Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren

In het begin van onze tijdrekening was er een man die veel aandacht trok door zijn wijze van spreken en zijn wonderbaarlijke handelingen. In zekere zin had hij ook een bijzondere aantrekkingskracht, ook al doordat hij zich niet verlegen voelde om hoog ingeschatte personen die in de tempel werkten met hun eigen woorden te ontkrachten. Hij leek een ongelofelijk inzicht te hebben in de Boekrollen van de oude wijsheren die behoorden tot het Volk Israël.

Zelf behorende tot een Essener familie groeide die man van vlees en bloed op in een zeer devoot gezin en volgde hij getrouw de Joodse riten. Zodra hij een openbaar leven was begonnen had hij enkele mannen tot zich geroepen om zijn talmidim te zijn. Buiten één man zouden zij allen zeer trouw blijven en zouden zij na zijn dood zijn werk verder zetten.

Aldus geschiedde dat rond die figuur, die geboren was in Bethlehem en grootgebracht in Nazareth, een cultus groeide. Zij werden in de eerste jaren dan ook als een Joodse sekte aanschouwd. zij werden gekend als “De Weg” of als “Nazareners“, volgelingen van de Nazareense leermeester of rebbe Jeshua.

Na de rebbe zijn dood ontstonden al gauw verschillende groepjes met afwijkende leerstellingen, die zich echter beriepen op de populariteit van die man. De oorspronkelijke talmidim van Jeshua waarschuwden voor dat gevaar van valse leermeesters, maar door die hun handig inspelen op de tradities konden dezen toch verder in populariteit aangroeien

Icoon met de voorstelling van keizer Constantijn en de bisschoppen van het concilie van Nicea (325), met de tekst van de geloofsbelijdenis versie dd. 381, zoals later aangepast voor gebruik in de liturgie (πιστεύω plaats van πιστεύομεν) waarbij de valse leerstelling van Drie-eenheid werd opgelegd aan de christelijke gelovigen

Met de jaren kwam er dan ook een grote groep die zich meer thuis voelden bij de Romeins Griekse tradities en volkse rituelen. In de vierde eeuw kwam het dan uiteindelijk tot een grote scheuring waarbij de ware volgelingen van Jeshua het onderspit moesten delven tegenover hen die met de Romeinse Keizer Constantijn I de Grote het op een akkoordje gooiden om Jeshua zijn positie en naam te veranderen om alzo de vrede te bewaren en de vervolging van de Christenen, zoals ze toen ook werden genoemd, te stoppen. Jeshua zijn naam werd gewijzigd tot Issou of ‘heil Zeus‘ en kreeg ook een goddelijke rol toebedeeld in het Romeins-Griekse meergodensysteem, om aldus een god zoon te worden, naast een god de vader en een god de heilige geest. Zulk een drie-eenheidsgedachte is volledig tegen de zin van God en voor een Jood totaal onaanvaardbaar.

Vandaag de dag zien Joden die vele trinitarische christenen die tegen de regels van de Elohim toch afbeeldingen maken van hun goden en voor die beelden neerknielen. Ook kunnen de Joden er niet naast zien dat vele van die christenen meerdere heidense gebruiken in hun geloof hebben laten integreren. Voor enig zichzelf respecterende Jood is zulks totaal ontoelaatbaar.

Men zou kunnen zeggen dat het dan voor Joden onmogelijk is om Jood te blijven als zij Christus Jezus, Jeshua, als die lang beloofde Messias willen aanvaarden. Dit is echter zonder de waard gerekend.

Jezus Christus en zijn talmidim waren Joden. Zij hielden zich aan de Joodse gebruiken. Voor hen waren de Joodse boekrollen de Geschriften die apart geplaatst of heilig waren. Men zou dan ook verwachten dat van de andere volgelingen ook zou verwacht worden dat zij in navolging van die Nazareense leermeeser ook die Joodse tradities zouden hoog achten.

Om een inzicht te krijgen in de wijziging van het Joodse karakter moeten wij terug naar die eerste jaren van de eerste eeuw gaan. Jeshua sprak vele mensen aan en kon gelovigen zowel als ongelovigen hun hart bekoren. Er waren mensen met een Romeins-Griekse achtergrond maar ook heel wat handelsreizigers die uit alle uithoeken kwamen die zich aangetrokken voelden door de leer van die Joodse rebbe. Uiteindelijk waren er goyim of niet-Joden die graag wensten aan te treden bij die volgelingen van Jeshua. Als volwassenen zagen zij er wel wat tegen aan om zich te gaan laten besnijden. Dat leek wel een grote hinderpaal. Uiteindelijk bleken sommigen door Christus geroepenen zich met elkaar te beraden en onder verlichting van Gods Kracht in te zien dat Jeshua de weg had bereid om iedereen, dus ook niet Joden, toe te laten treden om kinderen van God te zijn. Iedereen zou moeten komen in te zien dat Jezus de Weg naar God is.

Maar als zij dat komen in te zien zullen zij een keuze moeten maken om hem al of niet te volgen. Hierbij zullen zij moeten beseffen dat als zij Jeshua of Jezus Christus willen volgen zij tenminste dezelfde geloofspunten als Jeshua had, moeten aannemen.

