Hoe ver wil je gaan in je geloof

Er zijn heel wat mensen die beweren in niets te geloven. Maar eigenlijk kopt dat niet. Een atheïst bijvoorbeeld geloof niet dat er een Schepper God is. Voor de rest kan die atheïst in heel wat dingen geloven. Zo zijn er die geloven in de Evolutie leer en anderen geloven dan weer in buitenaardse wezens die hier zelfs al op aarde zouden gekomen zijn.  Ook zijn er velen die in hun dromen geloven.
Als men naar de wereld kijkt kan men zien dat er geloof onder allerlei vormen terug te vinden is net als in alle soorten en maten. Van ontkenners gaat men over zoekers en twijfelenden naar geloof in planten, dieren of natuurverschijnselen, tot geloof in allerlei soorten goden (meervoudige, tweevoudige, drievoudige) maar ook geloof in slechts één God.

De meeste mensen zoeken wel in iets te geloven. Best geloven ze tenminste al in hun ouders.

Euripides Pio-Clementino Inv302.jpg
Euripedes, de tragicus van het klassieke Athene die samen met Aeschylus en Sophocles een van de drie oude Griekse tragici is van wie ook maar één toneelstuk volledig bewaard is gebleven.

Maar geloven in iemand uit het verre verleden is niet voor iedereen evident. Er zijn er heel wat die in bepaalde historische figuren geloven. Zo bijvoorbeeld geloven zij dat Euripedes geleeft heeft, maar geloven ze dan niet in de Nazareense leermeester Jeshua (Jezus Christus) al is er heel wat meer over die man gesproken, geschreven en zijn er heel wat meer artefacten rond zijn persoon gevonden, dan rond vele Griekse en Romeinse filosofen en grootheden waar zovelen geen vragen stellen rond hun bestaan.

Maar als het om een bestaan van God gaat, is het natuurlijk heel wat moeilijker, omdat Deze een Onzichtbare en Ontastbare Geest is.

“ Voorts zeide Hij: gij kunt Mijn aangezicht niet aanschouwen; want geen mens kan Mij aanschouwen en leven blijven.” (Ex 33:20 Onderwijzer_Pentateuch)

Zelfs de gezonden profeten van God hebben de Adonai nooit kunnen aanschouwen. Toch wisten zij een groot geloof in hun Heer en Meester te verwerven. Soms kregen zij het hard te verduren, maar zelfs in de grootste verdrukking bleven zij rotsvast geloven dat de Bore voor hun ook een Schild en Toeverlaat kon zijn.

Ook meerdere koningen wisten in het verleden dat God hun zou komen bij te staan als zij er om vroegen. Zelfs toen koning David op de vlucht was voor koning Saul en voor zijn zoon Absalom vinden wij een man die vroeger geen vrees vertoonde, maar nu vol angst kwam te zijn door het toenemend aantal mensen dat van zijn kamp veranderde naar het kamp van Absalom en vond dat zijn tegenstanders velen waren geworden.

Toch bleef David in de Elohim zijn schild zien.

“3 (3:4) Maar gij, o HEER, zijt een schild om mij heen, mijne eer, en degene die mijn hoofd opheft. 4  (3:5) Met luider stemme riep ik tot den HEER, van zijn heiligen berg verhoorde hij mij,” (Ps 3:3-4 Obbink)

“(3:9) Bij u, o HEER, is verlossing, uw zegen is over uw volk!” (Ps 3:8 Obbink)

“4 (4:5) Weet toch, dat de HEER mij wonderbaar heeft begenadigd: de HEER hoort, als ik tot hem roep.” (Ps 4:4 Obbink)

Ook Jezus bad zoals zijn stamvader regelmatig tot zijn God, de God van Israël. Met die mensenzoon die zijn toevlucht ook bij God zocht, is er wel iets speciaals. Namelijk als gezondene van God, die ook de welbeminde zoon van God was, had deze Ben HaElohim wel zeer bijzondere krachten. Hij verstomde iedereen rondom hem door bijzondere daden die hij verrichte en door zijn welbespraaktheid en kennis van de Thora.

Toen hij zijn publieke leven had aangevat ging het al snel de ronde dat die Nazarener een mirakelwerker was. Van einde en verre kwamen ze naar hem toe om hem te horen spreken en om te zien wat hij nu weer uit zijn mauwen kon toveren. Voor de religieuze leiders stond het vast dat die man wel een trukendoos moest hebben. Hoe zou hij anders zomaar mensen kunnen doen opstaan die zij al voor jaren als verlamd kenden?

