Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap

Ficheiro:Candomble Pernambuco.jpg
Loods of gebedstempel van candomblé in Pernambuco, Brazilië. Candomblé is een voorbeeld van een etnische religie en natuurgodsdienst.

Gisteren kwam ter sprake hoe wij als mens nietig zijn in de behoudenis van zuiverheid. Als inwoner van dit wereldgestel moeten wij beseffen dat de aardse mens zich aangetrokken voelt tot alles wat hem verbindt met de aarde. Hierdoor zien wij ook bepaalde groepen die dingen van de aarde verheerlijken of aanbidden. Natuurgodsdiensten zijn in alle culturen terug te vinden. Eveneens kan men heel wat mensen vinden die de heidense gebruiken en feesten maar al te graag vermengen met hun geloof, van waar dat zijn wortels ook moge hebben.

Ook in Joodse gemeenschappen zijn allerlei tradities binnen gedrongen en bestaat er een gevaar dat anderen pogingen zullen ondernemen om de gemeenschap te infiltreren en daar valse leerstellingen te deponeren. Vandaag ziet men dat zeer sterk gebeuren in Israël waar fundamentalistische evangelische Christenen proberen Palestijnen en Christenen tegen die Joden op te zetten die nog in een Enige God geloven. Zij willen anderen doen geloven dat wij in dezelfde God geloven als hen en dat de God van Jezus, in zijn moedertaal door hem ook “Allah” genoemd, een valse god zou zijn. Zo willen zij in de Joodse en andere gemeenschappen verwarring zaaien. Natuurlijk kan ook de gedachte niet ontgaan dat zij hun taal (het Engels met het Engelse woord “God” tegenover het Aramese en Arabische “Allah“) willen opdringen aan ons. Door echter woorden als “Lord” of “Heer” ter vervanging van “Allah” (De God) of zelfs ter vervanging van Gods Naam Jehovah in te voeren hopen deze evangelischen verwarring te zaaien in het geloof en mensen ertoe te krijgen dat Jezus ook God zou zijn. Dat is natuurlijk een val waar wij zeker niet mogen in trappen en een gedachte welke wij zelfs als ‘hoofdzonde‘ moeten aanschouwen.

Ieder van ons moet er bewust van zijn dat er slechts één God is en dat Deze ook opgedragen heeft om Hem alleen de eer te geven van God boven alle goden te zijn en Meester boven alles. Deze Godheid Die een Geest is en geen mens, heeft ons ook mitzvot gegeven waaraan wij ons moeten houden. En als eerste en voornaamste gebod heeft die Allerhoogste Maker gesteld

Boven al bemin één God.

Elke daad van het liefhebben van andere goden moet aanzien worden als een ernstige averah of overtreding. Iedereen in onze gemeenschap moet dan ook opletten dat in de gemeenschap de aanbidding van De Ene Waarachtige God bewaart blijft.

Men kan over lichte of pekelzonden zien, maar over een zonde die ingaat tegen dat eerste gebod mag niet gekeken worden. Iemand die zich ‘verziekt’ of ‘laat besmetten’ door de gedachte van een ‘veelvoudige god’ of meerdere goden gaat aanbidden, kan in de gemeenschap niet het woord gegeven worden. Het gaat zelfs zo ver dat indien hij of zij verder blijft verkondigen in een meergodendom, zoals een Twee- of Drie-eenheid, deze van de gemeenschap moet verwijderd worden.

Ook moeten wij er van bewust zijn dat het niet het onderhouden van de rituelen van het Jodendom  en het houden van sommige Joodse feesten is dat hen als volwaardige geloofsgenoten zal maken. Indien zij deze rituelen van het Jodendom in praktijk brengen en sommige feesten vieren maar dat niet beschouwen als godsdienstige activiteiten zullen deze ook niet als godsdienstige beleving kunnen aanvaard worden. Zoals in het christendom kan men in de wereld veel ‘Joden’ aantreffen die helemaal niet in God geloven of Hem niet eren, zoals er velen zich wel Christen noemen maar eigenlijk niet in God geloven en zelfs niet weten wie of wat Christus is en gedaan heeft.

In onze gemeenschap moeten wij natuurlijk open staan voor eenieder die over het geloof wil leren en iedereen verwelkomen die de Elohim Hashem Jehovah wil dienen. Echter moeten wij steeds opletten voor buitenstaanders, die steeds een mogelijkheid kunnen zijn om als wolven in schaapsvacht de groepering binnen te dringen. Om die reden moet steeds iedereen in de gemeenschap er zorg voor dragen dat er zuiverheid van geloof en zuiverheid van lering is, en geen infiltratie is van heidense rituelen of plaatselijke gebruiken welke zouden indruisen tegen de mitzvot.

Daarom  moet elkeen in de gemeenschap er op toe zien dat bij iedereen in de groep dat eerste gebod diep in het hart gegraveerd is en dat iedereen Die Woorden van God beseft:

Ik ben de Eeuwige je God die je uit Egypte heeft gevoerd.
Aanbidt geen andere goden.

