Kan een Jood wel voor Jezus gaan?

De meeste Jehoediem of Joden zullen zeggen dat het onmogelijk is dat een Jehudi of Jood voor Christus zou zijn. Ik kan hen wel gelijk geven indien die Christus die god zou zijn van vele Christenen die Jezus als hun god hebben genomen. Maar dat is totaal onschriftuurlijk. De ware Jezus uit de Bijbel, Jeshua of Jesjoea de Nazareense Jood was zoals elke Jood een gelovige in slechts één God en zag zichzelf nooit als Die Godheid, noch bad hij naar zichzelf of vroeg mensen tot hem te bidden. Ook moeten de Joden weten dat er heel wat Christenen zijn die helemaal niet geloven dat Jezus God is maar die hem wel als de Messias aanschouwen.

Voor Joden moet het ook mogelijk zijn om de ware Jezus, of de Nazareense rebbe Jeshua, te leren kennen en te komen in te zien dat hij wel degelijk die lang beloofde Messias is.
Er zijn in onze oude Geschriften genoeg aanwijzingen om te ontdekken wie de Messias of Kristos is en wanneer deze op de aarde zou gekomen zijn.
Als men alle profetieën na gaat en alle gebeurtenissen goed bekijkt, zal men al de puzzel stukjes bij elkaar kunnen leggen en met recht en rede moeten vaststellen dat die politieke figuur van het begin van onze jaartelling, die ter dood is gebracht aan de houten paal, wel degelijk die beloofde Messias moet zijn.

Het gaat natuurlijk niet op, moest men zeggen tegen een Jood, dat hij enkel Christus kan volgen als hij zou overstappen naar een geloof in een drie-enige god. Geen enkele Jood, maar ook geen enkele goede Bijbelonderzoeker of Bijbelkenner zal zulk een valse leerstelling willen aanvaarden. Elke Jood moet echter goed beseffen dat hij zeker niet die valse leerstelling van de Drie-eenheid moet onderschrijven.

De ware Jezus Christus, Jeshua als Jood zijnde, had nooit de intentie een andere godsdienst te stichten. Alsook zou deze man van vlees en bloed nooit gewild hebben dat men hem als god zou gaan aanbidden en de Enige Ware God zou gaan verloochenen. Zijn leerstellingen waren in lijn met de vroegere profeten en als profeet van God bracht hij ook de verdere Woorden van God en plaatste zijn eigen wil terzijde. Dat deed hij zelfs in zulk verder gaande mate dat hij in gebed aan God te kennen gaf dat niet zijn wil maar Gods Wil diende te gebeuren. (Lukas 22:42. Indien Jezus God zou zijn, was zijn wil dan ook altijd Gods Wil en was er helemaal geen reden voor zulk een smeekbede.)

De Joden die komen te geloven dat die persoon die zijn leven gaf met de gedachte om als losgeld voor anderen te kunnen optreden, mogen er op aan dat zij volgens de Schriften kunnen handelen en in de voetsporen van die Nazareen mogen stappen, welke de Weg naar God is.

Door in die loskoper te geloven hoeven zij niet hun Joods zijn op te geven. Zo als die loskoper een Jood was en zijn volgelingen in de eerste lijn ook allemaal Joden waren en Jood zijn gebleven, kan een Jood die “Christus Jezus” (zoals Jeshua nu door velen wordt genoemd) aanvaard als zijn heiland of redder en deze wil volgen, ook Jood blijven terwijl hij zich toch ook verder over geeft aan Jeshua om als mede ledemaat of lid van zijn Lichaam of Gemeenschap te zijn.

Zij die Engels spreken kunnen op het net verdere artikelen vinden over het Joods zijn en het volger van Jeshua, Jezus Christus zijn. Op de site Jeshuaists for Jehovah wordt een duidelijk beeld geschapen van wat het is om een Jood voor Christus en een Jood voor Jehovah te zijn.
Die website legt een gelijkenis voor van zij die Jood zijn en zij die niet-Jood zijn in hun verhouding naar de Messias en naar een gemeenschap die getuigenis wil afleggen voor het volgen van hem die zij als Messias aanschouwen. Lees hierover meer in: Jews and non-Jews for Christ.

