God

De wereld waarin wij leven heeft zich heel wat goden gemaakt. Vele mensen zijn gek van hun sport of film idolen en gaan zelfs zo ver deze bijna te vereren. Doorheen de geschiedenis is dit niet anders geweest. Meerdere idolen of hooggeplaatsten kregen zelfs een hele vereringscyclus. Rond die goden zijn allerlei gemeenschappen of kerken voor opgericht. Zo kan men vandaag nog steeds een Elvis Presley kerk vinden.

Of u nu uw god De Heer, De Heere, Here Here, God, Allah, Elohim, Adonai, Jahweh, Jehovah of Krishna, Brahma, Boeddha, of Zon, Heelal, Natuur wil noemen, bij de meeste mensen gaat het dan om een bovennatuurlijke Kracht.

In de Bijbel worden heel wat goden vernoemt, zo spreekt dat Boek der boeken over Apollo, Baal, Beelzebub, Farao, Mozes, en vele anderen, maar geeft ook aan dat zij niets zijn tegenover Dé God die boven alle goden staat.

De enosh of de mens moet te weten komen dat dit universum een bestaan heeft gekregen door de verwezenlijking van de Wens van Dé Allerhoogste Macht Die steeds heeft bestaan. Die Macht is de Oerbron van alles. Hij is de Veroorzaker van het begin van deze wereld. Als Goddelijke Maker is Hij ook de Bron van alles wat leeft. Hij heeft namelijk door Zijn Nishmat chayyim (levensadem). Door het inblazen van leven is de A·dham (of man uit de aarde) het beginpunt van de mensheid geworden. Door Hem die altijd is geweest en altijd zal blijven, heeft de mens het levenslicht gekregen.

Als Grote Veroorzaker van alles had De Allerhoogste Godheid een Plan of ontwerp voor de hele wereld. Maar dat is al vroeg in de geschiedenis van de mensheid gedwarsboomd. De mens heeft zich tegen God verzet. Die rebellie heeft de mens geen goed gedaan en daarvan moeten wij nu nog steeds de gevolgen dragen.

Indien de mens God zou zien, zou hij sterven, maar het is niet omdat wij Hem niet kunnen zien dat God niet zou bestaan (Exodus 33:20). Er zijn heel wat dingen die wij niet kunnen zien, zoals bijvoorbeeld elektrische stroom, stralingen, lucht of gas, maar die er zijn en die niemand in twijfel gaat trekken dat zij niet zouden bestaan. Anders is het met God, wiens bestaan door velen in twijfel wordt getrokken.

Wij moeten ook weten dat de daden of werken van God niet beperkt zijn tot Zijn schepping van een omgeving waarin de mens kan overleven en in zijn dagelijkse levensonderhoud kan voorzien. Zijn Werken of daden strekken veel verder dan dat. Steeds is Hij Zijn Schepping nabij gebleven. Ook al heeft de mens gerebelleerd en is deze verbannen uit de Gan Eden, toch heeft God steeds de bereidheid getoond om de mens nabij te zijn. Hij zorgt ook voor vele omgevingen en omstandigheden voor overleving die noodzakelijk zijn voor het leven van de mens.

Sinds God alle dingen geschapen heeft, is alles op basis van Zijn Wil en Zijn chukkim (voorschriften of wetten) werkzaam geweest en in gestage ontwikkeling gebleven. Onder Zijn alziend oog, onder Zijn heerschappij, hebben alle dingen zich gestaag ontwikkeld naast de overleving van de mensen. Niets kan deze mitzvot of wetten veranderen en niets kan deze wetten tenietdoen. De mens in zijn hovaardij  heeft wel meermaals gedacht het beter te kunnen klaren dan God. Deze heeft hen dan ook de vrije keuze gegeven om dingen uit te proberen. Maar zoals wij kunnen zien gaat daardoor heel wat mis. De mens heeft er een soep van gemaakt. Het is zelfs zo ver gekomen dat daardoor meer mensen zijn gaan twijfelen aan God en Zijn bestaan. Echter moet de mens beseffen dat het leven hier op aarde voor het ogenblik aan de mens zelf ligt en niet aan God.

God is een liefhebbende God Die het beste met de mens voor heeft. Maar Hij zal niemand er toe dwingen om Hem als Allerhoogste aan te nemen. God wil dat mensen Hem uit vrije wil eren en loven. Het lofprijzen en richten van gebeden tot de Enige God, hoort spontaan te gebeuren. Maar op het vlak van aanbidding mag Jehovah God zelfs een beetje als een jaloerse God aanzien worden, want Hij wil wel het alleenrecht op goddelijke verering.

“(Want gij zult u niet buigen voor een anderen god; want des HEEREN Naam is Ijveraar! een ijverig God is Hij!)” (Ex 34:14 STV)

God heeft voorzien dat de  mensen zich kunnen vermenigvuldigen en dat zij hun leven kunnen plannen zoals zij willen. Dankzij het Godwezen Zijn heerschappij en management kunnen alle wezens leven en overleven. Wij moeten echter beseffen dat  onze verdorvenheid wordt blootgelegd in de ogen van het Opperste Wezen God, en onze verlangens en hebzucht worden veroordeeld in de ogen van God.