Als Jood was Jeshua er van overtuigd dat er slechts één God is. Hij, zoals elke Jood, geloofde in slechts Eén Ware God die Eén is en geen Drie-eenheid of Drievuldigheid. Dat bestaan van Die Enige Ware God is de minimum vereiste voor een volger van Jeshua alsook voor een liefhebber van God.

Zonder het geloof in het bestaan van die Ene Ware God kan men geen Jood, Jeshuaist, Christen, of Islamiet zijn. Verder moet men weten en geloven dat die Enige Ware God buiten Zijn Één zijn ook uniek is en Alles-wetend is. Bijzonder aan die godheid is dat Hij geen begin en geen einde heeft; Hij ondergaat geen geboorte maar ook geen dood. Sterven ligt niet in Zijn natuur, waarin ook geen bloed, beenderen of vlees in voorkomen, mits Dé God niet lichamelijk is maar Geest.

Voor Jeshua en zijn mede Joodse gelovigen was het ook duidelijk dat gebeden ook enkel gericht mochten worden tot Die eeuwige God en tot niets of niemand anders.

Zij die een volgeling van Jeshua willen worden, moeten zoals elke Jood geloven dat de woorden van de profeten, de mensen die door God gekozen zijn, waar zijn en dat zij Gods Woord aan de mens openbaarden, zoals ook de profeet Jeshua (Jezus Christus) deed.

De volgelingen van Jeshua als Jood kwamen in te zien dat Jeshua als Messias nu ook de Weg naar God geopend had voor de goyim. In latere jaren kwamen zij ook in te zien dat Christenen en Moslims die dezelfde God aanbidden, ook kans maken om als rechtvaardig beschouwd te worden. Maar hierbij moet wel aangehaald worden dat die christenen zich dan ook tot die Ene Ware God moeten houden Die één eenheid is. De God van Jeshua is namelijk de God van elke ware Jood en is een enkele, volledige ondeelbare entiteit. De God van Jeshua, de Elohim Hashem Jehovah, kan niet in delen worden opgesplitst. Men kan wel Zijn vele eigenschappen bewonderen, maar die niet in verschillende personen plaatsen, zoals bijvoorbeeld Gods Pneuma of Zijn Kracht niet als een aparte eenheid of goddelijke figuur aanschouwen. of worden beschreven door middel van eigenschappen. Iedere poging om eigenschappen aan God toe te schijven is slechts een gebrekkige poging van de mens om het oneindige te begrijpen.

++

Aansluitende lectuur

 1. Verwaarloosde geboortedag en sterfplaats 1 Rabbijn Jeshua en Romeinse weerstand
 2. Wie zijt Gij, Here?
 3. Judaisme & Katholicisme Universele ‘kerken’
 4. Tot het Joodse of het Christelijk geloof behorende
 5. Verzoening en Broederschap 1 Getrouwheid en vergoeding
 6. Israël en Gods koninkrijk hand in hand
 7. De wederkomst en de eindtijd #3 Let op de Vijgeboom
 8. Nieuw boek over anti-joods geweld en consequenties van het Israëlisme
 9. Jezus De Weg
 10. Geloof in slechts één God

+++

Verder aanverwante lectuur

 1. De aard van G-d
 2. Joodse houding ten opzichte van Niet-Joden
 3. Oordeel wel!
 4. Israël is van de Joden, punt uit!
 5. De Joden en het nazisme van de 21e eeuw
 6. De eenzaamheid van Kuzu
 7. Palestijnse aanslag op Joods gezin is Jodenjacht
 8. Nederland financiert antisemitische terreur. En nu?
 9. Regering medeverantwoordelijk voor toenemende Jodenhaat
 10. De blindheid voor Arabisch antisemitisme

+++

Advertentie

39 gedachten over “Hoeft men Jood te zijn of niet om waardige volgeling van Jezus Christus te zijn 1 Begin jaren

 1. Ik wil jullie allemaal danken,die kans krijg ik niet altijd.
  dank zei de Joden hebben wij “heidenen”,ik dus, Jezus Christus mogen leren kennen.
  Jezus een originele Jood,onze Messias.
  Ken jij Grieks en / of Hebreeuws?
  Ik zou je iets willen vragen over de originele Bijbel ,ik heb met andere christenen een discussie gehad over Jezus.
  Sommige beschouwen Jezus alleen maar als de Zoon van God die aan het kruis is gestorven,een mooi vb. enzo..
  Maar andere,waar onder ik , beschouw Hem niet alleen als de Zoon van God,en alles omtrent het kruis ,verlossing enzo…. maar ook als God, Hij heeft ons met Zijn/onze hemelse Vader gebracht, en ons de Heilige Geest gegeven.
  Bega ik een zonden hiermee?
  Jullie weten de zuivere waarheid ,jullie kennen de originele Bijbel,ik hoop dat je mij kan helpen hiermee,want ik wil God dienen met heel mijn hart en ziel en verstand,,allee proberen toch, want het is niet makkelijk in deze wereld en de kerken gaan overal achteruit, ze willen allemaal meegaan met de wereld.
  Hopelijk vind ge dat niet erg, dat ik dit vraag.
  Groetjes Bea

  Like

  1. Je vraag en vertrouwen worden zeer op prijs gesteld. vooral als wij weten dat je uit een heel andere godsdienstrichting komt waar men een Drie-eenheid aanbid.

