Gelovige goyim of Gelovige niet Joden

Gelovige heidenen of Gelovige niet-Joden

In deze wereld waar niet aan de Elohim Hashem Jehovah de Allerhoogste Godheid gedacht wordt zijn er toch ook goyim, heidenen of niet-joden die in hun hart ook plaats hebben gemaakt voor het Geloof in slechts één God,  De Bore of Schepper God. Deze bekeerlingen of rechtstreeks in het geloof opgegroeide niet Joden zijn geestelijk verenigd met gelovige Joden en deze groep gelovigen is de vergadering van de Messias, ook metaforisch het lichaam van de Messias of Lichaam van Christus genoemd (1 Korinthiërs 12:27).

Deze vergadering vervangt Israël niet als een natie, maar is gewoon een manier waarop Jeshua (Jezus) en de apostelen verwezen naar de gemeenschap van het getrouwe overblijfsel van Israël en die uit de natiën kiezen (Mattheüs 16:18).

Door een ware gelovige in het Messiasschap te worden, wordt een heiden niet Joods. In feite verklaren de apostolische geschriften dat God aan Israëlieten bekering tot leven heeft gegeven in aanvulling op Israël (Handelingen 11:18; vergelijk Handelingen 15:11).

De apostel Paulus heeft gezegd dat gelovige heidenen, door hun geloof in de Messias, nu deel uitmaken van het Gemenebest van Israël en nu een aandeel hebben in de verbonden van de belofte (Efeziërs 2: 11-13).

Christelijke gelovigen zijn verenigd met Joodse gelovigen door hun verlangen naar God, en zijn beiden geestelijk gezegend uit dezelfde bron (Romeinen 11:17).

Saul of de apostel Paulus waarschuwde echter ook dat de heidense gelovigen niet arrogant zouden moeten worden (Romeinen 11:18); Heidense gelovigen moeten dankbaar zijn dat God hen het voorrecht van verlossing heeft toegestaan ​​en het geloofsleven dat daaruit voortvloeit.

Zowel Joodse als niet-Joodse gelovigen moeten erkennen dat alle autoriteit, inclusief halachisch gezag, aan de Messias is gegeven (Mattheüs 28:18), die dat gezag aan zijn apostelen heeft verleend (Mattheüs 18: 18-20).

Omdat de apostelen opstelden dat heidenen die tot geloof komen, niet onder het gezag van de legale joodse gemeenschap hoeven te komen door proselieten te worden, hebben gelovende heidenen veel speelruimte als het gaat om hoe zij Gods geboden onderhouden.

Wij betogen echter dat de apostelen zich niet hebben voorgesteld dat niet-Joodse gelovigen een afzonderlijke groep vormen, afgezien van de joodse gemeenschap (Handelingen 15:21), dus niet-Joodse gelovigen zouden ook aandacht moeten schenken aan oude joodse interpretaties en tradities. Het zou zelfs fijn zijn als zij deze ook komen te eren, vooral in situaties waarin er een gemengde groep is van Joden en heidenen, zolang die interpretaties en tradities niet in tegenspraak zijn met de Schrift.

+

Lees ook:

 1. Verschil tussen Messiaans Jodendom, Jeshuaisme of Jesjoeaïsme, Christendom en Christenheid
 2. Een misverstand over het Messiaans Jodendom
 3. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 4 Trinitariërs en Niet-trinitariërs
 4. Jesuaisten, Jeshuanen of Jesjoeanen, Messiasbelijdende Joden, Messiaansen en Christenen
 5. Wie of wat is een Jeshuaist of Jesjoeaist?
 6. Ook Goyim of Niet-Joden in de Jeshua-beweging
 7. Veranderingen in het overblijfsel van Joodse gelovigen
 8. Een heiden of niet-Jood en de mozaïsche wet
 9. Joden uitvinders van hoop
 10. Getuigenis afleggen
 11. Getuige zijn voor niet-Joden
 12. Getuigen voor Joden
 13. Bekering een ‘keerpunt’
 14. De Bekeerling, bekeringsactie en bekering
 15. Bekeerlingen en omgang
 16. Wanneer de jongere oor kreeg voor Arabische klanken
 17. Juiste Medereizigers vinden
 18. Een huis bouwen voor God

Advertentie