Jeshua de Christus Zoon van God

Tamelijk snel na de schepping werd de Bore geconfronteerd met rebellie van de aardse mens tegenover Hem. Als Maker van alles wat leeft kon Hij de fout van de man A’dham en mannin Eva niet ongestraft laten. Vooraleer Hij hen uit de Gan Eden weg joeg beloofde Hij hen dat Hij een mogelijke oplossing zou voorzien tegen de mavet (of slavernij van de dood) die zij als straf voor hun chattat (zonde) mee kregen.

Die belofte van een Bevrijder werd in de loop van de jaren nog enkele keren herhaald. Zo konden de mensen via Dvar HaElohim (het Woord van God) dat mee gegeven werd aan Zijn uitverkoren scribeners als een waarschuwing en teken dienen om de gezondene van God te herkennen.

Zoals God had beloofd dat de Verlosser uit het zaad van David zou komen werd in 4 VGT in Bethlehem een kind geboren dat zou uitgroeien tot een vermaard leermeester. Hij werd de Immanuel genoemd en als mensenzoon ging hij op vele plaatsen vertellen over zijn hemelse Vader, die hij aanschouwde als Dé Enige Ware God.

Doordat hij ter wereld kwam in het vlees wordt ook wel gezegd dat hij het Vlees geworden Woord is, waarbij verwezen wordt naar het gezegde of het Woord van God dat hij in Gan Eden, lang voor de geboorte van Abraham of Koning David had uitgesproken.

(Joh 1:1-5) (OJBV)

Joh 1 1 Bereshis was de Dvar Hasjem {In het begin was er Hashem’s Woord }[Yeshayah 55:11; Bereshis 1: 1], en de Dvar Hashem {Logos = het Woord van de Hashem } was agav Hashem [Mishle 8:30; 30: 4], en de Dvar Hasjem was van nature niets minder dan Elohim! [Tehillim 56:11; Yochanan 17: 5; Openbaring 19:13] 2 Bereshis deze Dvar Hasjem was met Hasjem [Mishle 8:30] {Zo was in het begin dat Woord bij God }. 3 Door Hem zijn alle dingen geworden, en zonder Hem is niet één ding tot stand gekomen. [Tehillim 33: 6,9; Mishle 30: 4] 4 In Hem was Chayyim {leven } en de Chayyim was de Ohr van Bnei Adam {het licht van de mens }. [Tehillim 36:10] 5 En de Ohr {licht } schijnt in de chochéhe {duisternis }[Tehillim 18:28], en de chosach greep het niet {maar de duisternis ontving het niet }. [Yeshayah 9: 1]

Zo introduceert Johannes de man die hij had gekend en gevolgd en waarvan hij overtuigd was dat hij de veroorzaker was van een nieuw tijdperk of Nieuwe Wereld. Hij geloofde wat wij ook zouden moeten geloven dat Jeshua (Jezus) de gezondene van God is, die de lang verwachte Kristos (Christus) of Moshiach of Mashiach (Gezalfde) is (de Meshiach of Messias) .

Zoals er vele goden bestaan kreeg de wereld nu weer een god (of hooggeplaatst persoon) te zien welke wel zeer bijzondere eigenschappen had. De tijd was gekomen dat de uitspraken van de Hashem (het Woord van God of Dé Logos) werkelijkheid werd.

Johannes 1:1 collegiant Reijnier Rooleeuw (1694)
“En het Woord was een God”

Die belangrijke woordvoerder was door God geautoriseerd om te spreken in Zijn Naam. Zo ging die man van vlees en bloed op een dertigjarige leeftijd de wereld in om het Woord van God te verkondigen, zoals eerder andere profeten voor hem hadden gedaan. Maar nu gebeurde dit met uitzonderlijke bekwaamheid en konden de toehoorders niet alleen horen hoe welbespraakt deze man was, maar ook zien welke wonderbaarlijke handelingen hij kon verwezenlijken. Want meermaals verrichte hij wonderen of mirakelen.