Jeshua maakte het echter duidelijk dat het niet hij was die al die bijzondere dingen mogelijk maakte, maar dat het zijn hemelse vader was, die groter is dan hij.

“Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.” (Joh 5:19 NBG51)

Dat hij over de Bore als zijn vader sprak beviel de geestelijke leiders niet. Toch is het dat wat wij ons ter harte moeten nemen, dat de mensenzoon Jeshua van de hemelse Vader kwam, die meer is dan hij, en naar Hem toe ging

“ 28  Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb; Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. 29 En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt. 30 Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets, 31 maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zo doe, als Mij de Vader geboden heeft. Staat op, laten wij vanhier gaan.” (Joh 14:28-31 NBG51)

Jeshua had zijn hemelse Vader zelfs zo lief dat hij volledig diens Wil wenste te doen, al zou dat zijn eigen leven kosten. Jeshua bad met deze woorden

“… Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!” (Lu 22:42 NBG51)

En zo gebeurde!

Al die mensen die Jezus kon genezen was doordat zijn hemelse Vader, Jehovah God, hem de mogelijkheid gaf dit te doen. Voorheen hadden bepaalde andere profeten ook al wonderen verricht, maar hier met Jeshua is het toch nog anders. Het ging namelijk zo ver dat als mensen er zodanig in geloofden als ze maar dichter bij hem konden zijn of maar zijn kleed konden aanraken dat zij genezen zouden.

Zo was er zelfs een overste van de synagoge die in de profeet Jeshua geloofde en naar hem toe durfde te stappen om hem een gunst te vragen. Ook al was zijn dochter gestorven geloofde hij er in dat indien Jeshua zijn handen op haar kon leggen dat zij dan terug tot leven zou komen. Toen hij op weg naar zijn huis was , kwam er nog een vrouw op hem af die zulk een geloof in Jeshua had dat zij er van overtuigd was dat door enkel maar de zoom van zijn kleed aan te raken zij gezond zou worden.

“18  Terwijl Hij dit tot hen sprak, zie, een overste der synagoge kwam tot Hem en viel voor Hem neder, en zeide: Mijn dochter is zo juist gestorven, maar kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. 19 En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. 20 En zie, een vrouw, die reeds twaalf jaren aan bloedvloeiingen leed, kwam van achteren tot Hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. 21 Want, zeide zij bij zichzelf, indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn. 22 Maar Jezus keerde Zich om, zag haar en zeide: Houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af. 23 En toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaar van de schare zag, 24 zeide Hij: Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit. 25 Toen de schare uitgedreven was, ging Hij binnen en vatte haar hand en het meisje ontwaakte. 26 En de roep hierover verbreidde zich in die gehele streek.” (Mt 9:18-26 NBG51)

Deze twee mensen zijn slechts een voorbeeld van diegenen die hun geloof stelden in die eenvoudige zoon van een ambachtsman uit Nazareth.

Het zijn voorbeelden in de Heilige Schrift die ons ertoe moeten aansporen om ook zulk een geloof te krijgen of te hebben.

Vandaag stellen misschien veel mensen vragen over die figuur die ook gekend is als Jezus Christus. Er zijn heel wat meningen over die man uit Nazareth. Meerdere mensen hebben hem zelfs tot hun god gemaakt, in plaats van te geloven in de God van hem, tot Wie hij ook regelmatig bad, en door Wie hij geautoriseerd was om al die dingen te doen.

“En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.” (Mt 28:18 NBG51)

Nooit heeft Jeshua de eer opgeëist voor de dingen die hij deed. Steeds heeft hij ze toegeschreven aan zijn hemelse Vader, die hij als Enige Ware God aanschouwde. In Hem stelde Jeshua al zijn vertrouwen. Ook verlangde hij dat van zijn volgers, die hij ook had geleerd hoe te bidden naar Die God.

De apostelen hadden toen Jeshua die wonderen deed nog heel wat te leren. Het zou zelfs duren tot 50 dagen na Jeshua’s opstanding uit de dood, eer ze zouden beseffen wie, wat en waarom hun leermeester al die dingen had gezegd en gedaan, en hoe dat geloof van die ‘sukkelaars’ nu ook verkondigt moest worden.