   Volgens ons bega je zonde mits je een mens van vlees en bloed als je god aan neemt. Als je in de Messiaanse Geschriften kijkt zal je daar een tekst vinden die aangeeft dat Jezus zelf zegt dat hij geen geest is, alhoewel wij door Gods Woord te weten komen dat God een geest is die geen enkel mens kan zien en dan nog leven, terwijl Jezus wel gezien was door velen (die in leven bleven en sommigen zelfs tot leven kwamen.)

   “God is Geest, en wie hem aanbidden moeten aanbidden in geestkracht en waarachtigheid!” zegt Jezus (Joh 4:24 NB)

   “36 Terwijl zij over dit alles spreken, komt hijzelf {Jeshua/Jezus} in hun midden staan. 37 Maar geschrokken en zeer bevreesd hebben ze gedacht een geest te aanschouwen. 38 Hij zegt tot hen: waarom zijt ge zo verward, en waardoor komen er zulke overwegingen op in uw hart?(-) 39 ziet aan mijn handen en mijn voeten dat ik het zelf ben; betast me en zie maar, want een geest heeft geen vlees en beenderen, en zoals ge aanschouwt heb ik die wel! 40 Terwijl hij dat zegt toont hij hun de handen en de voeten. 41 Maar als zij van vreugde het nog niet geloven en zich alleen maar verwonderen, zegt hij tot hen: hebt ge hier iets te eten? 42 Zij geven hem een moot gebakken vis. 43 Hij neemt die aan en eet hem voor hun aanschijn op. 44 Dan zegt hij tot hen: dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog met u samen was: ‘alles wat over mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de profeten en de psalmen, moet worden vervuld!’ 45 Dán opent hij hun verstand om de Schriften te verstaan. 46 En hij zegt tot hen: zó staat geschreven, dat de Christus moet lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 47 en in zijn naam moet bekering gepredikt worden tot vergeving van zonden, aan alle volkeren, beginnend bij Jeruzalem;” (Lu 24:36-47 NB)

   Ook zegt het Woord van God dat er slechts één God is die wij mogen aanbidden.

   “En Hij zei: “Ik ben de Elohim van uw vader, de Elohim van Aḇraham, de Elohim van Yitsḥaq, en de Elohim van Yaʽaqoḇ.” En Mosheh verborg zijn gezicht, want hij was bang om naar Elohim te kijken (Exodus 3:6 De Geschriften 1998 +)

   “14 En Elohim zegt aan Mosheh, ik BEN wie ik BEN (“Ik Ben die Ben” of “Ik Ben die Is”): en hij zegt, zegt zo aan de zonen van Yisra El, Ik Ben heeft mij naar u gestuurd. En opnieuw zegt Elohim aan Mosheh:, „ik ben dat wat ik ben. “ {1 } en hij zei, „zo zult u aan de kinderen van Yisra’ ĕl, ‘zeggen “De Ik Ben heeft mij naar u gestuurd.’’ { Voetnoot: 1 De Hebreeuwse tekst leest: ‘ eyeh’ asher’ eyeh, het woord eyeh uit hayah afgeleid betekent te zijn, maar de bestaande Aramese tekst hier in v. 14 geeft te lezen: ayah ashar ayah. Dit is niet Zijn Naam, maar het is een verklaring die tot de revelatie van Zijn Naam in v. 15 leidt., namelijk: הוהי (Jehovah). } 15 En Elohim zei verder aan Mosheh, „zo moet u aan de kinderen van Yisra’ ĕl zeggen, ‘הוהי Elohim van uw vaders, Elohim van Aḇraham {Ab’raham }, Elohim van Yitsḥaq, en Elohim van Ya’aqoḇ, heeft me naar u gestuurd. Dit is voor altijd Mijn Naam, en dit is Mijn herinnering aan alle generaties.’ (#Ex 3:14-15) (De Geschriften 2011 Vertaling)

   “Ga, en gij zult de oudsten van de Israëlieten verzamel en tot hen zeggen: ‘הוהי {Jehovah } Elohim van uw vaderen, de Elohim van Aḇraham, van Yitsḥaq, en van Ya’aqoḇ, verscheen tot mij, zeggende”: Ik heb u inderdaad bezocht en gezien wat u wordt aangedaan in Mitsrayim; (Exodus 3:16 De Geschriften 1998 +)