Als Allerhoogste Opperheerser heeft Hij zich kenbaar gemaakt aan de mensheid en verlangt Hij dat iedereen Hem en Zijn zoon zou leren kennen en zal komen inzien waarom Hij het recht heeft om als Allerhoogste Soeverein, Die met niemand te vergelijken valt, erkend te worden.
Dé Allerhoogste Schepper van hemel en aarde wenst dat iedereen zal te weten dat Hij, Jehovah de énige Waarachtige God is buiten wie geen andere goden horen te zijn. De mens moet duidelijk beseffen dat Jehovah niet uit meerdere personen bestaat, maar één is. God de Vader is de Schepper, de Bron, de Onderhouder en de Heerser over al het geschapene. Hij is rechtvaardig en heilig, genadig en barmhartig, traag tot toorn en rijk aan niet aflatende liefde en trouw. Zijn eigenheden zijn uitbundig en gaan in goedheid de vele eigenheden van mensen te boven.

Van bij de aanvang wisten de mensen dat er slechts één was die ingestaan had voor het bestaan der dingen. Tot op heden blijven de Joden zich vasthouden aan dat geloof van hun voorouders, wetende dat God (enkel) de Vader is van allen, en hoe Hij aanbeden en vereerd moet worden. Ivriyyim (of het Joodse Volk) hebben immers de woorden Gods (de Thora, waar het op aankomt) ontvangen. Nooit hebben Levieten of Joodse Schriftgeleerden in het woord ‘echad’ een meervoudigheid gevonden, enkel een enigheidיהוה JHWH is de Enige, de ondeelbare. Saulus en de eerste Messiaanse gemeente, bleven ook bij dit eerste gebod ijveraars voor de Thora (Handelingen 21:20).

Toch is het niet dat Gods eigenschappen door de mens niet gekend zouden kunnen geraken. God heeft zich op meerdere wijzen al geopenbaard. Voornamelijk heeft Hij ook Zijn Woorden laten optekenen voor het nageslacht, zodat niemand zou kunnen zeggen dat zij iets niet wisten. Alles wat de mens moet weten over God is opgetekend in de Bestseller aller tijden, het boek der boeken, de Bijbel. Daarin staan al de Werken van God in vermeld, alsook wordt daarin verwezen naar diegene die ons kan leiden naar God. In de Ketoevim of Hebreeuwse Geschriften wordt er regelmatig gewag gemaakt van die man die in de Gan Eden is beloofd en die de straf wegens de rebellie van de mens teniet kan doen. Die verbreker van de doodstraf is de Nazareense rebbe die ook de Zoon van God wordt genoemd en De Weg naar God is. Hij heeft niet enkel de woorden van God verduidelijkt maar heeft ook door de hoedanigheden en krachten in de zoon ons de Kracht van God beter leren kennen.

Het komt er op aan voor ons Die Ene Ware God te leren kennen. Wij moeten er toe komen zo veel kennis van Hem op te doen dat niets of niemand ons nog kan weerhouden om Die Allerhoogste God te benaderen. Als wij er toe komen om God te leren kennen en Hem met vreugde willen aanschouwen, met het besef dat Hij de Allergrootste Wijsheid heeft en is, dan zullen wij van God kunnen realiseren dat Hij de enige weg is naar het totale geluk.

Wanneer je de alle daden van God aanschouwt en herkent wat God is en heeft, wanneer je zijn alomvattendheid, overvloed, wijsheid, wonderen en al het werk dat Hij in de mens doet aanschouwt, dan, op dat moment, heb je succesvol geloof in God bereikt en kan je over gaan tot een waar geloofsleven.

Zonder het doel van ‘Gods werk’ en ‘het werk van God in de mens’ te begrijpen, kan de mens niet in overeenstemming zijn met Gods hart en kan hij niet van God getuigen. De reden dat de mens zich tegen God verzet komt aan de ene kant voort uit de bedorven gezindheid van de mens en aan de andere kant uit zijn onwetendheid van God en gebrek aan chochmah of begrip van de principes van Gods werk en Zijn wil ten opzichte van de mens.

Door zorgvuldig Gods Woord ter hand te nemen om te lezen en te bestuderen zal diegene die zijn geest wil openstellen om God te leren kennen ook de mogelijkheden aangeboden krijgen om God beter te leren kennen.

Met de Bijbel in de hand hoop ik dat u hier ook een plekje zal kunnen vinden waar de Grote Kracht van God kenbaar zal gemaakt worden en dat er hier ook verder inzicht mag gegeven worden in Zijn prachtige Werkzaamheden.

