Onwetendheid, wettigheid en zondigheid

Een dame die met andere christenen een discussie gehad heeft over Jezus, waarbij zij hem niet alleen als de Zoon van God beschouwt maar ook als god stelt iets wat wij niet zo goed begrijpen, namelijk dat “Hij” ‘ons met Zijn/onze hemelse Vader gebracht, en ons de Heilige Geest heeft gegeven’ en vraagt vervolgens

Bega ik een zonden hiermee?

Dat brengt ons er toe om na te gaan of men zonde kan doen in bepaalde gevallen door iets bepaald te denken.

In onze boeken staat geschreven dat

“Wat men niet weet, niet kan aangerekend worden”

of

“Wie de Wet niet kent, kan deze niet aangerekend worden.”

“Er is geen averah daar waar geen chattat kan aangerekend worden”

Zo lang men niet weet wat mag en niet mag, wat kan en niet kan, kan men hiervoor ook niet gestraft worden. Zo geloven wij dat een pasgeboren baby zonder enige zonde is daar hij of zij nog niets verkeerd kan gedaan hebben. Wij geloven dat God een Tsaddiq of Rechtvaardige God is en dat deze ook rechtvaardig oordeelt en daarmee geen onschuldig kind zal vervloeken of tot een eeuwige pijniging brengen zoals bijvoorbeeld Katholieken en sommige protestanten geloven.

Wel moeten wij als stervelingen beseffen dat wij door de verkeerde keuze van onze voorouders er toe zijn gekomen om het goede en het kwade te kennen. Door hun rebellie tegen God en hun daad van ongehoorzaamheid, door te eten van de Etz HaDa’as Tov v’Rah of Boom van Goed en kwaad, hebben zij moraal over zich gebracht en dat besef van Goed en Kwaad ook gekregen. Verder zijn wij geschapen in het beeld van de Bore en zijn dan ook vervuld met innerlijke eigenschappen en kennis van onze Maker. Men kan dat “instinct” of aangeboren gevoel noemen of “innerlijk bewustzijn“, maar het is een gevoelen dat elke mens van af zijn of haar geboorte mee krijgt. Dat maakt dat elke levend wezen de mogelijkheid heeft meegekregen om de Bore aan te voelen.

Bij de geboorte zijn de hersenen echter nog niet voldoende ontwikkelt om alles bewust aan te voelen en is er de onwetendheid. Wanneer men opgroeit zal men echter willens nillens bepaalde dingen te weten komen en leren wat kan en niet kan of wat mag en niet mag. In de omgeving zullen er ook mensen zijn die van invloed zullen zijn op de opvoeding en opgroeiïng van de persoon, zodat deze zaken zal leren die van levensbelang zijn en die zijn of haar persoonlijkheid zullen vormen.

Diegenen die in gebieden wonen die de westerse maatschappij al te gemakkelijk ‘onderontwikkeld’ noemt kunnen misschien nog niet over God en gebod gehoord hebben of kunnen over een godheid spreken die al of niet een naam heeft of die een andere tittel of naam draagt dan in andere landen. Ook voor ontwikkelde landen kan men zo een ander woord hebben voor hetzelfde. Dat is onder invloed van de taalverwarring gekomen bij de Toren van Babel. Zo vindt men streken waar men het over “Allah” heeft als de Enige Ware God (vandaar dat Allah geen meervoudsvorm heeft). In het Nederlands kan men Allah gebruiken maar gebruikt men ook God. Bij dat woord is het echter niet zo duidelijk of het over Dé God gaat of over een god gaat en dus niet over de Allerhoogste Godheid, De God der goden, maar over wat wij ook afgoden noemen. Zo hebben meerderen die zich christen noemen Jezus tot hun god gemaakt en beweren zij dat hij ook God is. Hierover getuigen hun Heilige Geschriften ook dat dit een onwaarheid is, maar wat door vele kerkgemeenschappen als een iets onbegrijpbare doctrine moet aanvaard worden. Nochtans is de Adonai een God van orde en een God van Klaarheid of God van helderheid en geen god van verwarring, maar een God van duidelijkheid. In Zijn betrouwbare Woord staat duidelijk beschreven dat Hij een Enige God is boven alle andere goden.