Hij die onze voorouders bevrijd heeft uit de slavernij is ook Diegene die vandaag ons uit de slavernij van deze wereld haalt. Maar dan moeten wij weten dat wij volgens zijn mitzvot (verplichtingen) moeten leven en ons er ook aan moeten houden aan wat de Adonai verder heeft medegedeeld.

Maak geen beeltenis en spreek Zijn Naam niet ijdel uit.

File:Passion of Jesus (sculpture "Crucifixion of Jesus" observing "Virgin Mary cradling the dead body of Jesus").jpg
De godheid Jezus en de moedergodin ‘Moedergods’ van vele Christenen die toch afbeeldingen van hun god en goden maken en hier niet voor terugschrikken om het kruis of symbool van de god Tamuz te gebruiken.

Zij die Jezus als hun god nemen besmetten ook Dé Naam van God mits deze helemaal niet Jesus of Jezus of Issou (Heil Zeus) en ook niet Jeshua is. Met de naam te verbasteren van de gezondene van God en dan nog te beweren dat hij God zou zijn stelt men God in het belachelijke. Want God is een alwetende Geest terwijl Jezus een mens van vlees en bloed was die niet eens wist wanneer hij zou terug komen of wie er naast hem zou zitten in het Koninkrijk van God. Door Jezus dan als God te bestempelen maakt men van hem eigenlijk iemand die de waarheid geweld aan doet of waarheid en/of kennis verzwijgt en aldus een leugenaar en beklad men of beschimpt men zo Zijn Heilige Naam. Aldus gaan zulke drie-eenheidsgelovigen niet enkel in tegen het eerste gebod, maar ook tegen het tweede gebod van God.

Wij zien bepaalde Drie-eenheidsdenkers die Joodse ritualia willen overnemen er hierdoor zich meer verbonden willen voelen met het Joodse volk en met God, maar eigenlijk doen zij God nog meer pijn en bezoedelen zij zo de Joodse Gemeenschap en geven zij naar de buitenwereld een vals beeld van Messiaansen en Joodse gelovigen die Jeshua als de Messias aanvaard hebben.

Elke gelovige in De Ene Ware God moet er op toe zien dat de mitzvot worden onderhouden. Door de Thora en mitsvot te volgen en afstammelingen te zijn van geslachten van gekozen mannen van God (profeten en aartsvaders) kunnen sommigen zich “het uitverkoren volk” noemen. Dit moet echter steeds als een getuigenis zijn van de hoge positie die niet enkel hij of zij als individu inneemt, maar die de hele mensheid inneemt.

Het willen behoren tot dat Volk van God brengt grote verantwoordelijkheid mee. Als men zou denken dat alleen de Thora betekenis heeft, en het bestuderen van ieder ander geschrift niet, dan zou dat inhouden dat de dank voor het ontvangen van de Thora betekenisloos zou zijn. De Allerhoogste heeft ons namelijk hersenen gegeven om te gebruiken. Over alles wat in de Thora staat moeten wij nadenken. Wij moeten dat Woord van God bestuderen, beschouwen en er over mediteren. Daarbij zijn er mensen die kunnen of willen helpen. Op hen rust dan nog een grotere verantwoordelijkheid. Zo zijn zij die lering willen geven aan anderen nog meer dan anderen onderworpen aan de zuiverheidsregels.

Zij die vergaderingen leiden moeten nog meer opletten op hun woorden en moeten er zeker op toe zien dat zij nooit verwarring kunnen zaaien of woorden van de Heilige Schrift verdraaien. In het Christendom is zulks zeer veel voorkomend. Daar ziet men priesters, pastors, dominees en ouderlingen die zo bijvoorbeeld

“god de zoon”

zeggen daar waar in de Heilige Schrift duidelijk

“zoon van God”

staat. Hiermee willen zij meestal de toekomstige gelovigen er toe krijgen om in te gaan tegen Gods eerste gebod. Veelal introduceren zij ook geschriften waar ingegaan wordt tegen het tweede gebod en hebben zij kerken waar overal beelden te vinden zijn van hun goden en van heiligen die zij dan ook laten aanbidden door hun volgelingen.

File:Legends of the monastic orders - as represented in the fine arts (1890) (14580130787).jpg
Afbeeldingen en aanbidding van heiligen is heel gewoon in vele Christen denominaties, ook al gaat zulks in tegen de geboden van God.

God behoede ons voor zulke daden. Iedereen van hen die God lief hebben moeten er op toe zien dat zulks een ingaan tegen de geboden van God niet kan gebeuren. Hiertoe kan het helpen anderen er bewust van te maken hoe de ‘vork in de steel zit’ en duidelijk de zuiverheid van Gods Woord te laten zien.

Er is het onnoemelijk belang van de Thora, maar ook van de gerelateerdheid aan het belang van de bestudering van andere onderwerpen dat de Thora betekenisvol maakt. In onze boeken staat

Zou iedere andere studie of geschrift nonsens zijn (quod non) dan is de superioriteit van de Thora jegens ‘nonsens’ ook niets waard.