Al rondtrekkende werd snel duidelijk dat deze leermeester niet in de valkuilen van de wereld viel en er steeds een voorbeeldig karakter bleef vertonen, ook al konden sommige ‘godgeleerden’ of Farizeeën hem het vuur aan de schenen leggen. De omstaanders konden getuigen zijn van hoe in deze rebbe het karakter van God werd geopenbaard. Vandaag kunnen wij inzien dat er dankzij hem redding over de mensheid is gekomen. Dit is namelijk gebeurd door dat deze man van vlees en bloed zich bereid had verklaard zijn eigen wil opzij te schuiven om de Wil van God te doen. Verder, volgens Gods Wil en volgens de vroegere voorspelling, bood hij zich aan als een offerlam om zo de losprijs te betalen voor de mensheid. Door zich zelf aan te bieden om aan een paal genageld te worden, bracht hij het meest volmaakte zoenoffer, zodat de schuld werd afbetaald en iedere mens nu de kans kreeg op bevrijding van zonde en dood.

Ontvangen uit de Heilige Geest en geboren uit de jonge vrouw Miriam (de maagd Maria), leefde hij als een eenvoudige mens en werd verzocht, maar openbaarde op volmaakte wijze de rechtvaardigheid en liefde van God. In zijn wonderen werd Gods macht zichtbaar en getuigden zij van zijn goddelijke roeping als Messias.

Meermaals werd hij beproefd en na zijn gevangenneming werd hij gemarteld vooraleer hij aan de paal werd genageld, waaraan hij stierf, maar toch overwon. Hij leed en stierf vrijwillig aan die paal om onze zonden, smarten en ziekten te dragen, en werd opgewekt uit de doden. Na door zijn hemelse Vader uit de dood opgewekt te zijn verscheen hij nog meerdere malen aan mensen. Om te bewijzen dat hij geen geest was, zoals zijn Vader er wel één is, vertoonde hij dan ook de wonden (stigmata).

Lucas 24:39 (OJBV)
39 “Je ziet mijn handen en mijn voeten dat ik mezelf ben. Raak me aan en zie, want een roeach {ruach = geest} heeft geen basar {vlees} en atzamot {beenderen} zoals je mij ziet hebben.”

Johannes 4:24 (OJBV)
24 “Hasjem is Roeach {Ruach = Geest} en het is noodzakelijk voor degenen die hem aanbidden om te aanbidden in de Ruach Hakodesh {Hooggeplaatste Geest of Heilige Geest} en Emes {Waarheid}.” [Yechezkel 36: 26-27; 37:14]

God is onzichtbaar voor de mens (Exodus 33:20) maar Jeshua (Jezus) creëerde een beeld van Die Allerhoogste God boven alle goden. Hij was steeds tastbaar en zoals elke mens voor alles gevoelig en vatbaar. Niets kon hij uit zichzelf. Alles wat hij deed was dankzij zijn hemelse Vader, de Enige Waarachtige God, die groter is dan hem (Johannes 5:19;  14:28). Maar na zijn offerdaad als ‘Lam van God‘ en nog enkele verschijningen is hij in de hemel opgenomen door zijn hemelse Vader om daar aan God Zijn rechterhand te zetelen. (Handelingen der apostelen 7:55).

Gezeten naast God is hij nu daar om voor ons de dienst te verrichten, als voorspreker of bemiddelaar en als kohen gadol (hogepriester) voor God op te treden.

Doordat hij als mens uit de dood is opgestaan hebben wij een bewijs dat zoiets wonderbaarlijks met ons kan gebeuren. Tijdens zijn leven heeft hij zich voorbeeldig gedragen en daaraan moeten wij ons optrekken om zoals hij één te worden met zijn Vader, die wij ook tot onze Vader moeten maken.

In Jeshua moeten wij onze hoop stellen. Hij zal terugkeren in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, voor de uiteindelijke verlossing van zijn volk en het herstel van alle dingen.

