Tijd van het Einde van het Samenstel der dingen

Het kan zeer onheilspellend klinken als men spreekt over een einde van dit samenstel of zoals velen spreken over het einde van deze wereld. Hierbij moet men wel beseffen dat de wereld op zich niet tot een einde zal komen maar dat het eerder dit wereldstelsel of de huidige wereld die ter vervanging zal voorgelegd worden.

Het is in deze wereld waarin wij nu leven dat wij de vrije keuze moeten maken om al of niet deze wereld toe te behoren. Van een gelovige wordt verwacht dat deze zich onbevlekt van de wereld zal kunnen bewaren. Ook wordt er van hem verwacht dat deze zal leren omgaan met “laatste dagen” zoals met het ogenblik dat er van iemand afscheid moet genomen worden omdat deze de dood tegemoet ziet. Iedereen moet beseffen dat elke mens wel de „laatste dagen” van zijn menselijk bestaan zal moeten komen te beleven!

Als men naar deze wereld haar geschiedenis kijkt kan men opmerken dat niet alleen mensen en steden, maar ook hele volken en rijken de laatste dagen van hun bestaan hebben beleefd. Wij kunnen zien dat er meerdere volkeren of culturen zijn verdwenen van deze aardbodem. Oude regeringen of regeringsstelsels hebben zo ook hun laatste dagen beleefd en zijn  mettertijd door nieuwe vervangen.

De uitdrukking „laatste dagen” hoeft niet perse betrekking te hebben op de laatste levensdagen of laatste levensuren van een persoon of zaak. Die misvatting heeft veel mensen doen denken dat de verkondiging in de Bijbel van de „laatste dagen” zou betekenen dat de wereld op haar einde zou lopen. Maar dat is niet zo. De Bore heeft de wereld met een doel geschapen en wil ook dat dat doel verwezenlijkt wordt. De Allerhoogste Maker van alles heeft een Plan vooropgesteld dat Hij ook ten uitvoer zal brengen. Wij leven nu in het tijdsbestek waar dat ontwerpplan nog in uitvoering is. Maar als wij de reisgids (de Bijbel) doornemen kunnen wij in dat Boek der boeken zien dat wij al goed op weg zijn naar de eindbestemming of naar de afronding van dit samenstel der dingen.

“{De dingen die in de laatste tijd van de wereld zullen gebeuren } Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn.” (2Ti 3:1 BasisBijbel)

staat er in de Heilige Schrift genoteerd. Het moet voor ons als een waarschuwing dienen, met dien verstande dat al de voorgaande waarschuwingen ook in acht worden genomen. De door de Messias opgeroepen vervolger van de eerste vertrouwelingen van Jeshua, Saul die beter bekend is geraakt als de apostel Paulus waarschuwt zijn vriend Timotheüs er voor dat als Christus’ wederkomst nabij zal zijn, het kwaad zal toenemen – ook binnen de geloofsgemeenschap of kerk. Hij legt zelfs uit waarom de kerk hier ook slachtoffer van zal worden.

“5 Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf vér bij dat soort mensen vandaan. 6 Zulke mensen komen met smoesjes de huizen binnen. Dan krijgen ze met hun praatjes goedgelovige vrouwen in hun macht. Vooral vrouwen die verkeerde dingen doen en maar doen waar ze zin in hebben.” (2Ti 3:5-6 BasisBijbel)

Als wij vandaag naar de kerk kijken van hen die zich Christen noemen, zien wij dat de meerderheid niet de God van Jeshua de Christus aanbidt, maar dat zij Jezus tot hun god gemaakt hebben, in plaats van De Éne Enige Ware God Jehovah te aanbidden. Wij kunnen zelfs zien dat velen er zelfs niet voor terugschrikken om beelden van hun goden en heiligen te hebben waarvoor zij ook neer knielen of kaarsen voor branden. De ware christenen zullen vervolgingen doorstaan – zoals Jeshua al voorspelde. Als gelovigen mogen wij er ons aan verwachten dat pesterijen en vervolging ook ons te beurt zal vallen. Als zij zich aan Jeshua’s woorden hebben gehouden, zullen velen zich ook aan onze woorden houden. {Joh 15.20 }. Zoals Timotheüs sterk moest staan in de leer van de Schrift, moeten volgelingen van Jeshua zich ook sterken door de woorden van de Schrift grondig door te nemen. Daar staat alles in wat men moet weten.

