Ontnomen van een gebedshuis #4 Waardige dienst

Internet gebruik en vergiffenis op de Sabbath

Groot probleem in de Joodse gemeenschap over internet verbindingen voor virtuele diensten is dat een groot deel van hen geen computer gebruikt net als dat zij die dit wel hebben, deze zeker niet gebruiken op de Sabbath of sjabbos. De sjabbes is voor velen ‘heilig’, zodat zij zich houden aan het ingrijpende voorschrift van Sjemot/Exodus 35:3 dat men geen vuur mag ontsteken of elektriciteitsverbindingen mag maken, noch gewerkt worden. Zowel religieuze als traditionele joden houden zich hier strikt aan en velen zien het internetten als een werkdaad.

Nu men de minche niet meer in de synagoge kan houden, moet dit thuis gebeuren, wat op zich geen probleem vormt voor de meesten. Voor de Sjemoné Esré of Sjemonee esree voelen sommigen zich wat meer onwennig bij het verzoek om de lippen te openen om de lof over God te verkondigen. Sommigen vinden namelijk dat zij niet waardig genoeg zijn om een hele dienst voor eigen rekening te nemen, omdat zij geen rabbijn zijn.

Wel voelt iedereen aan dat vergiffenis kan gevraagd worden en dat wij kunnen verzoeken aan de Adonai om vergevensgezind te zijn.

Geprezen, U, Jehovah die genadig is en heel veel wil vergeven.

Vooral de afgelopen tijd is er meer dan reden om de Allerhoogste te vragen om ons ten goede te komen.

Kijk (toch) naar onze ellende, voer voor ons de strijd en verlos ons spoedig ter wille van Uw Naam, want een machtige verlosser bent U. Geprezen, U, Jehovah, verlosser van Israël.

Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die getroffen is door het coronavirus. Ziekte is voor velen in het land nu overal tegenwoordig. Daar willen wij wel geloven dat de Adonai met ons wandelt en ons draagt om door zulke moeilijkheden heen te brengen.

Genees ons, Jehovah, dan zullen we genezen zijn; help ons dan zullen we geholpen zijn, want U komt onze lof toe en verschaf volledige genezing voor al onze kwalen.

Nu men op zijn eigen is vinden sommigen (volgens mij onterecht) dat men geen

Amen

kan zeggen omdat men geen amein op zijn eigen beracha kan zeggen.

Vóór het gebed denkt men aan de verheven­heid van de Elohim, geprezen zij Zijn Naam, en de nietigheid van de mens en verwijdert men alle verlangens uit zijn hart. Nu echter kan dat niet in gemeenschap gebeuren en kan er geen gevoel zijn, van samen gewonnen vrijheid onder Gods zegen.

Wie davvent moet zijn aandacht concentreren op de betekenis van de woorden en sommigen voelen alsof dat dit niet zo goed gaat als zij al zo veel weken alles al op hun eigen in de huiskamer hebben moeten doen. Gelukkig zijn er zijn al veel sidoeriem gedrukt met vertalingen, zodat iedereen kan leren en begrijpen wat hij davvent.

Niet bereikbare  tempels

Zij die denken dat het essentieel is om altijd in een bepaald Beis Hamikdash of gebedshuis samen te komen, moeten inzien dat nood soms wet maakt, en dat wij nu in bijzondere omstandigheden leven. Vandaag herdenken wij trouwens met treurnis dat Bnei Yisroel  haar tempel meer dan eens ontnomen is geworden.

Tisha B’Av brengt ons in rouw zoals Sjiwa Asar Be’ Tammoez voor de vernietiging van Jeruzalem en de twee apart geplaatste Tempels. Onze gedachten gaan vandaag naar de Joden die tijdens de Babylonische belegering van Jeruzalem werden gedwongen te stoppen met het aanbieden van de dagelijkse offers vanwege het gebrek aan schapen. Maar ook later wanneer zij niet meer konden samen komen in hun tempel daar deze verwoest was.