De apostelen na een lange tijd waren er eindelijk toe gekomen waar Jeshua hen wilde hebben. Rotsvast in het geloof dat hun meester die ware zendeling van God is die voor iedereen redding kan brengen, als er maar het geloof in hem bestaat in voldoende mate.

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” (Joh 3:16 NBG51)

“en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?” (Joh 11:26 NBG51)

“Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.” (Joh 14:6 NBG51)

Bent u bereid om die weg te zien die Jeshua heeft bereidt? Hij is de beste persoon om ons dicht bij God te brengen. Door hem kunnen wij de waarheid leren kennen, het licht zien en kunnen wij hoop stellen in een opstanding uit de dood die verder gaat dan dat kleine meisje haar opstanding waarna nog een dood kwam in haar latere jaren.
Voor allen die geloof stellen in Jeshua is er de hoop op opstanding tot een eindeloos leven.

“Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zo hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.” (1Th 4:14 NBG51)

Daarom verzoeken wij iedereen om in Jeshua of Jezus Christus te komen geloven en zijn leerstellingen na te leven. In hem hebben wij namelijk nu een voorspreker bij God. En zoals er maar één God is is er ook slechts één bemiddelaar bij God voor ons.

“Want er is een God en ook een middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus,” (1Ti 2:5 NBG51)

“Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.” (Heb 8:6 NBG51)

“En daarom is Hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu Hij de dood had ondergaan, om te bevrijden van de overtredingen onder het eerste verbond, de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden.” (Heb 9:15 NBG51)

“en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel.” (Heb 12:24 NBG51)

Jeshua was hier op aarde om zijn God te dienen. Zijn Wil volgend gaf Jeshua zich over aan zijn Heer. Door Jeshua’s loskoopoffer zijn wij vrij gekocht van de vloek der dood en rust de kans tot toegang in Gods Koninkrijk in onze handen, door de keuze die wij maken.

“gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” (Mt 20:28 NBG51)

“die Zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen; en daarvan wordt getuigd te juister tijd.” (1Ti 2:6 NBG51)

“Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” (Mr 10:45 NBG51)

“in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.” (Col 1:14 NBG51)

Dat laatste is de hoop die wij in ons hart mogen dragen wanneer wij vasthoudend aan het geloof in Christus in hem, voor hem en met hem, gtuigen van het vertrouwen dat wij mogen stellen in zijn hemelse Vader, de Schepper van hemel en aarde.

De vraag die men in deze tijden kan stellen aan zij die zeggen dat ze geloven in Jezus Christus en in God, is of zij hun verwachtingen juist plaatsen en de God van de Bijbel willen volgen of eerder de god die vele mensen verkiezen doordat het voor hen een tastbare god is.

Hoe ver wil u gaan om tot een geloof in de God van de Bijbel te komen en dit ook verder uit dragen zoals de talmidim van Jeshua gedaan hebben?