In onze Westerse en kapitalistische maatschappij zijn er voldoende middelen van communicatie en meerdere mogelijkheden om iets over De Godheid te weten te komen. In onze regionen hebben mensen dus eigenlijk geen excuus om te zeggen dat zij iets niet bepaald wisten. Als men rondkijkt kan men mensen van geloof horen en zien en wordt er her en der wel eens iets over geloof opgerakeld in de media of op het werk. Ook zijn er Christenen die het Ware Woord van God uitdragen en zelfs van deur tot deur durven gaan om dat Woord onder de mensen te kunnen brengen. Het zou ons verwonderen als mensen nog nooit van de Getuigen van Jehovah zouden gehoord hebben bijvoorbeeld.

Vele mensen zijn wel al eens in aanraking gekomen met Getuigen van Jehovah. Minder zijn in aanraking gekomen met Broeders in Christus of Christadelphians, al hoewel velen misschien wel contact ook met hen hebben gehad maar hen als Getuigen van Jehovah aanschouwden, omdat zij ook de Heilige Naam van de Enige Ware God kennen en gebruiken en beseffen dat Deze Heilige Naam ook over de hele wereld kenbaar moet gemaakt worden (want dan pas zal het einde komen).

Doordat men op meerdere plaatsen over het geloof en ongeloof kan horen praten  heeft een mens in onze maatschappij eigenlijk geen verontschuldigingsmogelijkheid. Want elk individu is voorzien met een pak hersenen die elkeen naar eigen goeddunken kan gebruiken. De Bore verwacht van ons dat wij de gegeven organen degelijk laten functioneren en verzorgen. Zo moeten wij onze hersencapaciteit gebruiken. Naargelang het mee gekregen vermogen is elke mens in staat om zelf na te denken over wat anderen beweren en zelf hierover beslissingen te nemen.

In verscheidene christengemeenschappen gelooft men dat iedereen zo maar verlost is en zich geen zorgen meer moet maken. Zij geloven zelfs dat zij allemaal naar de hemel zullen gaan. Niets is minder waar.

God stelt iedereen verantwoordelijk voor zijn of haar eigen daden en beslissingen. Wij kunnen niet zo maar datgene wat wij zelf gedaan hebben afschuiven op anderen. Zo ook met de godskennis. Nooit zullen wij vrij kunnen zijn van zonde of smet door te zeggen

onze priester zei het zo.

Alles wat men hoort of ziet moet men zelf horen na te trekken en te weerspiegelen of het zegt zoals het Woord van God zegt. Als voorbeeld kan men aanhalen dat velen in het christendom zeggen

Jezus god de zoon

terwijl men nergens in Gods Woord zulk een gezegde zal vinden. Overal zal men vinden

Jezus de zoon van God

wat iets heel anders is dan een godzoon. Dan kan men de vraag stellen waarom die mensen toch steeds

god de zoon

blijven zeggen. Zij die aan die woorden houden dat Jezus God zou zijn gaan in tegen het spreken van God zelf die zei dat er slechts één God is maar ook tevens Jezus als Zijn eniggeboren zoon betitelde.

Iedereen heeft wel wat op zijn kerfstok. Niemand kan ontsnappen aan de menselijke zwakheid. Op bepaalde vlakken moeten wij echter beseffen dat niet alles in gelijke mate fout is. Er zijn kleinere maar ook grotere fouten. De oneer aan God aandoen wordt volgens de Boeken der Wijsheid aanschouwd als een grovere fout. Het ingaan tegen de geboden van God, zoals het gebod

Boven al bemin één God

negeren wordt niet als zo maar een gewone averah maar als een zeer grote zonde of ‘hoofdzonde’ aanschouwd.

Vraag hierbij is dat hij of zij die meer dan eens heeft kunnen horen Wie God eigenlijk is en dat doelbewust heeft genegeerd of dat deze dan wel een rechtvaardige (tsaddik of tsaddiq) kan genoemd worden. Zij die de verkregen hersencapaciteit niet ten volle benutten zullen aanschouwd worden als lui die hun talenten verspeeld hebben. Aldus zullen zij die niet de moeite hebben gedaan om over God na te denken en te zoeken naar Zijn plaats (of functie) en zich een andere godheid hebben aangemeten, alsook er dan nog beelden van gemaakt hebben, zullen dan niet één zeer zware fout begaan hebben, maar zullen met het gebruik van beeltenissen van hun god of godheden nogmaals in overtreding zijn gegaan. Als personen die dan zonden in meerderheid zullen hebben ten opzichte van hun verdiensten zullen dezen dan aanschouwd worden door God als boosaardige (rasha’). Hiertegenover zal dan diegene kunnen staan die maar half om half in de fout gegaan is welke dan als de benoni of middelmatige zal gekend staan.