Nu zijn onze tempels of gebedshuizen wel niet verwoest, maar nu kunnen wij zoals in enkele andere verschrikkelijke perioden er ook niet tot vergaderen en gebed komen. Dit mag ons er niet toe brengen in onze geloofsplicht te verzaken. Wij mogen niet verzwakken in het uitoefenen van onze dagelijkse gebeden en wekelijkse rituelen.

Wij moeten beseffen dat ook zonder geestelijke leider ons gebed volwaardig kan opgedragen worden tot God. Onze inspanning is van zeer groot belang en zal ook door de Elohim gewaardeerd worden. Hij weet ook dat wij meer struikelen dan slagen in onze betrachtingen, maar dat moet ons niet weerhouden om actie te ondernemen.

God roept ons op om krachtinspanningen te leveren. Hij vraagt ons ook ons licht voor anderen te laten schijnen. Nu in deze tijd van duisternis en droefheid is dat ook zeer belangrijk en moeten wij dat als een van onze taken aanschouwen.

In deze tijden dat wij geen gebruik kunnen maken van een synagoge moeten wij alle bronnen gebruiken die wel tot onze beschikking staan. Met het gezin en de toegelaten bubbel van 5 mensen kunnen wij toch nog anderen van buiten het gezin als getrouwen mee in onze dienstbeleving betrekken. Ook zij kunnen dan bijdragen tot nieuwe ideeën en nieuwe teksten aan te brengen.

Als wij niet naar de synagoge kunnen gaan moet de synagoge tot ons komen en moeten wij in ons hart met alle medegelovigen verbonden voelen in ons gebed.
Dan speelt de plaats of het gebouw niet zo een belangrijke rol. Het is namelijk in je hart dat de ‘synagoge” of “Gods Huis” moet bevinden. Door enkele andere op deze speciale dag mee te betrekken kan de prediking en het geloof zich ook via hen verder verspreiden. In gemeenschap kan er dan zo een ook  nog een waardige dienst voor deze speciale dag gebracht worden.

Ook al mag vandaag 9 Av een dag van droefheid zijn, laat in je hart de vreugde voor God dansen.