Verder gaat de website dieper op in wat het eigenlijk inhoud om een volger te zijn van Jezus als Kristos of Christus. In “For followers of Christ” gaat het hoofdstuk “Wanting to be a real follower of Christ” met “The One following” dieper in op redenen en wijzes om in geloof diegene te volgen welke God gehoorzaamde en zich volledig onderlegde aan de Allerhoogste God, zoals ook wij moeten doen.

Wij kunnen daar ook vinden dat als we koppig de voorkeur geven aan de woorden van andere wereldse wezens dan Christus Jezus, de Nazarener-profeet Jeshua of Jesjoea, wij kansen missen. Door zijn woorden niet te aanvaarden weigeren wij in zekere mate ook God te gehoorzamen en lopen we zo het risico op de verkeerde paden te lopen. Zoals het steeds in Gods Wereld gaat, komt het er op aan dat elk individu zijn eigen persoonlijke keuze moet maken. Jood of niet-Jood zal men al of niet moeten beseffen wie God als zijn sprekers en geautoriseerden heeft gezonden. In het Plan van God zijn al die profeten voorzien met een reden. En de profeet Jeshua, of Jezus Christus, heeft in dat Plan van God wel degelijk een belangrijke rol gekregen.  en zullen we niet in staat zijn om door de nauwe poort naar het Koninkrijk van Jezus zijn hemelse Vader te lopen.

We mogen ook niet uit het oog verliezen dat  niemand Christus kan volgen met een verdeeld hart – half in de wereld en half met God. De liefde die we voor Christus moeten hebben, omvat ons hele wezen en moet de hoogste liefde voor zijn hemelse Vader omvatten, het Allerhoogste Wezen, de Goddelijke Schepper. Daarom kunnen we onzuivere gedachten, beelden en woorden niet in onze geest toelaten en beweren tegelijkertijd van Hem te houden. Hartelijke liefde voor Christus en zijn God beïnvloedt wat we denken en zien, wat we doen en waar we naar toe gaan.

Elke Jood en elke volger van Jeshua moet Jehovah God hoog in zijn of haar hart dragen. De Elohim die een jaloerse God is, verdraagt geen aanbidding van andere goden dan Hem; en zo moet elke ware volger van Jeshua ook Jehovah God als Dé Enige Ware God aanvaarden en aanbidden.
Indien die bereidheid er is om Jehovah als Enige Ware God te aanbidden en daarnaast Jeshua als de gezondene van God te aanvaarden als bemiddelaar tussen de Elohim en ons mensen, dan is er helemaal niets dat een Jood of niet-Jood zou moeten of kunnen tegenhouden om als volger van Jeshua in de wereld te stappen en getuigenis af te leggen van zijn Ware Geloof in slechts één God en zijn gezondene, de Messias Jeshua, Jezus Christus.

+

Voorgaande aansluitend artikel

Reden om zich te distantiëren van bepaalde Christenen

Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren

Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte

Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs

Jeshuaisten dragers van de naam van Christus

++

Aanverwante artikelen

 1. Christus in profetie
 2. Gezondene van God
 3. Zoon van God – de weg naar God
 4. het Zoenoffer
 5. Losgeld
 6. Actie bij aanvaarding van Redder Jezus
 7. Verscheidene Verbondakkoorden 7 Het nieuwe verbondsslachtoffer en bemiddelaar
 8. De Enige Ware God
 9. Is God Drie-eenheid
 10. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 11. Geloof in slechts één God
 12. Plan van God
 13. Plan van de Goddelijke Maker
 14. Plan van God en wereldvrede
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 16. Messiaans, Joods of Christen
 17. Ware religie
 18. Niet alle Getuigen behorend tot Getuige van Jehovah

+++

Gerelateerd

 1. De liefde die je achterlaat en je tegemoet treedt
 2. Wat vinden de geestelijke leiders ervan?
 3. Jezus en Maria volgens de Islam
 4. Zacheüs werd een kind van Abraham
Advertentie

5 gedachten over “Kan een Jood wel voor Jezus gaan?

