Mijn geloof

Met de aanname van de titel Jeshuaist geef ik te kennen dat ik een volgeling van de Nazareense Grote Leermeester Jeshua ben.

Volgeling van Jeshua of Jezus Christus zijn houdt in dat ik mij er toe houdt om zijn leerstellingen te onderhouden en ook dezelfde God te aanbidden als hij deed.

Eerst en vooral, voordat men een waardig volgeling van iemand kan zijn, moet men in hem geloof stellen en vertrouwen dat hij u iets kan aanbieden  dat uw kennis kan verhogen.  Daarom stel ik ook het volle vertrouwen in die man van vlees en bloed welke in Bethlehem geboren is in 4vGT..

Ik geloof dat die man, die als eerste uit de moederschoot van Miriam (Maria) kwam, de lang verwachte beloofde oplossing voor de vloek der zonde  en vloek der dood was. Doordat die man, groot gebracht door zijn wereldse ouders behoorde tot een Essene familie, welke zeer godsvruchtig was, kreeg hij een diepgaande opvoeding volgens de Joodse tradities. Jeshua (of Jezus) hield zich aan die Joodse hoogdagen en heeft deze niet zo maar ter zijde gelegd. Hiermee moeten wij rekening houden.

Lang voor Jeshua ter wereld kwam had de Elohim Hashem De Wet gegeven die ook wel als de Mozaïsche Wet gekend staat. Velen denken dat deze zomaar teniet is gedaan maar Jeshua is gekomen om deze Wet te volbrengen en om ons onder een Nieuw Verbond te brengen, waar wij ons dan ook moeten aan houden.

Ik geloof dat wij ons ook moeten houden aan de vorderingen die God heeft ingesteld en moeten voldoen aan de verzoeken van Jeshua om die Wetten van God te onderhouden en de mensen om ons heen moeten liefhebben. Maar het gaat verder dan onze medemens. Wij moeten het volledige respect opbrengen voor geheel de schepping, mens, dier en plant. Ik geloof dat wij de aarde in bruikleen hebben gekregen en er voor moeten zorgen.

No Good Deed
No Good Deed (Photo credit: Wikipedia)

Ook al zijn wij hier op aarde geplaatst of toegestaan om te verblijven houdt dat niet in dat wij zo maar onze zin mogen doen of tegoed doen aan ons verlangen. Ik geloof dat wij zoals Jeshua zijn wil niet deed ook moeten proberen de Wil van God te doen zoals de Grote Leermeester ons heeft voorgedaan. Ook al zal dat niet altijd makkelijk gaan. Maar hiervoor reken ik ook op de Hulp van God. De Allerhoogste is namelijk bereid om die mensen ter hulp te komen die in Hem geloven en op Hem willen rekenen.

Om onder Gods hoede te komen moeten wij ons dan ook aan Hem willen geven en Hem dat respect geven dat Hij verdient. Hiertoe eist Dé Elohim volledige toewijding en moeten wij inzien dat er naast Hem geen andere goden mogen verheerlijkt of aanbeden worden.

Ik ben er van overtuigd dat dat geloof in slechts één Ware God (Jehovah) essentieel is om tot een goede verhouding met de Allerhoogste te komen.

Zoals Jeshua vele verzoeken of verleiding heeft kunnen weerstaan moeten ook wij ons geestelijk wapenen tegen hen die ons van God vandaan willen halen. De anti-Christen en opposanten of tegenstanders van God (de satans)  zijn overal rondom ons, maar door regelmatige studie van de apart-geplaatste of Heilige Geschriften of het Woord van God, kunnen wij ons daar tegen wapenen.

In die bundel van profetische, poëtische en aanmanende boeken, samen de Bijbel vormend, kunnen wij voldoende stof vinden om God te leren kennen en om te weten te komen wat wij moeten doen. Ik geloof dat die Heilige Schrift het onfeilbare Woord van God, ter waarschuwing, maar ook van leven, heil en verlossing, dat boven het woord van mensen staat en waar wij ons moeten aan houden. Dat Boek der boeken, de Bestseller aller tijden, moet onze leidraad doorheen ons leven zijn.

