Meshiach of Messias

Zeer vele eeuwen geleden kwam het Joodse Volk al ter ore dat er iemand zou opstaan om verlossing te brengen. Wij mochten leven met de belofte dat er iemand zou komen die de straf voor de chattat of zonde zou kunnen wegnemen.

Als Jeshuaist ben ik er van overtuigd dat die belofte uitgesproken in de Gan Eden werkelijkheid is geworden met de geboorte van de zoon van Josef en Miriam uit de stam van koning David. Ik geloof dat die man van vlees en bloed, geboren in Bethlehem en grootgebracht te Nazareth de Meshiach of Messias is.

Met het geloof dat Jeshua de Meshiach of Messias is, betekent dat, dat ik en mijn geloofsgenoten Jezus als de gezalfde Koning van Israël zien, de beloofde zoon van David die zal regeren over Israël en de naties in het Messiaanse tijdperk (2 Samuel 7: 12-16, cfr. Romeinen 1: 3; Openbaring 20: 4,6).

Jeshua of Jezus is door de Elohim Hashem Jehovah zelf als de Zoon van God verklaard, wat betekent dat hij op wonderbaarlijke wijze verwekt was door God in de schoot van zijn moeder Mirjam of Miriam (Maria), een maagd (Luc. 1:35, zie Psalm 2: 7; 2 Samuël 7:14).

Jezus leefde een zondeloos leven en, zo veel als een mens kan, vertegenwoordigt God voor de wereld (Johannes 14: 9). De Messias is de belichaming van Gods scheppende kracht en chochmot (wijsheid) (Kolossenzen 1: 16-17; Hebreeën 1: 3) en is het vleesgeworden woord van God (Johannes 1:14).

Jeshuaists erkennen dat Jezus nog niet veel van de profetieën over zijn rol als koning heeft vervuld (hoewel hij nu Koning is in het leven van zijn volgelingen).
Wij geloven echter dat hij in zijn eerste komst voornamelijk als een profeet kwam. Als een profeet werd hij uiteindelijk afgewezen en ter dood gebracht (hoewel velen in Yisra’ěl (Israël) zich hebben bekeerd vanwege zijn leringen).

Jezus de Messias is de enige man die een volkomen rechtvaardig leven geleid heeft, daarom werd zijn dood gerekend als verzoening voor de zonden van de wereld (Jesaja 53, zie Genesis 3:15; Psalm 22; Johannes 3:16).
De Elohim toonde een gunst aan zijn leven en hief Jezus uit de dood om eeuwig te leven en maakte zo Jezus tot de eerste vrucht van de opstanding. (1 Korinthiërs 15:20).

Jeshua of Jezus, de leidsman van ons geloof, werd ook verhoogd in functie tot de Kohen Gadol of Hogepriester van het priesterschap volgens Melchizedek (Psalm 110: 4), en steeg op naar de hemel om zijn eigen bloed aan te bieden aan God als korban offer of loskoopoffer of losgeld, in de hemelse tabernakel (Hebreeën 9:12) en maakt momenteel voorspraak namens de uitverkorenen, zodat zij kunnen hopen op Chayyei Ein Sof (een eindeloos of eeuwig voortdurend leven) (Hebreeën 7:25, Romeinen 8:34).

Ik zie zoals elke Jeshuaist begrijpt, dat Jezus als de tweede of laatste Adam (Romeinen 5:15, 19; 1 Korintiërs 15:22, 45; zie Lucas 3:38) ter wereld is gekomen.
Hoewel de eerste Adam (de A’dham) zondigde, waardoor zijn zera of nakomelingen gevallen schepsel werden, met de dood, zond God Jezus, de tweede Adam, als voorbeeld voor de mens en bewijsvoering dat een mens trouw kan blijven aan God, waardoor degenen die zich identificeren met zijn dood en opstanding de belofte van het eeuwige leven in de komende tijd zal worden gegeven via de opstanding uit de doden.
+

Lees ook:

 1. Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn
 2. Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 3 De Weg – een Joodse sekte
 3. Een man die de geschiedenis van het mensdom veranderde
 4. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 5. Jezus Christus in het vlees gekomen
 6. Jezus de gezonden afgezant van God
 7. De onschuldige
 8. Messiaanse teksten in het Oude Testament
 9. De Messias in Oud- en Nieuw Testament
 10. Wat Jezus Deed – Misleiding om de Messias en het laatste oordeel
 11. Wereld waarheen? #4 Het Lied van de Serafs
 12. Christus in Profetie #3 De Knecht in Jesaja (3) Gezalfde
 13. Christus in Profetie #4 De Knecht in Jesaja (4) Heilbezorger, Knecht en Messias
 14. Zalving van Christus als profetische repetitie van de begrafenisrituelen
 15. Een Messias om te Sterven
 16. Fragiliteit en actie #15 Lossen of Verlossen
 17. Verlossing #5 Het volmaakte offer
 18. Verlossing #7 Christus levend in de gelovige
 19. Het Zoenoffer
Advertentie