  1. Bedankt voor uw reactie en het doorgeven van een link naar uw boeiend artikel, waar wij spijtig genoeg niet mee kunnen akkoord mee gaan. Johannes die een profetie uit Jesaja 6 aanhaalt brengt helemaal geen bewijs dat Jesaja en Jezus elkaar zouden hebben ontmoet.

   “Dit zei Isaias, toen hij zijn heerlijkheid had aanschouwd, en over Hem had gesproken.” (Joh 12:41 Canis)

   In de wijze van spreken doelt niet op het letterlijk zien van Jezus. Het gaat hier om een profetie of vooruitziening. De profeet Yeshayahu vertelt over datgene wat nog moet komen. De komst van die persoon waar hij over spreekt ligt niet in het verleden, noch in zijn tijd, maar in de toekomdentijd, welke voor ons nu wel al in het verleden ligt daar Jeshua zo een é millennia geleden geboren is. Pas dan zag hij werkelijk het ligt, ook al was hij, zoals wij ook al in de Sefer HaChayyim opgetekend zijn, maar ook door God zelf aangekondigd voor de eerste maal aan de mens in de Gan Eden.

   U beweert ook dat naast de implicaties van onder andere Johannes, ook Jezus zelf claims doet over wie hij is. Dat is weldegelijk zo. Doorheen de Messiaanse geschriften laat hij meermaals in zijn kaarten kijken en geeft hij aan wie hij en en welk zijn functie hier op aarde is. U schrijft

   De belangrijkste vinden wij waarschijnlijk in Marcus 14,62. Hier wordt Jezus gevraagd of Hij de Messias, de Zoon van de Gezegende (oftewel God) is. Hierop antwoord Jezus letterlijk met “IK BEN” (denk aan JHWH in Exodus 3,14).

   Maar dat is helemaal niet wat Jezus zegt. Deze meldt dat hij het is en zegt verder dat men de “mensenzoon” zal zien zitten aan de rechterhand van Gdo, wat duidelijk maakt dat deze mensenzoon niet op Gods troon zal plaats nemen, maar gezeten zal zijn naast God.

   “Jesus sprak: Ik ben het! Gij zult den Mensenzoon gezeten zien aan de rechterhand der Majesteit, en Hem zien komen op de wolken des hemels.” (Mr 14:62 Canis)

   Als wij kijken naar de andere Bijbelverzen die u opgeeft, waarvan wij zouden moeten geloven dat zij zeggen dat Jezus God is, moeten wij ook hier weer vast stellen dat zulke bewering ongegrond is.

   “Aanstonds sprak Jesus hen toe, en zeide: Weest gerust, Ik ben het; vreest niet.” (Mt 14:27 Canis)

   Zoals vele mensen zeggen “ik ben het” zegt Jezus dit ook hier. Maar we moeten beseffen dat al die mensen die zeggen

   Ik ben het

   niet beweren dat zij de

   “Ik ben Die Ben”

   zeggen noch zijn. “Weest dus volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is.” (Mt 5:48 Canis)

   De bijbels die wij gebruiken hebben geen 58ste vers in het 12de hoofdstuk van Johannes evangelie. Maar Jezus woorden in het 48ste vers zijn woorden die u, wij en anderen beter ter harte nemen

   “Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft er een, die hem oordeelt; het woord, dat Ik sprak, dat zal hem oordelen op de jongste dag.” (Joh 12:48 Canis)

   De onveranderlijke eeuwige God die geen leugens vertelt en onzichtbaar is voor de mens, verkondigde dat Jezus Zijn welbeminde zoon is, die Hij gezonden heeft, verhoogd heeft tot hogepriester en aangenomen heeft als bemiddelaar tussen Hem en de mens. Wij moeten de enige Ware God aanbidden en Zijn zoon erkennen, alsook waarderen wat die zoon gedaan heeft (zijn wil opzij gezet om de wil van God te doen).