   2 En Elohim sprak tot Mosje {Mosheh/Mozes } en zei tegen hem: “Ik ben הוהי. 3 “En ik verscheen aan Aḇraham {Abraham } , Yitsḥaq {Isaak }, en Ya’aqob {Jakob }̱, , als El Shaddai {De Ene Almachtige; De Enige Allerhoogste }. En bij mijn naam הוהי, was ik niet bekend bij hen? 4 “En ik vestigde ook Mijn verbond met hen, om hen het land van Kena’an {Kanaän } te geven, het land van hun verblijven {oponthouden/ het land van hun oponthoud of van hun vreemdelingschappen }, waarin zij als vreemdeling hebben verkeerd. 5 “En ik heb ook het gekerm {weeklagen } gehoordvan de kinderen van Yisra’ĕl {Israël } welke de Mitsrites {de Egyptenaren } tot slaaf namen, en ik heb aan Mijn verbond gedacht. 6 “Zeg dan ook,, aan de kinderen van Yisra’ĕl {Israël } : ‘Ik ben הוהי {Jehovah }, en ik zal ulieden uitleiden van onder de lasten van de Mitsrites {Egyptenaren }, en zal je bevrijden van hun slavernij, en zal u verlossen door een uitgestrekte arm, en door grote gerichten {gerechtsuitspraken  }, 7 en neemt u als Mijn volk, en ik zal uw Elohim zijn {Ik zal u tot een god zijn } . En gij zult weten, dat Ik ben הוהי {Jehovah } uw Elohim {de Eeuwige, uw God }, die je brengt van onder de lasten {last, lastdiensten }van de Mitsrites {Egyptenaren }. 8 ‘En ik zal u brengen naar het land dat Ik gezworen te geven aan Aḇraham {Abraham  }, Yitsḥaq {Isaak } , en Ya’aqob {Jakob }, om het te geven aan u als een erfenis. Ik ben {’Ik ben die ben’ Adonai } הוהי {Jehovah }. ‘” (Exodus 6:2-8 De Geschriften 1998+)

   “Dan zongen Mosheh en de kinderen van Yisra’ĕl dit lied tot הוהי{Jehovah }, en spraken, zeggende, “Ik zing tot הוהי, omdat Hij hoog verheven is! Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen! „Yah is mijn sterkte en lied, en hij is mijn verlossing geworden. Hij is mijn Ěl, en ik prijs hem – Elohim van mijn vader, en ik verhef hem. “הוהי is en man van de strijd, הוהי {Jehovah } is Zijn Naam. ” ” (#Ex 15:1-3)

   Wij moeten er ook aan denken dat de Elohim als jaloerse God slechts de Enige aanbidding verlangt:
   (#Ex 20:1-7): “1 En Elohim sprak al deze Woorden, zeggende, 2 “ik ben הוהי uw Elohim, die u uit het land van Mitsrayim bracht, uit het huis van slavernij. 3 U hebt geen andere machtigen tegen {tegenover } Mijn gezicht. 4 “U maakt voor uzelf geen gekerfd beeld of gelijkenis van datgene dat in de hemels boven is of dat in {op } de aarde eronder is of dat in de wateren onder de aarde is, 5 u buigt niet naar beneden naar hen noch dient u hen. Omdat Ik, הוהי uw Elohim een jaloerse Hij {Ěl } ben, de oneerlijkheid van de vaders op de kinderen tot de derde en vierde generaties van diegene die Mij haten bezoekend, 6, maar vriendelijkheid tonend aan duizenden, naar diegenen die houden van Mij en Mijn bevelen bewaken {Mijn geboden bewaken/behouden }. 7 U brengt de Naam הוהי uw Elohim niet tot niets {neemt de Naam הוהי uw Elohim niet op tot het onbelangrijke }{breng de Naam הוהי uw Elohim niet tot iets onbelangrijks of nietszeggend }, voor הוהי laat diegene niet ongestraft die Zijn Naam naar het onbelangrijke brengt. {laat niemand ongestraft die Zijn Naam tot niets brengt. }” (Exodus 20:1-7 De Geschriften 1998 +)

   “Hoor, Israël!- de ENE {Jehovah} is onze God, de ENE alleen!” (De 6:4 NB)

   “(83:19) ze zullen weten dat gíj,- uw naam, ENE {Jehovah}, gíj alléen, —de Hoogste zijt, hóog over héel de áarde!” (Ps 83:18 NB)

   “Maar de ENE {Jehova} is waarachtig God, hij is een levende God en een eeuwig koning; van zijn gramschap beeft de aarde, volkeren kunnen zijn grimmigheid niet aan. ••” (Jer 10:10 NB)

   “Weet je het niet of heb je het niet gehoord?- een God van eeuwigheid is de ENE {Jehova}, schepper van de einden der aarde, hij wordt moede noch mat,- niet te doorgronden is zijn inzicht;” (Jes 40:28 NB)

   Wij horen alleen de Hashem Jehovah als Enige Ware God aan te nemen.

   Geliked door 1 persoon

 2. dank je , ik heb geantwoord , op de andere: Onwetendheid, wettigheid en zondigheid
  Gods rijke zegen en volharding om op Jezus rechte weg te wandelen korter naar God toe.
  1 vraagje ?
  zijn jullie, die wij “de sekte jehova’s” noemen,horen jullie daar ook bij?
  Want zij volgen niet de rechte juiste weg van de originele Bijbel, denk ik, want weer: ik kan geen Hebreeuws of Grieks.

  Like

  1. Het is niet omdat wij Gods Naam gebruiken zouden behoren tot een of ander sekte. Wij hebben helemaal niets met die godsdienstgroep Getuigen van Jehovah te maken.