Zij die behoren tot het volk van God beseffen dat het geloof in één God die Schepper is van hemel en aarde en Die wordt gediend door het doen (of nalaten) van bepaalde verplichtingen de spil is van het leven. Dat leven is dan ook gericht om bepaalde dingen te doen of juist niet te doen. Onze godsdienst is dan ook meer dan een religie, het is een levensvisie die ten aanzien van alle facetten van het leven (en de dood) een opvatting heeft.

God verlangt van ons dat wij in het leven staan als mensen die Hem toebehoren en niet de wereld toebehoren, want voor het ogenblik, tot aan het einde der tijden staat de wereld onder leiding van de satan, de tegenstander van God.

Aan elkeen is het vermogen gegeven om inzicht te verwerven. Daarom zal bij het einde der tijden ook aan eenieder verantwoording gevraagd worden voor de handelingen die hij of zij heeft verricht en de keuzes die hij of zij heeft gemaakt.

Als mede aardbewoners hebben diegenen die God lief hebben de taak gekregen om anderen raad te geven en hen de weg naar God te laten zien. Maar eenieder die kan horen en zien zal zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen keuze die hij of zij gemaakt heeft.

Zo kan ik u er op wijzen dat er slechts één God is en kan ik u Bijbelteksten geven om dat te staven, maar uiteindelijk zal u de knoop moeten door hakken van wat u wil geloven, dat wat bepaald denominaties beweren en naar voor schuiven als moeilijk te begrijpen doctrines, of de eenvoud van wat de Schrift klaar en duidelijk zegt.

Mijns inzien is diegene die Jezus als God aanbidt een afgoden aanbidder en aldus zondig. Maar ik weet niet wat er in die mens om gaat en in welke mate die mens voldoende inzicht kan verwerven om de Bijbelse Waarheid te ontdekken of te verwerven. Ook besef ik dat het niet aan een mens gelegen is om de zondigheid van een ander te benamen, want dat is volgens de Geschriften toebedeeld aan diegene welke de Elohim Hashem zal zenden om te oordelen de levenden en doden.

++

Aanvullende lectuur

 1. Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden
 2. Schapen en bokken 4 Addendum 2: Eeuwig branden in de hel
 3. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 4. Enige Ware God
 5. Rond God de Allerhoogste
 6. Geloof in slechts één God
 7. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 8. Betrouwbare woord
 9. Woord van God
 10. Uitdagende vordering
 11. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #4 Mogelijkheid te kennen en te weten
 12. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 13. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 14. De Gezondene van God
 15. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 16. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 17. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 18. Fragiliteit en actie #9 Herval zondigheid
 19. Gods vergeten Woord 21 Intro: In de wereld maar niet van de wereld

+++

Verder gerelateerd

 1. De alverzoeningsleer is een leugen
 2. Bestaat de hel?
 3. Is er echt een hel?
 4. De holocaust, en de hel (zoals velen die begrijpen)
 5. Vragen over de hemel en de hel | Hoe word ik gered?
 6. Als u achterblijft na de opname van de kerk – mag u nooit meer een kans krijgen om gered te worden
 7. Bewustzijn
 8. ‘Natuur en mens scheppen hemel en aarde’
 9. Materialisme
 10. Onwetendheid is macht!?
 11. Het rommelt…. 
 12. Epiloog: ”De kern van de problemen ligt bij onwetendheid”
 13. De Kerk en Kink: de leugens over het huwelijk
 14. Sadhu Sundar Selvaraj, een Evangelische profeet en ex-Hindoe: “Paus Franciscus is de Valse Profeet uit het Boek Openbaring”
 15. Schande – www.mennenpr.nl Het wordt langzamerhand steeds duidelijker dat paus Franciscus weliswaar met de mond de katholieke leer belijdt maar in de praktijk van alledag weigert er de consequenties uit te trekken. Het zal duidelijk zijn dat daarmee die belijdenis van het katholieke geloof op tamelijk losse schroeven komt te staan.
 16. Hozen en roeien in Schepping- en Evolutieland
 17. God in het midden het doel van het leven van de mens is het verheerlijken van God en het ‘genieten’ van God. Hoe we dit het beste kunnen doen, ontdekken we volgens de Shorter Westminster Catechism in de Bijbel.
 18. ‘Het onze Vader uitgelegd voor de eenvoudigen’ , 1519 (11)
 19. De Bijbel, een inleiding (slot)
 20. Geen zondaar?
 21. Kerkelijke samenwerking anno 2017: Als in een wazige (achteruitkijk)spiegel
 22. Kerk is geen concertzaal
 23. 231. Vlekkeloos door het leven
 24. Overweging van zondag 26-3-2017 door pastor Leon Teubner
 25. Eeuwigheid begint vandaag
Advertentie