   “God is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten in geest en waarheid aanbidden.” (Joh 4:24 Canis)

   “Hoor, Israël! Jahweh is onze God, en Jahweh alleen!” (De 6:4 Canis)

   “(83-19) Dan zullen zij weten, dat “Jahweh” uw Naam is; Dat Gij de Allerhoogste zijt op heel de aarde, Gij alleen!” (Ps 83:18 Canis)

   “voor ons is er slechts één God, de Vader, uit wien alles voortkomt, en tot wien we geordend zijn, en één Heer Jesus Christus, door wien alle dingen, door wien ook wijzelf zijn.” (1Co 8:6 Canis)

   “30 De engel zeide haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. 31 Zie, gij zult in uw schoot ontvangen, en een Zoon baren; en gij zult Hem Jesus noemen. 32 Hij zal groot zijn, en Zoon van den Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David geven; Hij zal koning zijn over het huis van Jakob in eeuwigheid, 33 en aan zijn koningschap zal geen einde komen. 34 Maria sprak tot den engel: Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken? 35 De engel antwoordde haar: De Heilige Geest zal op u neerdalen, en de kracht van den Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat uit u wordt geboren, heilig zijn, en de Zoon van God worden genoemd.” (Lu 1:30-35 Canis)

   “21 Toen nu al het volk zich liet dopen, en ook Jesus gedoopt was, ging eensklaps, terwijl Hij aan het bidden was, de hemel open, 22 en daalde de Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem neer. En er klonk een stem uit de hemel: Gij zijt mijn welbeminde Zoon; in U heb Ik welbehagen. 23 Toen Jesus optrad, was Hij ongeveer dertig jaar oud. Hij was, naar men meende, de zoon van Josef, den zoon van Eli,” (Lu 3:21-23 Canis)

   “Maar toen de volheid van de tijd was gekomen, heeft God zijn eigen Zoon gezonden, die uit een vrouw werd geboren en geboren werd onder de Wet,” (Ga 4:4 Canis)

   “Maar wel zien we Jesus met glorie en luister gekroond, omdat Hij de dood heeft ondergaan; Hij, die een korte tijd beneden de engelen was gesteld, om door Gods genade de dood te smaken voor allen.” (Heb 2:9 Canis)

   “Welnu, omdat de kinderen deel hebben aan vlees en bloed, daarom was ook Hij daaraan deelachtig, om door de Dood hem machteloos te maken, die macht had over de dood, en dat is de duivel;” (Heb 2:14 Canis)

   “En daarom moest Hij in alles gelijk worden aan zijn broeders, opdat Hij in hun betrekkingen tot God een barmhartig en getrouw Hogepriester zou zijn tot uitboeting der zonde van het volk.” (Heb 2:17 Canis)

   “40 Andreas, de broer van Simon Petrus, was één van de twee, die dit van Johannes hadden gehoord, en Hem waren gevolgd. 41 Hij ontmoette zijn broer Simon het eerst, en zeide tot hem: We hebben den Messias (dat betekent: Christus) gevonden.” (Joh 1:40-41 Canis)

   “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niets kan de Zoon doen uit Zichzelf, maar alleen wat Hij den Vader ziet doen; want al wat Deze doet, dat doet de Zoon eveneens.” (Joh 5:19 Canis)

   “Jesus sprak tot hen: Zo God uw Vader was, dan zoudt gij Mij beminnen. Want van God ben Ik uitgegaan en gekomen; niet uit Mijzelf toch ben Ik gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.” (Joh 8:42 Canis)

   “Gij hebt gehoord, dat Ik u zeide: Ik ga heen, maar Ik kom tot u terug. Zo gij Mij liefhadt, zoudt gij u verheugen, dat Ik naar den Vader ga; want de Vader is groter dan Ik.  — ” (Joh 14:28 Canis)

   “Zo sprak Jesus. Toen sloeg Hij zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, het uur is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijke.” (Joh 17:1 Canis)

   “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enig waarachtigen God, en Hem dien Gij gezonden hebt, Jesus Christus.” (Joh 17:3 Canis)