“3  Onthoud vooral goed dat er aan het eind van de tijd mensen zullen komen die er maar op los leven. 4 Ze zullen spottend tegen jullie zeggen: “Waar blijft Hij nou? Hij zou toch komen? Maar er is nog nooit iets veranderd. Alles blijft zoals het altijd is geweest.”” (2Pe 3:3-4 BasisBijbel)

gaan velen ons toeschreeuwen terwijl ze de spot drijven of honen met al diegenen die hun hoop op de wederkomst van Jeshua stellen. Overal rondom ons heen zullen wij mensen zien die overeenkomstig hun eigen begeerten te werk blijven gaan. Wanneer het ogenblik voor de deur zal staan zullen volgens de Schrift de meerderheid van de mensen het toch nog niet geloven. Ondanks de bewijzen dat de „laatste dagen” ophanden zouden zijn, zullen velen blijven spotten:

’Waar is die Christus? Waar zij die tekenen van uw God?”

Velen zullen ook niet inzien dat het in hun tijd kan komen. Voor hen lijkt altijd maar hetzelfde. Zij zeggen dan ook

‘Alle dingen blijven zo doorgaan net als altijd.’

In de tijd van de Grote leermeester vroegen velen zich ook af waar hij het toch mocht over hebben en vroegen hem ook wat hij bedoelde met die “laatste dagen

“Ze gingen op de Olijfberg zitten. Zijn leerlingen kwamen Hem vragen: “Wanneer zal dat gebeuren? En waaraan kunnen we zien wanneer U komt en het einde van de wereld eraan komt?”” (Mt 24:3 BasisBijbel)

Jeshua vertelde dat er een tijd zou komen vol verschrikkingen maar dat hij dan zou terug komen. Het zou zijn tweede „tegenwoordigheid” zijn en dat  „besluit van het samenstel van dingen”, of „voleinding der wereld”, dat een tijdsbestek zou omvatten welk wij beschouwen als de “Tijd der Laatste dagen“.

Uit Jeshua’s woorden kunnen wij opmaken dat de „laatste dagen” en „de voleinding der wereld” in de Bijbel aldus met elkaar in verband staan. Die voleindiging is niet het “volledig tot een einde komen” maar betekent juist het “voleindigen” of “volbrengen“, dus het “voltooien” of “helemaal uitvoeren” van God Zijn intelligent ontwerp voor de aarde en hemel. Dan zullen wij het ogenblik mogen tegemoet treden dat er voor gezorgd zal worden dat alles naar de Wens van God zal zijn gemaakt. Dan zal tot stand gebracht worden wat er doorheen de jaren geprofeteerd is geworden. Dan zal de wereld tot het punt gekomen zijn dat alles zal voltrokken worden.

Vanaf het scheppingsverhaal komen wij te weten dat de Bore de aarde niet schiep opdat ze ledig zou zijn, voor niets, maar opdat rechtvaardige bewoners erop zouden wonen en ervan zouden genieten.

“Want dit zegt de Heer: “Ik heb de hemel gemaakt. Ik ben de God die de aarde heeft gemaakt en stevig heeft neergezet. Ik heb de aarde niet gemaakt om onbewoonbaar en leeg te blijven, maar om door mensen te worden bewoond. Ik ben de Heer en er is geen andere God.” (Jes 45:18 BasisBijbel)

De God boven alle andere goden, Die nooit leugens verteld, heeft niet alleen Zichzelf kenbaar gemaakt, maar ook Zijn gehele Plan kenbaar gemaakt. Als Voornaamste Hooggeplaatste behoort alles aan Hem toe. Het zijn dan ook Zijn voornemens die ten volle uitgevoerd zullen worden. In dat eindplan wordt de plaats voor een bepaald soort mensen voorzien, namelijk de tsadiekiem of rechtvaardigen.

“Maar de mensen die leven zoals Hij het wil, zullen voor altijd op aarde leven. De aarde zal van hen zijn.” (Ps 37:29 BasisBijbel)

Zij die leven zoals God het Wil zullen zich als rechtvaardigen gedragen. Zoals in de vele beloften die God aan de mens kenbaar maakte zullen zij de aarde erfelijk mogen bezitten, en in eeuwigheid daarop wonen. Ja, eeuwige bewoning van de aarde door rechtvaardige mensen zal mogelijk zijn, want de Bijbel zegt verder:

God „heeft de aarde op haar grondslagen gevestigd, zodat zij nimmermeer wankelt”.

De „laatste dagen” betekenen derhalve niet het einde van de planeet de aarde. Deze aarde, alsook de schitterende sterrenhemel, zullen, precies zoals de Bijbel belooft, voor altoos blijven.

“U heeft de aarde stevig vastgezet, zodat ze nooit meer wankelt.” (Ps 104:5 BasisBijbel)

“Mensen worden geboren en sterven, maar de aarde blijft altijd bestaan.” (Pre 1:4 BasisBijbel)

Tot nu toe is de mens er in geslaagd heel wat strubelingen te veroorzaken en is er door de vele wankelingen al heel wat te gronde gegaan.