   Waarom stel jij dat zij niet de juiste weg van de originele Bijbel zouden volgen?
   In ieder geval hebben zij in meerdere talen een uiterst zorgvuldige en zeer juiste of correcte vertaling van de originele geschriften voorzien (in zeer veel talen) . Wij zouden eerder zeggen dat dat ook een teken kan zijn dat God hen begeleid en dat zij juist oog willen hebben voor dat Woord van God om dit zo correct mogelijk aan anderen over te dragen.

   Betreft hun leerstellingen weten wij dat er leringen bij zijn waar wij ons helemaal niet achter kunnen scharen. Maar wij moeten toegeven dat zij ook heel wat leringen aanhouden die heel wat meer in lijn met de Bijbel zijn dat vele andere Christenen, zij het Katholieken, Anglicanen, Lutheranen, Calvinisten en andere protestanten (die gewoon onbijbelse of menselijke leerstellingen hun volgelingen opleggen.

   Geliked door 1 persoon

   1. ja er is heel wat valse leer ja, daarom dat ik het juiste zoek,
    de Bijbel waarschuwd ons daarvoor he.
    daarom dat ik zoveel vragen stel, sorry vat het niet verkeerd op.

    Like

  1. Naar ons weten geloven zij ook in de Pneuma of de Geest en zeggen trouwens ook dat Jehovah Geest is. Dus best even dieper in hun leer kijken, vooraleer u zegt dat zij de Geest verwerpen. Zij verwerpen natuurlijk, zoals ook wij doen een derde goddelijke persoon welke dan de Geest zou zijn.

   Like

   1. Dit heb ik van internet.
    Ik geef jullie wel heel veel huiswerk hé.
    ik zoek de waarheid en jullie ook ,daarom dat ik deze teksten doorstuur, ik wil niet dat er iemand verloren gaat van ons “christenen” of we nu Jood of heiden zijn.

    Vraag: “Is Jezus God? Heeft Jezus ooit beweerd dat Hij God is?”

    Antwoord: Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus ooit letterlijk gezegd heeft: “Ik ben God”. Toch betekent dat niet dat Hij niet verkondigde dat Hij God is. Neem bijvoorbeeld Jezus’ woorden in Johannes 10:30: “De Vader en Ik zijn één”. Op het eerste gezicht lijkt Jezus hier niet te beweren dat Hij God is. Maar kijk eens naar de reactie van de Joden op Zijn uitspraak: “Voor een goede daad zullen we u niet stenigen,” antwoordden ze, “maar wel voor godslastering: u bent een mens, maar u beweert dat u God bent!” (Johannes 10:33). De Joden vatten Jezus’ uitspraak op als een bewering dat Hij God was. In de volgende verzen corrigeert Jezus de Joden niet. Hij had bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ik heb helemaal niet gezegd dat ik God ben.” Dit wijst erop dat Jezus écht zei dat Hij God was toen Hij verkondigde: “De Vader en Ik zijn één” (Johannes 10:30). Johannes 8:58 is nog een voorbeeld. Daarin verkondigde Jezus: “Waarachtig, ik verzeker u, van voordat Abraham er was, ben ik er.” De Joden reageerden hierdoor opnieuw op door stenen op te pakken om Jezus te stenigen (Johannes 8:59). Waarom zouden de Joden Jezus willen stenigen, als Hij niets gezegd had wat zij als godslastering zagen, namelijk, een bewering dat Hij God was?

    Johannes 1:1 zegt: “Het Woord was God”. Johannes 1:14 zegt: “Het Woord is mens geworden.” Handelingen 20:28 vertelt ons: “Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed.” Wie heeft de gemeente verworven met Zijn eigen bloed? Jezus Christus. Handelingen 20:28 verkondigt dus dat God de gemeente heeft verworven met Zijn eigen bloed. En dus is Jezus God!

    Thomas de discipel zei tegen Jezus: “Mijn Heer, mijn God” (Johannes 20:28). Jezus corrigeert hem niet. Titus 2:13 moedigt ons aan te wachten op de komst van “onze God en Verlosser – Jezus Christus” (zie ook 2 Petrus 1:1). In Hebreeën 1:8 zegt de Vader van Jezus: “Maar tegen de Zoon zegt hij: ‘God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap.’”

    In het boek Openbaring werd de apostel Johannes door een engel opgedragen om alleen God te aanbidden (Openbaring 19:10). Verscheidene malen in de Bijbelse tekst wordt Jezus aanbeden (Mattheüs 2:11; 14:33; 28:9,17; Lucas 24:52; Johannes 9:38). Hij berispt nooit iemand voor het feit dat ze Hem aanbidden. Als Jezus niet God was, dan zou Hij de mensen verteld hebben dat ze Hem niet mochten aanbidden, zoals de engel in Openbaring gezegd had. Er zijn nog veel meer passages in de Bijbel die spreken over Jezus’ Goddelijkheid.