(Joh1:1-3,10,14; Kol1:15,16; Joh14:9; Kol1:19; 2:9; Hebr2:14; Luc1:26,27,35; Hebr4:15; 1Joh3:5; Joh6:14, 20:30,31; 1Kor15:3,4; 1Kor15:20-23; Hebr8:1,2; 7:25; 9:24; Hand1:10,11; Joh14:1-3; Opb21:1,5)

+

Lees verder ook

 1. Een goddelijk Plan #4 Beloften
 2. Bereshith 3:20-24 Moeder van al wat leeft en gevolgen van haar keuze
 3. Kroniekschrijvers en profeten #1 Boeken van het Oude Testament
 4. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 5. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 6. Gods vergeten Woord 21 #2 Vreemdelingen en bijwoners
 7. Gods vergeten Woord 21 #3 Gelovig afwachten
 8. Voorspellingen van de Eniggeboren zoon
 9. Ontmoeting met: Maria, de moeder van Jezus
 10. Christus in de Tora: In de boekrol staat van mij geschreven
 11. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #14 Gebed #12 De andere naam
 12. Redding, vertrouwen en actie in Jezus #5 Verblijven in Christus
 13. Christus in profetie
 14. Het begin van Jezus #1 Menselijke aspecten
 15. Het begin van Jezus #2 Aller Begin
 16. Het begin van Jezus #3 Voorgaande Tijden
 17. Het begin van Jezus #4 Aangekondigde te komen Verlosser
 18. Het begin van Jezus #5 Aankondigingsteksten uit de Schrift
 19. Het begin van Jezus #6 Beloften van innerlijke zegeningen
 20. Het begin van Jezus #7 Een Nieuwe Adam, zoon van Abraham
 21. Het begin van Jezus #8 Beloofde Gezalfde zoon van God
 22. Het begin van Jezus #13 Een te komen mens
 23. Addendum 2: Vlees geworden woord
 24. Jezus van Nazareth #2 De zoon van Maria
 25. Jezus van Nazareth #3 De Zoon van God
 26. Jezus van Nazareth #4 Die geen zonde gedaan heeft
 27. Jezus van Nazareth #5 Zijn Unieke persoonlijkheid
 28. Jezus van Nazareth #6 Zijn unieke macht
 29. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 30. Een losgeld voor iedereen 1 De Voorziening van een tweede Adam
 31. Een losgeld voor iedereen 2 Een verheven persoon van vlees en bloed
 32. De Verlosser 3 Zijn menselijke kant
 33. Lam van God
 34. Lam van God #1 Sprekers voor God
 35. Lam van God #2 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #1
 36. Lam van God #3 Tegenover onschuldig dier een onschuldig man #2
 37. Lam van God #3 Christus stierf als onschuldig Lam #3 Losprijs
 38. De Knecht des Heren #1 De Bevrijder
 39. De Knecht des Heren #2 Gods zwaard en pijl
 40. De Knecht des Heren #3 De Gewillige leerling
 41. De Knecht des Heren #4 De Verlosser
 42. De Knecht des Heren #5 De Gezalfde gezant
 43. Wereld waarheen? #2 Gebed om de komst van de koning
 44. Wereld waarheen #3 – de wortelscheut van David
 45. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 46. Zoon van God – de weg naar God
 47. Dienstknecht voor velen terwille van de waarheid van God
 48. Jezus’ mirakelen voldoende om zijn identiteit te bewijzen
 49. Jezus de heer
 50. Jezus de zoon
 51. Dienaar van zijn Vader
 52. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 53. De Leidsman van geloof
 54. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 55. De Gezalfde en de eerste dag van de feestperiode van Ongezuurde Broden
 56. Jezus de gezonden afgezant van God
 57. Zoenoffer
 58. Lijden bedekt door Zoenoffer
 59. Antwoord op Vragen van lezers: Was Jezus schijndood
 60. Vertrouwen in Jezus Christus
 61. Christus wederkomst
 62. De nacht is ver gevorderd 11 Studie 2 Schrik of troost 7 Lessen voor ons
Advertentie