+

Voorgaand

Bestaan en moeilijke herkenning van het Hoogste Godheidswezen

Geloof in God nodig om te slagen

De man die wij als Aartsvader van ons geloof aanschouwen #2 Man van geloof

Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap

++

Aanvullend leesvoer

 1. Godsdienstwetenschapper: “Religie is geen keuze, geloof is een keuze”
 2. Discussie over geloof grond en het uitgangspunt voor elke andere discussie
 3. Geloof
 4. Geloof en Geloven
 5. Onze race voor het leven
 6. Zij die in de renbaan lopen en geroepen zijn voor rechtvaardiging door geloof
 7. Wetenschappers, filosofen hun zeggen, geloven en waarheden
 8. Filosofen, theologen en ogen naar de ware kennisgever van bestaan van God
 9. Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God
 10. Fundamenten van het Geloof 6: Beproeving van het geloof
 11. Fundamenten van het Geloof 13 Rechtvaardiging door geloof
 12. Bijbel en Wetenschap: Geloof en onderzoek 2: Het bewijs van Gods bestaan (2)
 13. Geloven in God
 14. Geloof in Één God
 15. De Enige Ware God
 16. Geloof in slechts één God
 17. Wat betreft Waarom geloven in God?
 18. Gezondene van God
 19. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 20. Redding (Bijbelstudenten)
 21. Redding (Christadelphians)
 22. Toen was geloof heel gewoon
 23. Over lege en volle kerken
 24. Bouwen op het bijbels fundament: De apostelen deden het toch ook
 25. Gods vergeten Woord 3 Verloren Wetboek 2 Moderne scepsis
 26. Gods vergeten Woord 8 Verloren Wetboek 7 Terug naar de Bijbel
 27. De taal van de Bijbel: Pistis
 28. Geloof in dingen van God
 29. Verschil in woordbetekenis doorheen de tijd 2 Liefhebben en Geloven
 30. Christen mensen met ons geloof
 31. Enkele kernpunten van het Christelijk geloof
 32. Schepper en Blogger God 7 Een Blog van een Boek 1 De Blogger geloven
 33. De Taal van de Bijbel, producten van hun tijd – liefde en geloven
 34. Ongelovige Thomassen, Jezus en zijn God
 35. Fragiliteit en actie #11 Horen
 36. Naar uw geloof zal het gebeuren
 37. Overdenking: David: Geloof leren door beproeving
 38. Wat te doen om een kind van God te worden
 39. 7 uitspraken van Prince over God, geloof en de Bijbel
 40. Doop en Geloof
 41. Geloof nodig om alternatieven af te wegen
 42. Noodzaak om de Schrift weer kenbaar te maken
 43. Heb vertrouwen in je geloof … twijfel aan je twijfels
 44. Een hart op de juiste plaats en helder brandend geloof
 45. Hoe leest u? – Wat leest u?: “Blijft … uw behoudenis bewerken met vreze en beven, want God is het, die … zowel het willen als het werken in u werkt”
 46. Gedachte voor 4 januari 2018
 47. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #1 Konings Geloof
 48. Over gaan tot een juiste focus
 49. Als je je geloof en vertrouwen behoudt in God
 50. Houdt aan en houdt vol
 51. Bedenking: Geloof in Jezus laten zien door zijn leer na te leven
 52. Ds. Paul Visser ziet geloof onder kerkgangers verdwijnen
 53. Atheïsten VS brengen eigen variant van de Tien Geboden uit
 54. Geloof zonder risico tegenstrijdigheid
 55. Een goddelijk Plan #7 Dwepers en spotters
 56. De nacht is ver gevorderd 22 Studie 4 Nu actueel: Nut van tekenen
 57. De nacht is ver gevorderd 23 Studie 4 Nu actueel: Daad van geloof

+++

Verdere leesstof

 1. Religie – Geloof is er in alle soorten en maten
 2. Waarom glo jy nie?
 3. Een rusteloze vrijdenker ontdekt een nieuwe wereld
 4. Geloof
 5. Justin Bieber bezoekt gevangenis om te leren over geloof
 6. Aanleg voor geloof?
 7. Geloven: een goddelijke uitdaging
 8. Laat dit vir julle wees volgens julle geloof
 9. Als er gezegd wordt: ‘Ook de geesteswetenschap moet men geloven’, dan berust dit op een volkomen misverstand.
 10. Geloven: een goddelijke uitdaging
 11. God bewijzen? De (on)zin van geloofsverdediging. Gesprek Waterpleinkerk Rotterdam
 12. Soek God
 13. Vijf argumenten voor het bestaan van God
 14. Wat is echt geloof in God?
 15. Nader aan God
 16. Dien God eerste
 17. Ontvankelijkheid, geduld en vertrouwen; Ez 17,22-24; 2 Kor 5,6-10; Mc 4,26-34
 18. De opstanding van Jezus: Naïef geloof of historisch feit
 19. Hoe Jesus Gebid Het
 20. Geloof in God want Hij beloont wie Hem zoekt. Preek Hebreeën 11:6
 21. Redding door geloof
 22. Gesprek met mijn vriend over het geloof
 23. In Ups en Downs
 24. Oplossing: haal de gnostiek weg uit religie
 25. Jaloers op wiens geloof?
 26. Kijk uit met wat je wenst
 27. Verdedig je geloof. Apologetiek als teken van hoop. Artikel in OnderWeg
 28. Bid en bloei
 29. Tel al Gods zegeningen. Preek 2 Timoteüs 1:1-10. Openbare geloofsbelijdenis
 30. Julle moet geloof in God hê.
 31. Is daar iets te moeilik vir God om te doen?
 32. Je hoeft niet bang te zijn
 33. Bij de Heiland is behoud
 34. Waardig vir die Koningryk van God

2 gedachten over “Hoe ver wil je gaan in je geloof

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.