(Deut6:4; Gen1:1; Opb4:11; Hand17:28,29; Ps36:9,10; Ps104:27-30; 1Kor15:28; Deut7:9; Ex34:6,7; 1Joh1:9; Joh3:16; Joh14:9; Hebr1:2,3; Joh16:13-15)

+

Lees ook

 1. Is daar een veroorzaker van alles
 2. Het begin van alles
 3. Van chaos naar ordelijkheid
 4. Geestelijke energie noodzakelijk voor de mens
 5. Geloof en geloven
 6. Niet zeker dat er een God is
 7. God
 8. God versus goden
 9. Op zoek naar een God boven alle goden
 10. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 1 Veel goden
 11. Op zoek naar antwoorden op de vraag Is er een God # 2 Pantheon van goden en feesten
 12. 4de Vraag: Wie of wat is God
 13. Een 1ste antwoord op de 4e vraag Wie God is 2 Een Enkelvoudig Geestelijk Opper Wezen
 14. Wat is het geslacht van God
 15. Rond God de Allerhoogste
 16. Ik ben die ben Ehyeh-Asher-Ehyeh אהיה אשר אהיה
 17. Hashem השם, Hebreeuws voor “de Naam”
 18. Belangrijkheid van Gods Naam
 19. Archeologische vondst omtrent de Naam van God YHWH
 20. Use of /Gebruik van Jehovah or/of Yahweh in Bible Translations/Bijbel vertalingen
 21. Gebruik van Jehovahs naam
 22. Jehovah Yahweh Gods Name – Gods Naam
 23. Heer, Yahuwah, Yeshua of Yahushua
 24. De enige ware God
 25. Geloof in slechts één God
 26. De Almachtige God der goden, groter dan en hoog verheven boven alle goden
 27. Drie-eenheid of niet
 28. Drie-eenheid – God de zoon of Zoon van God
 29. Een Drievoudige God of simpelweg een éénvoudige God
 30. God is Één
 31. De Enige Ware God
 32. God, Jezus Christus en de Heilige Geest
 33. Eigenheden aan God toegeschreven
 34. Eigenheden aan Jezus toegeschreven
 35. Jezus Christus in het vlees gekomen
 36. Jezus is Niet God
 37. Gezondene van God
 38. Jezus de Zoon
 39. Jezus moest sterven
 40. Jehovah Voornaamste Hooggeplaatste
 41. God boven alle goden
 42. Autoriteit van God
 43. God de Vader
 44. Bestaan van God
 45. Beloften van God
 46. Fundamenten van het Geloof: De lankmoedigheid van God
 47. Fundamenten van het Geloof 2: De levende en waarachtige God
 48. Staat God achter al het kwaad hier op aarde
 49. Jehovah sterkte en toevluchtsoord
 50. Jehovah wiens Naam Heilig is
 51. Straf van God
 52. Bekommerende God
 53. God is positief
 54. God Helper en Bevrijder
 55. God komt ons ten goede
 56. Gods Hoop en onze hoop
 57. Gods Redding
 58. Plan van God
 59. Plan van de goddelijke maker
 60. Plan van God en wereldvrede
 61. Verzoend met God
 62. Geloof voor God aanvaardbaar
 63. Vertrouwen, Geloof, Roepen en Toeschrijving aan Jehovah #3 Stem van God #2 Instructies en Wetten
 64. Geloof in Jezus Christus
 65. De Weg naar het juiste station vinden
 66. Het juiste perron vinden
 67. Juiste Medereizigers vinden
 68. Breng glorie aan Jehovah God de Allerhoogste
 69. Woord van God
 70. Heilige Schrift Woord van God
 71. Bijbel verzameld Woord van God
 72. Bijbel – Enige bron van kennis en openbaring van God
 73. Bestseller aller tijden
 74. Boek der boeken de Bijbel
 75. Bijbel baken en zuiverend water
 76. Plan van de goddelijke maker
 77. Elohim, Mar-Yah laat zijn wonderwerken zien
 78. Jezus de Weg naar God
 79. Zoon van God – Vleesgeworden woord
 80. Zoon van God – de weg naar God
 81. Koninkrijk van Christus en Koninkrijk van God
 82. Godsdienstbeleving
 83. Waarheid van mens of van God
 84. Geeft God er echt om?
 85. Heeft God je nodig?
 86. Heeft God je mitswa nodig?
 87. Een heiden of niet-Jood en de mozaïsche wet
 88. Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
 89. Voorziening van leven
 90. Keuze van levende zielen tot de dood
 91. Voorzieningen voor de keuzes van de mens
 92. Terugblikkend op de eerste mens en eerste gebeurtenissen 1 Ontstaan en plaatsing eerste mens
 93. Bereshith 2:4-14 Adem en leven plaatsing door de Elohim God
 94. Bereshith 2:15-25 De mens geplaatst in de tuin van Eden
 95. Zuiverheid en verantwoordelijkheid van leden en leiders in een gemeenschap
 96. Het belangrijkste punt om een jeshuaïst te zijn
Advertentie