Als Gids voor het leven vindt men er in hoe het kwaad is ontstaan en waarom wij nog steeds lijden. Ik geloof dat Jeshua het hulpmiddel is om ons van dat kwaad te verlossen. Hij heeft zijn leven gegeven voor al het verkeerd doen van de mensen (het zondigen). Ik ben er van overtuigd dat de Elohim Jeshua zijn losprijs voor velen aanvaard heeft en dat wij nu kunnen teren op dat Zoenoffer.

Ik geloof ook dat Jeshua na zijn dood uit de dood is opgestaan door de Kracht van God en dat de Elohim Jeshua verhoogd heeft en opgenomen heeft in de hemel om naast Hem te zetelen als een bemiddelaar tussen Hem en ons.

Nu wij een voorspreker in de hemel hebben kunnen wij ons ook onder hem verenigen en als deelnemers aan dat Lichaam van Christus, moeten wij in gemeenschap samenkomen en God lofprijzen. Als broeders en zusters in Christus moeten wij één gemeenschap vormen die de liefde van Christus én de liefde van God uitstraalt.

In en met dat geloof van verzekerde verwachting wil ik dan hier ook op deze site mijn geloofspunten ook verder verduidelijken en vertellen waarom ik mij in dat geloof verheug en er wil over spreken. Net als ik de Bijbel verder wil onderzoeken, bestuderen, bespreken en getuigen over Jeshua, de eerstgeborene uit de doden.

Ook geloof ik dat indien mensen samen op stap willen gaan zij veel verder geraken dan alleen, en daarom geloof ik ook dat als u met mij mee wil stappen en op ontdekkingstocht gaan om samen in het geloof te delen dat wij elkaar kunnen verrijken. Op hoop van zegen. Want ik ben er ook van overtuigd dat, ook al moeten wij allemaal sterven en tot stof en as vergaan, er een tijd zal komen dat Jeshua zal terug keren om de levenden en doden te oordelen en dan diegenen die naar Gods wensen geleefd hebben, toe te laten door de nauwe poort te gaan naar het Koninkrijk van God.

Met dat vooruitzicht kijk ik dan ook uit naar de wederkomst van Jeshua en verheug ik mij op betere tijden waar eeuwige vrede en geluk ons zullen omringen.

+

Vindt ook meer over een Jeshuaist zijn of haar geloof:
 1. Betreft
 2. Door de lens van geloof
 3. Bijbel Geïnspireerd Woord van God
 4. Bewijs van oorsprong en betrouwbaarheid van de Bijbel
 5. De Bijbel haar relevatie over God
 6. Joden uitvinders van hoop
 7. Veranderingen in het overblijfsel van Joodse gelovigen
 8. Noahide-wetten of Noachitische geboden – zeven geboden die op de hele mensheid rusten
 9. Een heiden of niet-Jood en de mozaïsche wet
 10. Jesuaisten, Jeshuanen of Jesjoeanen, Messiasbelijdende Joden, Messiaansen en Christenen
 11. Wie is een Jeshua-ist
 12. Wie of wat is een Jeshuaist of Jesjoeaist?
 13. Waarom we Jeshua (of Jesjoea) in plaats van Yeshua en Jehovah in plaats van Yehovah gebruiken
 14. Jood, Messiaans Jood, Messiaans, Christen of beter een Jeshua-ist
 15. Messiaans, Joods of Christen
 16. Een misverstand over het Messiaans Jodendom
 17. Ook Goyim of Niet-Joden in de Jeshua-beweging
 18. Verschil tussen Messiaans Jodendom, Jeshuaisme of Jesjoeaïsme, Christendom en Christenheid
 19. Geloof en geloven
 20. Geloven en geloof
 21. Geloof in slechts één God
 22. Aanbevolen inhoud
 23. Gods vergeten Woord 15 Schepping 7 Vreze des Heren
 24. Opgetekend in je hoofd wat is neergetekend
 25. De Falende mens #2 Vrije keuze
 26. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #3 Ernstig te nemen zegenende stem
 27. Wanneer men geloof gevonden heeft door de studie van de Bijbel moet men werken van geloof verwezenlijken
 28. God leren kennen belangrijkste zaak
 29. Dankbaar God te kennen
Advertentie