Elkeen die lid wil zijn van de Gemeenschap van God, zal zich ook zo moeten gedragen en er op toe zien dat hij of zij volwaardig volgens de mitzvot van de Allerhoogste wil leven en dat leven wil delen in vrede met anderen rondom hem heen.

Zij die God willen toebehoren horen er aan te werken dat zij zuiver zijn en met een zuiver geweten kunnen opkijken naar Hem Die zegt

`Ik ben uw God; u zult uzelf heiligen, en u zult heilig zijn omdat Ik heilig ben’ (Leviticus 11:44).

In dit vers staat één van de moeilijkste opdrachten uit de Thora. Niet enkel van het Joodse volk wordt verlangd Gods wegen te volgen, maar van elkeen die beweert God lief te hebben.

Wij zijn er van bewust hoe niet gelovigen de gelovige van het rechte pad wil afbrengen en hem tot verleiding wil brengen, listig als een slang. Het zal niet de eerste keer zijn dat een gelovige vertwijfeld geraakt in een maatschappij waar vaak het aardse wordt voorop gesteld en men makkelijk zegt

“Je moet je hart volgen”

Dat kan wel (gedeeltelijk) waar zijn, maar laat mogelijke valkuilen verschijnen. Ook kunnen wij ons laten vangen door God bepaalde dingen af te dwingen en als ze dan gebeuren deze toe te schrijven aan een gelijk van ons geloof in diegene aan wie wij of hoe wij het vroegen. God laat zich echter niet omkopen. God kan Zich ook niet inlaten om altijd datgene te geven wat een mens verlangd. Niet alles wat wij aan God vragen zal zo uit komen zoals wij verlangen. Om hieromtrent meer over te leren kan men best het boek Job lezen, dat duidelijk een beeld schets van waarom dingen zus of zo gebeuren en waar God in dat alles staat.

+

Voorgaande

Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn

Onwetendheid, wettigheid en zondigheid

Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren

++

Aanvullende lectuur

 1. Bijbelgezegden over God
 2. Geloof in slechts één God
 3. De Enige Ware God
 4. Aanbid enkel de Schepper van alles
 5. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 6. Belangrijkheid van Gods Naam
 7. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 8. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 9. Drie-eenheidsleer een menselijke dwaling
 10. Triniteit (Drie-eenheid of Drievuldigheid)
 11. Want het is geen leeg woord
 12. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 13. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #5 Meditatie en transformatie
 14. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 15. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 16. Joodse nakomelingen
 17. Israël, het Joodse volk en Christenen
 18. Rabbijn Van de Kamp: Kloof tussen joden en christenen blijft
 19. Chrislam
 20. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom

+++

Verder gerelateerde lectuur

 1. God is inderdaad die Skepper van Alles!
 2. Dolgedraaide deugden
 3. ‘Vroege christendom trachtte de klassieke cultuur te vernietigen’
 4. ‘Kerken behandelen God als een product’
 5. Artificiële Intelligentie: de doos van Pandora werd geopend – Elon Musk: “Met AI roepen we de demon op”
 6. Conformistisch
 7. Door het internet gaan we meer ‘spelen’ met religies
 8. Bidden
 9. Guido Belcanto – Liefde & Devotie
 10. “Ik wil niet aanbeden worden, mensen moeten God aanbidden”
 11. Wijzen of wenken
 12. Laat het geluid van jouw aanbidding niet worden verwoest
 13. Kerk zijn met Hoofd en Hart en Handen – de theorie
 14. Is de bewering dat er geen Schepper is gebaseerd op logica?God prijzen
 15. Waarom hebzucht geen protestantse uitvinding is
 16. De gierige pin ⎥ de wrek
 17. Ouderzonden
 18. Superbia
 19. Superbia #ouderzonden
 20. Ouderzonden: Superbia
 21. #Ouderzonden – Supermama
 22. Vijandschap
 23. Sterke Toren
 24. De 10 en de 2 geboden van God
 25. Gryp tog in, Here!
 26. Een leesrooster op weg naar kerst
 27. ‘Het onze vader uitgelegd voor de eenvoudigen’, 1519 (13)
 28. Vraag 45-46 Net EEN
 29. Vraag 47-48 Wandel voor Hom
 30. Vraag 49-51 Hy bepaal my aanbidding!
 31. Vraag 55-56 Altyd die waarheid!
 32. Hoe te léven met een ons genadig God… (III)
 33. Een eed zweren…
 34. De heerlijkheid van de eeuwige sabbat…
 35. 3: De vanuit de hemel begeleidde 7 geloofsniveau’s, deel B
 36. De dwaling van de paus, of: het primaat van de filologie
 37. Bisschoppen van Kazachstan publiceren geloofsverklaring: Richtlijnen m.b.t. Amoris Laetitia zijn vreemd aan de Kerk en verspreiden een plaag van echtscheiding in de Kerk
 38. Die Koning van die engele
 39. Wie gelooft heeft de toekomst
Advertentie

18 gedachten over “Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.