 21. Veiligheid bij het kruis
 22. Stierf Jezus aan een kruis of martelpaal?
 23. Een Paasverhaal
 24. De opstanding en de afgewentelde steen – Of hoe Pasen en Hemelvaart op één dag vallen
 25. 29 – Gerhard Lohfink over de vlucht van Jezus’ leerlingen
 26. Rabboenie
 27. Gods Rechtvaardigheid, Gevangenis en Jezus Verlossing
 28. Favoriete Bijbelverzen #1: Lucas 23:42-43
 29. Volg Jezus en luister naar Zijn stem
 30. De afgrond in de Bijbel
 31. Wat God me geleerd heeft
 32. Een kerkelijke coming out
 33. Maak je het verschil?
 34. ‘Maar dankzij Jezus komt het allemaal goed’
 35. Wat Jezus kan, kunnen wij ook (Marjoleine de Vos, heb je even?)
 36. Last & zonde
 37. De Openbaring uit het Nieuwe Testament: hoofdstuk 5
 38. Het koninkrijk van God – Weesweek #8
 39. Doordeweekse viering
 40. Geef nooit op en focus op Jezus
 41. Ik had geen reden meer om God te verwerpen
 42. Foute cellen en een goede God

+++

Advertentie

6 gedachten over “Terug gaand naar de originele naam

 1. Het blaadje,

  Rabbijn Izak Vorst vertaalde uit het Engels het volgende gedicht. Het gedicht illustreert aan de hand van een ogenschijnlijk betekenisloze gebeurtenis – het vallen van een blaadje uit een boom – hoe de Schepper alles in deze schepping doet met een doel.

  Bij de weg daar stond een boom
  Met takken en met bladerkroon
  Een blaadje dat was losgegaan
  Dat raakte daar de aarde aan

  Een tsaddiek, gaande op zijn pad
  Het blaadje daar gevonden had;
  “Waarom ging jij van ‘t takje heen,
  gevallen op de grond, alleen?!”

  Het blaadje zei: “Vraag mij het niet,
  waarom dit met mij is geschied;
  mijn takje schudde in de wind,
  En zo op aarde u mij vindt.”

  De tsaddiek vroeg nu aan de tak
  waarvan het takje nederbrak:
  “Waarom jij, schudde in de wind,
  en op de grond het blad ik vind?”

  Toen zei de tak: “Ik weet het niet,
  ik ben het niet die doet geschied’;
  het was de wind die plotsklaps kwam
  en uit de boom het blad mee nam.”

  “Wind, o wind, zeg jij mij nou
  wat jij dan van dat blaadje wou;
  waarom blies jij met windgeruk
  het blad van zijne takken stuk?”

  Toen zei de wind: “Ik weet het niet;
  Ik ben het niet die doet geschied’;
  mijn mal’ach-engel zei: ‘Met kracht
  ga blazen, wind en niet gewacht’

  “Engel-mal’ach, u de vraag
  weten wil ik toch zo graag:
  “Waarom dan vroeg u met uw macht
  de wind te blazen met zo’n kracht?”

  Toen zei de engel: “Vraag mij niet,
  Ik ben het niet die doet geschied’;
  Het was de Schepper van het Al,
  Hij was het die het mij beval!”

  “Schepper, Schepper, Hoge Heer,
  wil mij zeggen deze keer
  wat de diepe reden is
  dat het blad beneden is”

  En de schepper, alleen Hij
  was het die de tsaddiek zei:
  “Kijk een wormpje op het pad
  van de zon te lijden had.
  ’t Voelde zich in bitt’re nood
  daarom dat Ik toen gebood:
  ‘Engel-mal’ach, kom erbij,
  neem de wind mee aan je zij;
  blaas de takken hevig aan,
  dat het blad omlaag kan gaan!’”

  De tsaddiek zag: de worm beneden
  onder ’t blad sliep hij tevreden.

  Dit vond ik zo mooi.
  Ik hoop dat het een mooi plaatsje krijgt

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.