Vandaag de dag zien wij dat een tijd is aangebroken dat de mensen niet meer naar de waarheid willen luisteren, maar leraars zoeken die hun vertellen wat zij graag willen horen. {2Ti 4:3}. De meerderheid van de mensen houdt het liefst vast aan de menselijke tradities en leerstellingen die niet in overeenstemming zijn met de Bijbelse leer.

Uit de Bestseller aller tijden, het Boek der boeken, weten wij dat in de laatste dagen Jeruzalem en de mikdash (tempel) van de Allerhoogste een grote aantrekkingskracht op de wereld zullen uitoefenen en mensen uit vele landen zullen daar naar toe trekken om de Adonai te aanbidden. {Jesaja 2:2}

Wij mogen met reden op positieve wijze naar die “Laatste dagen” kijken. Ook al zal er eerst een enorme verdrukking ons ten laste vallen, weten wij dat daarna God het volk zijn welvaart zal teruggeven. {Jeremia 49:39}

In de tijd van Daniël {10:14} ging de vervulling van die profetie der laatste dagen nog vele jaren op zich laten wachten, maar konden mensen al weten hoe zij terug moesten keren naar God  {Hos 3:5} en hoe ze moesten uitkijken naar de Messias, hun koning.

Ook al mag het bij wijze van spreken bevend van angst en ontzag zijn, willen wij nu naderen tot de Hoogste Almachtige Ehejeh asjer ehejeh Hij “Die Is en Blijft Zijn” en zullen wij tevreden mogen zijn om Zijn zegeningen te ervaren. Zoals voorspeld zal dit alles plaatshebben in de Ketz HaOlam Hazeh of eindtijd.

“Daarna zullen de Israëlieten weer bij Mij terugkomen. Ze zullen weer naar Mij verlangen, en naar een koning uit de familie van David. Aan het eind van de tijd zullen ze vol ontzag bij Mij terugkomen, want Ik ben goed voor hen.”” (Hos 3:5 BasisBijbel)

Het zal zelfs zo ver komen dat in de laatste dagen de berg Sion met de tempel van Jehovah de bekendste berg ter wereld zal zijn. Dan zal de tijd komen dat mensen uit alle volken daarheen een pelgrimstocht zullen maken om van daaruit hun armen hoog te heffen en God te aanbidden. {Mic 4:1}

Maar de Ruach Elohim zegt ons heel duidelijk dat er een tijd zal komen waarin sommigen in de gemeente zich van Christus afwenden en leraars gaan volgen, die zich door satan laten leiden.  Het zijn deze tegenstanders die het in tussentijd moeilijk zullen maken en met hun spot ons zullen trachten klein te maken. Dan zal ook de antichrist of vijand van de Christus zich met veel betoog vertonen. Dat zal niet zo maar één persoon zijn maar velen die het tegen Jeshua zullen hebben.{1Ti 4:1; 2Pe 3:3; 1Jo 2:18} Maar juist bij dat feit van al die tegenstand die wij mogen ondervinden, alsook met de toename van aardbevingen, zeer hoge en verwoestende golven of tsunamis, vreemde natuurverschijnselen of wisselingen in de natuur, zullen wij kunnen zien dat de huidige wereld op haar einde loopt. Daaruit blijkt duidelijk dat het laatste uur voor de wereld geslagen heeft.

Uiteindelijk zullen wij kunnen getuige zijn dat alle aardse regeringen der mensheid die tegen Gods koninkrijk zijn gekant, zullen vernietigd worden, want de Bijbel verklaart:

“Maar in de tijd dat die koningen er zijn, zal de God van de hemel een koninkrijk stichten dat nooit vernietigd zal worden. Het zal nooit door een ander koninkrijk overwonnen worden. Het zal al die koninkrijken verpletteren en er een einde aan maken. Maar zelf zal dat koninkrijk voor eeuwig blijven bestaan. {Dit gaat over de heerschappij van Jezus. Zijn Koninkrijk zal uiteindelijk plotseling een einde maken aan alle menselijke koninkrijken. Zijn Koninkrijk zal het nooit vernietigd worden. } (Da 2:44 BasisBijbel)

Alle zichtbare bewijzen als vervulling van Bijbelse profetieën wijzen op de juistheid van die conclusie. Evenals steden, volken en zelfs rijken in het verleden hun laatste dagen hebben beleefd, hebben wij thans de tijd bereikt waarop alle volken, natiën en koninkrijken zich tegelijk in hun laatste dagen bevinden! Zeker, dit lijkt misschien ongelofelijk, doch het is een feit! De bewijzen zijn afdoend.

Vergezeld van alle rampen, ellende en morele decadentie, waardoor ze, zoals was voorzegd, zouden worden gekenmerkt, moeten wij ons gesterkt door het Woord van God en door ons samen gaan, deze dagen tegemoet gaan met de hoop op betere tijden.