    De belangrijkste reden waarom Jezus God moet zijn, is dat Zijn dood niet voldoende zou zijn geweest om de prijs voor de zonden van de hele wereld te betalen, als Hij niet God was (1 Johannes 2:2). Alleen God kon zo’n oneindige schuld betalen. Alleen God kon de zonden van wereld op zich nemen (2 Korintiërs 5:21), sterven en uit de dood opstaan om Zijn overwinning over de zonde en de dood te bewijzen.

    Like

    1. Om op deze verkeerdelijke interpretaties ten volle te antwoorden zijn er heel wat bladzijden nodig, maar in het kort kan u er eens over nadenken wat eenheid met Christus betekent. Er wordt in de Schrift namelijk gevraagd dat gij één met elkaar wordt en dat gij één met Christus wordt zoals hij één met God is. In de ponering van die schrijver die jij aanhaalt zou dat betekenen dat jij één en dezelfde persoon zou worden als al die andere christenen in het Lichaam van Christus. Nog erger word de eenheid met Christus Jezus, want dan zou dat betekenen dat ook jij Jezus bent en nog erger ook God bent of zal worden. Dit maakt natuurlijk geen zin.

     De schrijver neem het woord ‘vereren’ als hetzelfde betekenend als aanbidden, maar nergens staat er in de Bijbel dat men iemand niet de nodige eer zou mogen toe brengen. Integendeel, zo is er zelfs een gebod dat men de ouders alle eer moet geven. Jezus heeft zich nergens laten aanbidden en heeft zelfs op vele plaatsen en in vele gelegenheden zelfs de eer geweigerd in ontvangst te nemen. Als hij mirakels deed liet hij meestal de genezen persoon weten dat het niet hij was die daar voor zorgde maar zijn hemelse vader, de Enige Ware God, tot wie zij hun dank moesten betuigen. Meermaals drukte Jezus de anderen op het hart dat zij niet hem moesten vereren en zeker niet mochten aanbidden. Hij verzocht iedereen te bidden naar zijn hemelse Vader en gaf zelfs een modelgebed, dat wij het “Onze Vader” noemen. Daar zegt hij duidelijk “Zo moet je bidden” en laat de woorden niet tot hem gericht zijn.

     Verder zien wij in de tekst dat de persoon twee termen verward, namelijk goddelijkheid en God zijn. Men kan getrouwd zijn met een goddelijk figuur, maar dat maakt die partner nog niet tot De God. De goddelijkheden of hooggeplaatsten, zoals engelen, Moshe, Faraoh, Apollo, Zeus, Baal, god worden genoemd zijn niet Dé God.

     Ook zeer erg is hoe die schrijver de daad van Christus Jezus teniet doet. Door te zeggen dat “de belangrijkste reden waarom Jezus God moet zijn, is dat Zijn dood niet voldoende zou zijn geweest om de prijs voor de zonden van de hele wereld te betalen”. Dat geeft dan aan dat God eerst en vooral geboden aan de mensen zou opgedragen hebben die zij nooit zouden kunnen halen, wat van Hem een ongenadige gruwelijke Gdo maakt. Ook zegt die schrijver “Alleen God kon zo’n oneindige schuld betalen.” Dan kan men niet nalaten ook daarin een afschuwelijk ongenadige God te vinden omdat Hij zo vele eeuwen later maar pas iets gedaan heeft (Zijn verleiding en dood gefaket, want God kan niet verleid worden noch kan de mens iets doen aan God Die onsterfelijk is en dus niet kan sterven). Het maakt het nog erger dat wij nu nog steeds lijden als die God dan toch ons zou gered hebben omdat geen enkele mens voldoende losprijs zou hebben kunnen betalen. Sta je er eens bij stil dat na de dood en verrijzenis van Jezus de mensen nog altijd onnoemelijk veel moeten lijden en velen nog wel onterecht.)

     De schrijver ziet ook dat heel belangrijke punt over het hoof dat God niet kan sterven. Nochtans schrijft hij ” Alleen God kon de zonden van wereld op zich nemen (2 Korintiërs 5:21), sterven en uit de dood opstaan om Zijn overwinning over de zonde en de dood te bewijzen.” Welke overwinning kan er geleverd worden als een onsterfelijke God akteert, of doet alsof Hij sterft, drie dagen in de hel vertoeft en dan zou opgestaan zijn uit het rijk der doden, terwijl Hij steeds overal is?

     Sorry, de hele beredenering van die persoon haalt totaal geen steek.

     Geliked door 1 persoon

     1. Juist, Jezus is niet uit zichzelf opgestaan uit de doden. Na drie dagen in de hel vertoeft te hebben is hij door God uit de doden gehaald en niet uit zichzelf uit dat dodenrijk gekomen.

      Jezus is door de Vader en Enige Ware Gdo opgewekt en is dan hoger gesteld dan de engelen. Jezus was namelijk daarvoor lager dan de engelen. Nog later is Jezus dan ook door de Vader ten hemel opgenomen om naast Hem te mogen zitten. Jesus is niet op Gods troon komen te zitten, maar naast God om op te treden als hogepriester voor God en als bemiddelaar tussen God en de mensen. Iets wat de meerderheid van de zich Christen noemenden vergeet of aannemen dat Jezus als God zijn plaats ‘terug’ heeft ingenomen in de hemel. Jezus was nooit tevoren in de hemel en is daar slechts gekomen na zijn offergave als Lam voor God.