19 gedachten over “Onwetendheid, wettigheid en zondigheid

 1. Het blijft moeilijk hé ,Ik zal er om bidden, want God heeft Zijn Heilige Geest geven, die wij die bekeerd zijn hebben, en ik weet dat ik Hem heb want ik ben al heel fel veranderd en genezen door God van kanker, zo plotseling.
  God heeft mijn pijnen al plotseling weggenomen. En bidden help, ja

  Ik ken iemand die heeft 30 jaar gebeden voor zijn broer,dat hij tot bekering mocht komen.
  Hij is tot bekering gekomen,na 30 jaar wel. ( die gelooft hetzelfde als ik)
  God leert ons om voltehouden.
  Hij verhoort soms gebeden dadelijk, ogenblikkelijk,soms moet ge lang wachten,ja,maar God is het waard.
  In de tijd van mijn baarmoeder-halskanker,een agressieve vorm, uitgezaaid, nam Jezus Christus ogenblikkelijk de pijn weg die ik niet kon dragen. Na 1 jaar strijde in Gasthuisberg was het weg de kanker.
  De tweede keer na een jaar en een half ongeveer,kwam de kanker terug,ik had het weer ,niet uitgezaaid, gelukkig maar ik moest alles opnieuw van bestraling enzo doen.
  Ik bad ,Heer Jezus moet ik dat nu weer doen?
  Ik wil dat Jij me geneest,Je kan dat,maar hoe weet ik dat Je het gaat doen?
  Want ik ken mensen die dachten dat Jij hen ging genezen en ze zijn gestorven,dus als Jij me op mijn hart legt dat ik niet mij moet laten bestralen door Gasthuisberg zorg dat ik het weet ,100 procent, want het is moeilijk om dat te voelen en te weten soms Uw wil.
  Ik moest die werk een MRI doen en dan vrijdag naar daar om te horen wat voor bestraling ze gingen doen.
  De Professor vertelde me dood leuk.
  Je moet geen behandeling meer volgen ,uw kanker is weg.
  Ik zei, hoezo,ik had toch kanker?
  Hij zei ,ja, maar het is spoorloos verdwenen.
  Ik wist niet en was bang dat ik de verkeerde keuze zou maken,ik had dat ook tegen God gezegd, en weet ge nu wat er zo mooi is aan dit waar gebeurd verhaal?
  Ik heb geen keuze moeten maken,God deed het in mijn plaats. Hallelujah , we hebben een Groot
  God,en ik ben blij dat ik Jezus kan en mag dienen. Amen
  De vraag blijft, en ik weet dat de waarheid bij de Joden zit volgens mij, jullie zijn slim en Gods uitverkoren volk, God heeft jullie heel veel wijsheid gegeven.
  Maar waarom zou God mij genezen en mij veranderen en pijnen wegnemen als ik ergens het niet – juiste geloof?
  tenzij dat mijn hart goed zit, zoals jullie zeggen.
  Ik geloof in 1 God, dat is God de Vader ,en Jezus de MensenZoon, Gods Zoon.
  Ze horen samen , en Jezus zegt , Ik was eerder dan Abraham, zegt Hij tegen de Schriftgeleerde en Farizeeën .
  Help zeg: God, Jahweh ik wil met een zuiver hart U dienen en U weet dat ik voor Uw Woord opkom tegen ander christenen in mijn kerk en kring, ik ga voor U door een vuur. Ik ben U heel erg dankbaar Jezus dat weet U, U bent mijn BoezemVriend ,ik kan tegen U en de Vader alles zeggen ,en U helpt mij altijd. Help mij om het juiste te aanbidden geen goden ,alleen U Vader God en/of Jezus als U wil dat ik daar een fout mee maak , dan wil ik dat U mij het zegt.
  In Jezus Naam Amen.
  Ik was zelfs naar een profetie namiddag geweest, ze kennen me niet daar. En er komt een man naar me toe en hij zegt ik heb een woord van God voor u , en hij zegt “Sjalom” en God weet dat mijn liefde en gebeden voor Zijn volk zuiver is en dat betekende zoveel voor mij, een knipoog van God en een dankuwel van Hem , voor mij zo een zondig mens die dankbaar is dat Jezus mijn zonden weg gedaan heeft en zo een heilig God zegt tegen mij sjalom? dat vind ik onvoorstelbaar ,wonderbaar.