   “5 L at dezelfde gezindheid onder u heersen, als ook in Christus Jesus was. 6 Want hoewel Hij Gods gestalte bezat en zijn gelijkheid met God geen roof hoefde achten, 7 heeft Hij toch er Zich van ontdaan, door de gestalte aan te nemen van een slaaf en gelijk te worden aan de mensen. 8 En toen Hij uiterlijk als een mens werd bevonden, heeft Hij Zich nog vernederd, door gehoorzaam te worden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis.” (Flp 2:5-8 Canis)

   “Welnu, ik wil, dat gij wèl bedenkt: het hoofd van iederen man is Christus; het hoofd van de vrouw is de man; het hoofd van Christus is God.” (1Co 11:3 Canis)

   “Zodra dus alles aan Hem onderworpen is, zal ook de Zoon Zichzelf onderwerpen aan Dengene, die alles aan Hem onderwierp, opdat God zij: Alles in allen.” (1Co 15:28 Canis)

   “Hoe God Jesus van Názaret met den Heiligen Geest en met kracht heeft gezalfd hoe Hij weldoende rondging en allen genas, die door den duivel werden beheerst, omdat God met Hem was.” (Hnd 10:38 Canis)

   “16 Simon Petrus antwoordde: Gij zijt de Christus, de Zoon van den levenden God! 17 Jesus antwoordde: Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona; want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is.” (Mt 16:16-17 Canis)

   “wie dus belijdt, dat Jesus de Zoon is van God, in hem blijft God, en hij blijft in God;” (1Jo 4:15 Canis)

   “Ik heb het gezien, en ik heb getuigd: Hij is de Zoon van God.” (Joh 1:34 Canis)

   “29 Jesus sprak tot hem: Gelooft ge, omdat ge Mij hebt gezien? Zalig zij, die niet zien, en toch geloven. 30 Nog veel andere wonderen heeft Jesus in tegenwoordigheid van de leerlingen verricht, die in dit boek niet zijn beschreven. 31 Maar deze zijn opgetekend, opdat ge geloven moogt, dat Jesus de Christus is, de Zoon van God; en opdat ge, door te geloven, het leven moogt hebben in zijn naam.” (Joh 20:29-31 Canis)

   “5 Want er is één God, en ook één Middelaar tussen God en de mensen, de Mens Jesus Christus, 6 die zich gaf als losprijs voor àllen. Zo luidt de getuigenis voor onze tijd;” (1Ti 2:5-6 Canis)

   “hoe zegt gij dan tot Hem, dien de Vader heeft geheiligd en in de wereld gezonden: Gij lastert; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?” (Joh 10:36 Canis)

   “Ook heeft de Vader, die Mij zond, zelf over Mij getuigd. Nooit hebt gij zijn stem gehoord, en nooit zijn wezen gezien;” (Joh 5:37 Canis)

   “Uw hart worde niet ontsteld. Gij gelooft in God; gelooft ook in Mij.” (Joh 14:1 Canis)

   “Jesus sprak tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot den Vader, dan door Mij.” (Joh 14:6 Canis)

   “Jesus sprak tot hem: Zo lange tijd ben Ik bij u, en kent ge Mij nog niet, Filippus? Wie Mij heeft gezien, heeft den Vader gezien; hoe zegt ge dan: Laat ons den Vader zien?” (Joh 14:9 Canis)

   Zoals u merkt in de Kitvei Hakodesh staat nergens opgetekend dat Jezus God zou zijn, maar staat in heldere taal dat God geen begin en einde heeft (geen geboorte en dood kent, wat Jezus wel had), niet kan verleid worden (terwijl Jezus meer dan eens werd verzocht), dat Jezus alles weet en overal is, terwijl Jezus niet overal kon zijn en niet alles wist – zelfs over zijn terugkeer zij hij dat het niet aan hem was om te weten maar enkel aan God (wat nog eens een bewijs is dat Jezus niet God is).

   Van bovenstaande, maar ook van andere verzen in de Messiaanse Geschriften kunnen wij leren dat Jezus zich nergens gelijk stelt met de Eeuwige God.

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.