      Like

     2. Jezus zegt toch tegen de Schriftgeleerden ,ik was eerder dan Abraham?
      Ook hier, Johannes 17: 4 Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.
      5Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond.
      en dit dan ? Kolozensen 15Hij is het beeld van de onzichtbare God, de ​eerstgeborene​ der ganse schepping, 16want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; 17en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem; 18en Hij is het hoofd van het lichaam, de ​gemeente. Hij is het begin, de ​eerstgeborene​ uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. 19Want het heeft de ganse volheid behaagd in Hem woning te maken, 20en door Hem, ​vrede​ gemaakt hebbende door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is.
      en dan hier in Johannes 1: 1In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2Dit was in den beginne bij God. 3Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. 4In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; 5en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. 6Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; 7deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. 8Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. 9Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. 10Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.
      Vooral dit vers : 11Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen. 12Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om ​kinderen​ Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;
      en dan het beroemde vers johannes 3:16 nog
      volgens mij was Jezus wel in de hemel voor zijn geboorte,Hij kwam vandaar speciaal voor ons mensen te redden.
      hoe verklaar jullie deze teksten dan?

      Like

     3. Dat Jezus eerder was dan Abraham slaat op de voorziening. Abraham, jij en ik zijn zoals Jezus al opgetekend in het Boek van leven en dood, maar Jezus verkreeg daarin een bijzondere positie. Hij werd ook vermeld in de Tuin van Eden als de mogelijke oplosser van het geschiedde kwaad en was dus reeds lang voor Abraham geboren werd gemeld en voorzien.

      Jij haalt Johannes aan die over het Woord, het spreken van God schrijft. Het ziet er naar uit dat jij het Woord zoals vele Christenen de Wijsheid als God aanschouwen (en daarom zeggen dat God een vrouwelijk wezen is). Ook schijn je niet in te zien hoe de gospel van Johannes is geschreven in het licht van de Bereshieth. Voor de jongste apostel is het duidelijk dat Jezus de vleesgeworden belofte is van in die Tuin van eden (vandaar het woord vlees geworden) en dat hij de 2de Adam is , het begin van de Nieuwe Schepping. zonder die man is er geen Nieuwe wereld mogelijk en kan niemand tot die Nieuwe wereld toegelaten worden, mits die er eenvoudig niet kan zijn zonder de goddelijke voorziening lang voor Abraham welke geboren werd in 4 vGT.

      Johannes 3:16 zegt
      “Want alzo lief heeft God de wereld gehad (5656), dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (5656), opdat een ieder , die in Hem gelooft (5723), niet verloren ga (5643), maar eeuwig leven hebbe (5725).” (Joh 3:16 NBG51)

      en zegt helemaal niets over het feit dat Jezus zou bestaan hebben voor dat hij geboren werd. Het vertelt dat Jezus niet Diegene was die naar de aarde kwam maar dat Hij Diegene is die Zijn zoon geschonken heeft en er op hoopt dat men in hem zal komen te geloven om zo in eeuwigheid te kunnen komen leven.

      “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Joh 3:16 NBV)

      Like

     4. antwoord op bericht 2018-02-12 OM 17:00
      God een vrouwelijk wezen ? DOE NORMAAL MAN , NU MAAK JE MIJ GOED BOOS, GOD NOEM IK MIJN VADER NIET MIJN MOEDER;God is kompleet,is zowel vrouwelijk als mannelijk,we zijn gemaakt naar Zijn Evenbeeld,alleen moet ik nog heeel veel leren en zal pas af zijn als ik boven ben.
      Johannes is geschreven in het licht van de Bereshieth,,,
      Nee,DAAROM DAT IK het AAN JULLIE VRAAG HE !!!

      Like

     5. Wij zeggen niet dat God een vrouwelijk wezen is. Lees mijn antwoord, waar duidelijk wordt vermeld dat bepaalde Christenen zo iets beweren doordat zij zeggen dat God en Jezus ‘Wijsheid’ zijn en ‘de Wijsheid’ vrouwelijk is.

      Gelieve voor u zo roept tegen mij of mijn broeders (Je schreef namelijk in Hoofdletters, wat staat voor schreeuwen) de beleefdheid te hebben om mijn teksten goed te lezen en de waardigheid te geven voor wat zij trachten aan te brengen.

      Respect is het minste dat u kan tonen als wij voor u de tijd willen nemen om uw vragen te beantwoorden. Indien er daarbij iets moet gezegd worden wat anderen zeggen of beweren, dat u niet zint, of al zou het zelfs iets zijn dat wij zeggen of beweren dat u niet zint, moet u dat antwoord in alle respect aannemen en kan u daar ook respectvol op antwoorden. A.u.b..