  Zo vond ik vroeger jullie allemaal een heilig volk, ja jullie zijn Gods uitverkoren volk, bekeerd of niet dat blijft. Wij kunnen alleen voor jullie bidden en proberen om tegen een orthodoxe Jood heel voorzichtig iets te zeggen, maar jullie weten dat dit niet makkelijk is en niet al te goed overkomt, haha.
  Maar zo was ik eens in Nederland in een dorpje 2 jaar geleden, dat dorpje was omgetoverd tot een 19 eeuws tijd, iedereen liep in de kleren van 19 eeuw.
  Er was een synagoge te bezichtigen, de orthodoxe Joden hadden hun synagoge opgesteld voor het publiek,nu vermits dat de Joden voor mij op een gouden dienblad lag en heilig was, ik daar naartoe natuurlijk.
  Ik kom daar binnen ,mijn zoon jonathan deed een keppeltje op en ik mijn hoofddoek en wij luisterde naar de uitleg van de Thora rol, we mochten die rol aanraken, maar dat durfde ik niet, het was heilig voor mij. ik ging erna verder en ik luisterde naar een andere Jood die de gebedsriemen om had en toen ik luisterde vroeg ik hem.of hij Jesaja 53 kende. ,amai , hij zegde tegen mij, met een vinger naar mijn richting , jij gaat me niet bekeren, ik dacht amai die weten en kennen dat, en toch…
  ik begon te huilen en zegde, ik heb zo een bewondering voor jullie,jullie volgen zo de geboden van Mozes op, jullie leven zo heilig,jullie uitverkoren volk van God.
  jullie weten hoe trots een Jood kan zijn, zijn stem hoog naar de boze kant.
  ogenblikkelijk veranderde zijn stem en hij werd zo zacht en lief en wou mij aanraken met zijn hand,maar deed het net niet.
  hij zegde, hé ,we zijn niet heilig hoor !!
  daarna veranderde zijn stem terug zoals er voren.
  Dat was mijn eerste antwoord van God volgens mij via mensen,Zijn volk.

  Ik weet dat God mij hoort en mijn hart kent,Hij kent mij beter dan wie ook. en ik wil Hem alleen dienen, maar dat is niet makkelijk met 3 ongelovige kinderen die 21, 27, 31 zijn, jonathan is 25 en is gelovige .
  en dan zwijg ik nog over de wereld om mij heen en de kerken die meer en meer afdwalen. pffff

  Ik heb heel veel respect voor jullie, en ik hoop echt dat wij er samen uitkomen.
  dank u voor jullie hulp
  Groeten en Gods zegen en een open hart en ware vrijheid ,aan ieder die dit leest .

  Like

 2. heb een vraagje over het Oud Testament,jullie Thora ,in Exodus 17 stak Mozes de handen en de staf in de lucht ,zolang hij dat deed overwonnen ze.
  Dat is ook een teken van aanbidding,in het N.Testament staat dat ook bid met opgeheven handen in 1 Timotheus 2:8 Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen ​bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.
  Wordt dat nog altijd gedaan?
  Ook door vrouwen?
  Is er verschil in als je uw handen naar God opheft uitgestrekt of een stukje of niet?