Gods „dag van het oordeel en van de vernietiging der goddeloze mensen” nadert snel! (2 Petr. 3:7) Doch dient hij niet met afgrijzen en schrik te worden bezien.

Weet dat Gods oordeel alleen „goddeloze mensen” nadelig zal treffen. Alleen zij die weigeren zich aan Gods wetten te onderwerpen, zullen vernietiging ondergaan. Daarentegen zijn die „laatste dagen” voor hen die rechtvaardigheid liefhebben en ernaar verlangen dat Malchut Hashem (Gods koninkrijk) de goddeloosheid van de aarde zal verwijderen, in werkelijkheid een tijd om zich in te verheugen.

Ware christenen kunnen zich verheugen omdat Malchut Hashem nabij is en bevrijding van dit goddeloze samenstel van dingen voor de deur staat. Als die dingen beginnen te gebeuren dan kunnen wij rechtop gaan staan en moeten wij niet meer verlegen zijn om ons hoofd op te heffen, want dan zullen wij en anderen zien dat  bevrijding dichtbij is. (Luk. 21:28-32). Maar wil men tot degenen behoren die met overleving gezegend worden als dit gehele samenstel in de vernietiging ten onder gaat, dan zijn positieve stappen noodzakelijk. Dan moet men zich tot God keren en zich bereid tonen om van Hem een kind te zijn. Men moet uit liefde voor de Bore met de Adonai willen wandelen en Zijn wegen liefhebben.

++

Aanvullende lectuur

 1. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 2. De reis
 3. Op weg naar het eindstation
 4. Kijken naar verleden, heden of toekomst
 5. Doemdenken en onze toekomst
 6. Christus wederkomst
 7. Reddingsplan
 8. Plan van de goddelijke maker
 9. Plan van God en wereldvrede
 10. Een goddelijk Plan #1
 11. Een goddelijk Plan #3 Vervolmaking volgens blauwdruk
 12. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 13. Een goddelijk Plan #5 Gods doel met de Schepping
 14. Kijk op een afgezant van een Hogere Macht
 15. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 16. Gods vergeten Woord 24 Getuigen 2 Jezus’ rede op de Olijfberg
 17. Schapen en bokken 2 Bruikbaar en onbruikbaar – Goede en slechte daden
 18. Hoe leest u? Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan
 19. Hoe leest u? Om het koninkrijk van God binnen te gaan
 20. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 21. Tekenen te herkennen in Tijden der Laatste dagen
 22. Tekenen van de laatste dagen wanneer moeilijke tijden zullen komen
 23. De nacht is ver gevorderd 17 Studie 3 Lessen uit het verleden 6 Wat er van ons wordt verwacht
 24. De nacht is ver gevorderd 18 Studie 3 Lessen uit het verleden 7 Conclusie
 25. De nacht is ver gevorderd 19 Studie 4 Wat te doen
 26. De Wederkomst en de eindtijd #1 Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan
 27. De Wederkomst en de eindtijd #2 Blik op de nabije toekomst
 28. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 29. De Wederkomst en de eindtijd #4 De komende toorn
 30. De Wederkomst en de Eindtijd #5 De Verlosser uit de hemel
 31. De Wederkomst en de eindtijd #6 De Dagen van Noach en Lot
 32. Donkere tijden, droge plekken, hijgende harten, dorstigen, neergeworpenen en geduld
 33. Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden
 34. De aanduiding door Paulus en Jacobus van de werken die wij horen te doen
 35. Zoek en vind de Open Weg
 36. Schepper, opdrachtgever, verwezenlijker en Hoofdgids voorziener van het Boek der boeken de Bijbel
 37. Bible a guide – Bijbel als gids
 38. Kleurblindheid en verkeerscode
 39. De weg ten leven
 40. Weet wie met je gaat en stop te proberen je leven te controleren
 41. Doemdenken en onze toekomst
 42. Kijken naar verleden, heden of toekomst
 43. Begeerde zaken, gidsen en betrouwbare leidraad
 44. Een Nieuwjaar met een Oud Boek
 45. Hermeneutiek om uit te dragen #10 Verkondigen
 46. Samen werken aan een Open Gemeenschap
 47. Gods vergeten Woord 2 Verloren Wetboek 1 Wie heeft nog belangstelling
 48. Gods vergeten Woord 9 Schepping 1 Scheppingsplan en Schepper
 49. Gods vergeten Woord 14 Schepping 6 De Schepping als doel en garantie
 50. Gods vergeten Woord 18 Geopenbaarde Woord 3 De ene boodschap
 51. Fragiliteit en actie #13 Zichtbare ellende
 52. De Voltooiing van de schepping 1 Beproeving – Op weg naar volmaaktheid
 53. De Kerk waar de mens der wetteloosheid zich nestelt
 54. Eindtijd
Advertentie