+

Voorgaande

Een huis bouwen voor God

Voor het eerst in jaren weer een Pesach in isolatie

Isolatietijd vrij te nemen voor jezelf

Ontnomen van een gebedshuis #1 Doodveroorzakers

Ontnomen van een gebedshuis #2 In de greep van een coronavirus

Ontnomen van een gebedshuis #3 Ontoegankelijke gebedshuizen

Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap

++

Vindt ook te lezen

 1. 9 Av 2020 en Dagen van droefheid
 2. Aanwijzingen voor de Eenheid en Eenvoud te vinden
 3. Geloofstwijfel, geloofsafval en kerk in moeilijkheden
 4. De Falende mens #2 Vrije keuze
 5. Verlossing #1Bijbelse leer van verlossing
 6. Wanneer dingen anders lopen dan verwacht
 7. Kunnen focussen in een hectische tijd
 8. Niet op het probleem focussen maar op de oplossing tot alle problemen
 9. Aanwijzingen voor redding te vinden
 10. Hoe leest u? – Wat leest u? “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw verstand en met heel uw kracht
 11. Begin met het weg voeren van kleine stenen om een berg te verwijderen
 12. Kroniekschrijvers en profeten #3 Poëtische boeken
 13. Eerste gedachte voor vandaag “De wereld is misschien slecht” (16 januari)
 14. Probeer vooruit te rijden in plaats van achteruit
 15. Geestelijke vorming tot heiligheid #3
 16. Recht en Innerlijke houding voor het bidden tot God
 17. Hersenen beschouwen gebed als gesprek
 18. Bidden en mediteren
 19. Gebed is een geloofszaak
 20. Gebed geen excuus zijn om niets te doen
 21. Gebed geen terugtrekking uit de veldslagen van het leven
 22. Relatie met God gaat twee kanten op
 23. De Bijbel en Bidden
 24. Bidden voor wat we willen of niet willen
 25. Bidden is een eenvoudige blik op God
 26. Heeft het zin om te bidden?
 27. Oproep tot gebedsleven in video-boodschap
 28. Gebedautomaat in Berlijn
 29. Financiële crisis en gebed
 30. Gebed belangrijk aspect in ons leven
 31. Niet even bidden en weer terug de drukte in
 32. Weest gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden
 33. Weest waakzaam met het oog op gebeden
 34. Indien je bid zal je niet ontgoocheld worden
 35. Kan men kwaad afwenden door te bidden
 36. Gebedsverhoring niet door verlanglijstje
 37. Als je denkt dat je te klein bent om effectief te zijn
 38. Lastigheid om te bidden
 39. Kracht van het gebed
 40. Biddenden zijn nooit alleen
 41. Gebed heeft ons getroost in ons verdriet
 42. Altijd verheugend zonder ophouden biddend
 43. Kerk niet bepaald gebouw
 44. Voorzien van een zichtbaar teken #2 Menora gebruik
 45. Aanbidden, Aanbidding, Eredienst en Gebed
 46. De gedachte van vandaag: “Als je jezelf een man voelt die geen kracht meer heeft” (19 februari)
 47. De gedachte van vandaag ‘Gods naam en trouw bekendmaken zodat velen Jehovah komen loven’ (20 februari)
 48. De gedachte van vandaag “Redenen om God te prijzen” (21 februari)
 49. Prijs en zeg dank tot God de Allerhoogste
 50. Zonder God geen reden, geen doel, geen hoop
 51. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 52. Looft Jehovah
 53. Maak een vreugdevol geluid voor Jahweh, verheug, en breng lofzang tot Jehovah
 54. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 55. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #4 Vergankelijkheid #2 Zuiverheid
 56. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #2 Getuigen zonder taalbarrieres
 57. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #5 Gebed #3 Aanroepers van God
 58. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #6 Gebed #4 Atttude
 59. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #7 Gebed #5 Luisterend Oor
 60. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #8 Gebed #6 Communicatie en manifestatie
 61. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #9 Gebed #7 Reden voor gebed
 62. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #10 Gebed #8 Voorwaarde
 63. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #12 Gebed #10 Gesprek met een Vriend
 64. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #13 Gebed #11 Naam om apart geplaatst te worden
 65. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #15 Expositie voor de Schepper
 66. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #16 Voordelen van het bidden
 67. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #17 Soorten van gebed
 68. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #18 Volbrenging
 69. Omtrent bijeenkomen en vergaderen
 70. De Kerk als realiteitsspel
 71. Samen komen in huizen
 72. Samen eten, drinken en Jezus gedenken
 73. Zingen geschenk van God
 74. Geestelijke affaires in CoViD-19 afzonderingstijden
 75. Paus waarschuwt dat de mens en milieu met elkaar verbonden zijn
 76. Mishpat in het Hebreeuws en in het Grieks #2 sleutelwoord voor crisis, recht, verordening, voorschrift, rechtspraak of vonnis en oordeel
 77. Goede impact van gebed op de mens
 78. Mensen die bidden reageren gezonder op stress
 79. Ruimte voor gebed maken in zomervakantie
 80. Jezus van Nazareth #7 Zijn Leven van gebed
 81. Laat ons bidden alsof wij het reeds verkregen hebben
 82. Delen van God’s Rijkdom en Wijsheid
 83. Waarvoor op te letten bij onze vreugdedans voor Simchat Torah
 84. Verzoening en Broederschap 4 Deelgenoten in Christus
 85. Verzoening en Broederschap 5 Messias en hoeksteen
 86. Verzoening en Broederschap 6 Geestelijk tabernakel
 87. Predikant wijst op verveling en vermoeidheid in de kerk
 88. Oplossingen gezocht voor Joodse dienstvoorziening

+++

Gerelateerde artikelen

 1. De gereformeerde eredienst en liturgie
 2. Vrijdag de dertiende
 3. Een Jood in de sjoel
Advertentie

Een gedachte over “Ontnomen van een gebedshuis #4 Waardige dienst

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.