  Like

  1. Beste Bea, je moet een duidelijk verschil zien en/of maken tussen bidden en aanbidden en vereren of lof toebrengen. Alsook moet je niet een gebeurtenis beschreven in de Schrift gaan opleggen als een verplichting. Veelal zijn het mogelijkheden en voorbeelden hoe iets kan gedaan worden maar niet steeds hoe het moet gedaan worden (een groot verschil).

   Je schrijft dat ” Ik wil dat bij iedere samenkomst de mannen met geheven handen ​bidden, vol toewijding, zonder wrok of onenigheid.” Die opheffing van handen is totaal geen verplichting en in sommige gevallen van aanbidding zelfs niet mogelijk en/of niet toepasselijk. Men heeft namelijk een reeks van bepaalde gebaren die in de dienst verricht worden waarbij in de aanbidding de handen bepaalde handelingen of tekens verrichten.
   Ook de toehoorders of medegelovigen verrichten vóór, tijdens en na de dienst bepaalde handelingen waarbij de handen helemaal niet opgeheven worden, maar integendeel neergeslagen zijn.

   Zeker bij bepaalde Joodse gelovigen zijn er een hele resem ‘vaste’ of door de Thora voorgeschreven handelingen waarbij de handen en armen bepaalde verrichtingen doen en zeker niet ten hemel opgestrekt zijn.

   Wel moet men steeds met eerbied voor God in volle toewijding, zonder wrok of onenigheid zijn gebeden tot God richten. Juist om die reden is het ook met momenten sommige leden niet toegestaan om zich te uiten of een gebedsronde te leiden of deel te nemen aan de offering. Zij moeten namelijk rein zijn. Zo ook heeft de vrouw bepaalde reinheidsvoorschriften die zij moet vervullen.

   Geliked door 1 persoon

 3. In 1 Korinthe 14 is het thema de vrouw en in 1 Korinthe 11 de hoofdtooi van de vrouw
  daar zijn nog meer discussies en meningsverschillen in als het thema Jezus en God.
  Ik geloof het zoals het er staat, ik doe in de kerk en de bidstonden een hoofddoek op, moet ik een hoofddoek opdoen als ik alleen bij God ben ook ?
  en dan het thema de vrouw, hoe zien jullie dat nu nog?
  ik geloof dat een vrouw ondergeschikt is aan de man.
  de stamboom
  God
  Jezus
  man
  vrouw
  kinderen
  Ik geloof ook dat een vrouw geen gezag mag uitoefenen en niet mag preken waar mannen bij zijn of geen oudste of voorganger/priester mag zijn
  Mag ze dan zangleiding geven vooraan in de kerk, bijbel teksten voorlezen,?
  De Bijbel is toch het grootste gezag boek ter wereld,
  ik hoop dat jullie ook hier een antwoord op kunne ngeven
  groetjes Bea en Gods zegen

  Like

  1. Betreft de plaats van de vrouw in de gelovige en ongelovige gemeenschap moet u eens nagaan hoe slaven tot inzicht kwamen door vrouwen die tot hen (ook mannen) predikten. zonder die moedige vrouwen in het begin van het Christendom zouden er heel wat minder conversies plaats gegrepen hebben.

   De bedekking van het hoofd voor de vrouw hoeft niet in de eigen omgeving of ‘thuis’ of daar waar man en vrouw alleen zijn in of met hun gezin.

   Er moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen een eredienst, woorddienst of studiesessie. Nergens staat vermeld dat een vrouw niet uit de Heilige Boeken zou mogen voorlezen. Omtrent het woord voeren of leiding geven in gemeenschap zijn er verschillende en zeer uiteenlopende meningen.

   Ook bij de Jeshuaisten zal u vrouwelijke rabbi’s kunnen vinden terwijl er bij anderen geen vrouwelijke rabbi kan zijn. Maar wel bestaat er een openheid van keuze, omdat sommige zaken ook niet echt heel duidelijk omschreven zijn of voor interpretatie vatbaar zijn – zoals voor de hoofdbedekking als voor de prediking door dames.

   Ik behoor tot een gemeenschap waar de vrouw wel mee uit de Schrift mag lezen, maar waar zij geen leiding tijdens de (ere)dienst heeft noch het recht krijgt om hoofdgebeden op te zeggen.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.