Beleid van de Jeshuaisten

Jeshuaisten voor de wereld

Jeshuaisten zijn volgers van de Nazareense rebbe Jeshua, die door velen beter gekend is als Jezus Christus. Als ware volgers van deze grote leermeester en verteller proberen Jeshuaisten of Jesjoeaansen zijn leerstellingen in de praktijk om te zetten en kenbaar te maken aan anderen, echter zonder deze op te dringen aan anderen. De praktika waar Jeshuaisten zich wensen aan te houden is ingegeven door zowel de Thora, de Aseret HaDibrot (Decalogue of Tien Woorden of Geboden), de Dvar HaElohim of Woord van God, maar eveneens de Dvar HaMoshiach of het Woord van Jeshua, aangevuld met het woord van zijn talmidim of discipelen. Wij voelen ons helemaal niet gebonden aan menselijke leerstellingen en zien dan ook af om aan kerkelijke of menselijke leerstellingen of regels gebonden te zijn die zouden ingaan tegen de regelgeving van de Eleyon de Allerhoogste Elohim. De enige verbintenis die ons tot verplichtingen brengt is de verbintenis met de Elohim Hashem Jehovah Tsabaoth, die boven alles en iedereen staat. Verenigd onder het vlaggenschip Bnei Yisroel of Israel, Am Segullah of uitverkoren volk, het Volk van God, voelen wij de noodzaak aan om te samen uit te kijken naar en ons voor te bereiden op de wederkomst van de Meshiach of Messias. Bij die voorbereiding is ook de opvolging van Jeshua’s gebod of opdracht tot Besuras HaGeulah of de voortgang van het evangelie of het Goede Nieuws te verzekeren door zorgvuldige en veelvuldige verkondiging van die Goede Tijdingen, of Blijde Boodschap. Sinds enkele jaren zijn over de hele wereld Joodse volgelingen van Jeshua er bewust van geworden dat er over de hele wereld Joden verspreid zijn die Jeshua als de Messias aanvaarden en ook willen volgen. Een groot probleem dat Joodse volgers van Jeshua, Jeshuaisten of Jesjoeaansen, ondervonden was dat indien zij probeerden te getuigen van hun geloof, ze te maken kregen met aanzienlijke tegenstand en vervolging. Hierbij viel op dat in de ogen van de reguliere joodse gemeenschap een joodse volgeling van Jeshua (of volger van Jezus) niet langer als joods beschouwd werd. Joodse volgelingen van Jeshua of Jezus werden beschouwd als bekeerlingen of “meshummad of afvalligen” die hun Joodsheid hadden opgegeven of zelfs verraden en een vreemde religie hadden aanvaard. Er was gewoon geen algemeen begrip binnen de Joodse gemeenschap dat een Joods persoon in Jeshua of Jezus kon geloven en toch een Jood kon blijven. Opvallend was daarbij dat vele Joden dachten of nog steeds denken dat die Joden die Jeshua aanvaarden als Messias overgestapt zijn naar het geloof van de Christenen waarbij een valse Drie-eenheid zou worden aanbeden. Vele Joden zien niet in of willen niet begrijpen dat men Jeshua kan volgen en toch slechts in één Ware God, de God van Abraham, kan blijven geloven. In christelijke kringen ondervinden wij meermaals dat wij niet gewenst zijn omdat voor velen van hen Jezus onderdeel is van de Heilige Drievuldigheid en dat men bij het niet aanvaarden van Jezus Christus als God zijnde men geen Christen kan zijn en heiligschennis pleegt. Door de negatieve houding van Joden en Christenen op onze beweging alsook het verzet van bepaalde Arabische en Islamitische groepen staan velen van onze genootschappen onder sterke druk en verkiezen de meesten om ook in de ilum shem of anoniymiyut (anonimiteit) te verblijven. Ooit zal daar, wie weet, verandering in komen, maar 2016-2019 zijn jaren geweest waarbij verschrikkelijk veel geweld tegen onze geloofsgenoten is gebruikt, waardoor wij wel tot voorzichtigheid genoodzaakt zijn en sommigen zelfs Europa deden ontvluchten.

Wat Jeshuaisten doen

Jeshuaisten laten niet na om toch hier en daar het Woord van God en de Goede Boodschap van Christus kenbaar te maken en te laten ontspruiten. Jeshua had zijn volgers de taak gegeven om de wereld in te trekken om het Goede Nieuws te verkondigen. Dit aanzien Jeshuaisten aldus ook als een voorname taak. Ook al willen vele Jeshuaisten in de anonimiteit verblijven durven zij toch via de hedendaagse middelen mee bijdragen tot de verspreiding van de Messiaanse Boodschap.

Verspreiding over de Wereld

We kunnen vaststellen dat over de gehele wereld er nu honderden Messiaanse gemeenten zijn waar Joodse gelovigen hun Joodse identiteit kunnen uiten, de Joodse feesten kunnen vieren zoals vervuld in Jeshua, en zo ook een minder gemarginaliseerde rol kunnen spelen in de Joodse gemeenschap. Voor het ogenblijk moet de huidige Messiaans Joodse generatie nog een rol als pionier spelen. Maar waar wij ook wonen moeten wij beseffen dat er iemand uiteindelijk de weg zal moeten banen voor een nieuwe generatie Joodse gelovigen in Jeshua om deze ervaring te hebben die ons intens de verzekering geeft van een naderende tijd en een hoop voor een verzekerde toekomst.

Klaar staan

Als volgers van Jeshua ligt het ook in onze belofte van Jeshua te volgen om hem kenbaar te maken aan anderen. Daarom mogen wij ook niet opgeven om zijn werken of daden kenbaar te maken en anderen er toe te brengen om deze bijzondere man beter te leren kennen. Om deze Messias kenbaar te maken willen wij wel het nodige geduld opbrengen en in alle discreetheid anderen benaderen om hen ertoe te brengen zelf verder op onderzoek te gaan naar de Bijbelse Waarheid. Wij verbinden ons er toe om nooit te zwijgen als mensen ons er om vragen over ons geloof te praten. Zo zullen we bereid zijn om een ​​antwoord te geven op de hoop van onze roeping, en ons bereid stellen om wat we geloven te delen met iedereen die het wil horen. Wij aanschouwen zoiets trouwens als onze verantwoordelijkheid. Toch erkennen we dat er een verschil is tussen het geven van antwoorden op gestelde vragen en het proberen een ander te bekeren tot onze manier van begrijpen en oefenen. Daarom gaan wij er van uit dat wij niet kunnen of dat wij geen enkele poging zullen ondernemen om het Joodse volk te evangeliseren steunen of verdedigen indien zij stappen ondernemen die tegen de Thora of God’s Gebod zijn. Zo zullen nationalisme en fundamentalisme niet thuishoren in onze gemeenschap. Ook al aanschouwen wij Jeruzalem als de hoofdstad van het Beloofde Land, beseffen wij dat het God is die bepaalt wanneer dat Beloofde Land werkelijkheid wordt en wanneer de gehele wereld onderdeel zal worden van het Koninkrijk van God, zodat wij niet specifiek in het huidige Israël hoeven te wonen om ingezetene te zijn van Gods Koninkrijk. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat waar men als Jood of als niet Jood mag leven en vaststaat in het geloof in slechts één God, men bij een waardig leven volgens Gods Normen ook kan opgenomen worden als Kind van God in het Koninkrijk van God.

Advertentie