      Like

     6. sorry als je het zo verkeerd opneemt, ik wil niet dat je ge het opneemt als roepen,ik schreef ik hoofdletters omdat dit heel belangrijk is voor mij.
      ik ben niet zo maar een christen die alles gelooft
      ik onderzoek de Schriften en ik weet dat God mannelijk is, ik wist niet dat er christenen waren die God
      als vrouwelijk zien? Dat kan toch niet.
      God de Vader is Mannelijk en Geest en Jezus is ook een Man ,met een lichaam.
      Sorry ik zal niets meer vragen.
      dank u voor de tijd dat ge erin steekt.
      Ik zal zelf proberen achter de antwoorden te komen,door te vragen aan God of Hij mij helpt en mij wijsheid wil geven.
      Bedankt voor jullie tijd.
      Gods zegen.

      Like

     7. U ziet over het hoofd dat er staat geschreven:

      “Jij haalt Johannes aan die over het Woord, het spreken van God schrijft. Het ziet er naar uit dat jij het Woord zoals vele Christenen de Wijsheid als God aanschouwen (en daarom zeggen dat God een vrouwelijk wezen is).”

      Zoals jij “het Woord” neemt om God en Jezus te zijn, zijn er andere christenen die ook “de Wijsheid” aannemen om God en Jezus te zijn, en daardoor zulke conclusies trekken die noch ik noch broeders van mij trekken.

      Als u het nog steeds niet door hebt, noch ik noch mijn broeders en zusters geloven dat Jezus God is en lezen de bijbel zoals de woorden het aanbrengen en aldus zien wij duidelijk hoe Jezus de verwerkeling is van de belofte van God aan Adam en Eva en niet God die als Woord mens zou worden en een mannelijke gedaante zou aannemen. Voor ons is God Geest en Niet een man of een vrouw maar een god en zelfs Dé God. Betreft het mannelijke en het Vaderschap kan u verder in artikelen van onze broeders genoeg vinden om in te zien dat God ook mannelijk is en dus als een Hij mag besproken worden.

      Like

     8. Als het u belieft gelieve te lezen wat ik antwoord en duidelijk aangeef dat wij Dé God als Dé Vader aanschouwen. Wij hebben het nooit over de Moeder of ook nooit over een “Moeder van God” zoals vele christenen dat doen.

      Voor ons is het duidelijk dat God een mannelijke Geest is die wij als onze Vader aanschouwen en ook zo aanspreken met “Abba”.

      Like

 3. Wil je dit eens bestuderen en me uit leggen, voor aleer ik het weer eens verkeerd begrijp
  Judas 1:24-25→ ( NBG 1951)
  Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde, 25 de enige God, onze Heiland, zij door ​Jezus​ ​Christus, onze Here, heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! ​Amen.
  ( SV 1637 )
  24Hem nu die machtigh is u van struyckelen te bewaren, ende onstraffelick te stellen voor sijne heerlickheyt in vreugde,
  25Den alleen wijsen Godt onsen Salichmaker, zy heerlickheyt ende majesteyt, cracht ende macht, beyde nu ende in alle eeuwicheyt. ​Amen.

  Hier staat toch God, op wie duidt dit dan?
  Hoe staat het in het Grieks?

  Like

  1. De schrijver Judas wijst er op dat er slechts één God is die Dé Grote Redder is, door bemiddeling van de redder Jezus Christus, (die door God geautoriseerd is en tot heer is verheven).

   De schrijver laat ons weten dat het Die Enige God van Jezus is die ons kan helpen geen verkeerde dingen te doen en er voor kan zorgen dat wij niet struikelen.

   De apostel Paulus gaat in zijn brieven daar verder op in door ook te stellen dat het de heilsleer en de prediking over Jezus Christus is, waarin het heilsgeheim wordt geopenbaard. Het is namelijk Jezus die ons hierin kan versterken (Romeinen 16:25) en ook kan voorzien dat wij verder gered worden. Want het is die Enige Ware God die de heer Jezus heeft opgewekt en ook ons met Jezus zal opwekken en met het volk van God voor Zich te stellen. (2 Corinthiers 4:14)

   De apostel Petrus zegt verder dat wij ons hierin mogen verblijden naarmate wij mogen deelnemen aan het lijden van Christus als wij daarin geloof hechten en hem de juiste plaats in ons hart geven die hij verdient. (1 Petrus 4:13)
   Want eenieder die geloof stelt in hem die God gezonden heeft kan onder die redding vallen:

   “16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad (5656), dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft (5656), opdat een ieder , die in Hem gelooft (5723), niet verloren ga (5643), maar eeuwig leven hebbe (5725). 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden (5656), opdat Hij de wereld veroordele (5725), maar opdat de wereld door Hem behouden worde (5686).” (Joh 3:16-17 NBG51)

   Zie ook dat er weer duidelijk in de Schrift staat dat het God is Die Zijn eengeboren zoon gegeven heeft, opdat allen, die in hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. Daaraan kunnen wij ons vastklampen en door dat geloof te koesteren kunnen wij ook redding verdienen.

   Geliked door 1 persoon

 4. ja,zo zie ik het ook,
  zeg allemaal dat verschillend christendom, dat begint mij op mijn zenuwen te werken.
  Er is maar 1 Bijbel en toch begrijpt iedereen het anders.
  God heeft me op uwe cité gebracht , dus zal ik het maar braaf geloven en er blijven voor bidden en blijven beter mijn best te doen met behulp van God dan toch.
  dank je voor de uitleg
  groetjes en Gods zegen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.